dr. Anželika Gaidienė

HEAD OF THE RESEARCH CENTRE OF STANDARD LANGUAGE, Researcher

Semantikos ir ekonominės lingvistikos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2004–2008 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete Lituanistikos fakultete (bakalauro studijos), 2008–2010 m. tame pačiame universitete baigė lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas su pagyrimu.

2008 m. būdama magistrantė dalyvavo studentų mokslinėje praktikoje (organizatorius Lietuvos mokslo taryba), kurią atliko Lietuvių kalbos institute.

2009–2010 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centre vyr. laborante, 2011–2014 m. – jaunesniąja mokslo darbuotoja. Nuo 2015 m. Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2011 m. birželio 14–18 d. St. Peterburge dalyvavo tarptautiniame mokomajame seminare „The 2011 Lexicom International Workshop in Lexicography and Lexical Computing“ (organizatoriai Lexical Computing Ltd., St. Petersburg State University, ABBYY).

2013 m. balandžio 8–21 d. stažavosi Čekų kalbos nacionalinio tekstyno institute (Praha, Čekija). Mokslinis praktikos vadovas prof. František Čermák.

2016 m. gruodžio 9 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės“.

 1. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Reikšmių apibrėžimo ypatumai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: augalai ir gyvūnai. – Bendrinė kalba 90, 2017, 1–47. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?90. ISSN 2351-7204.
 2. Motyvai kurti: kūrybos veiksmažodžių semantinė analizė. – Zabarskaitė J., Temčinas S., Gritėnienė A., Vaičiulytė-Semėnienė L., Stunžinas R., Gaidienė A. Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, p. 74–88. ISBN 978-609-411-195-2.
 3. Gaidienė, Anželika. Antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių semantiniai atsiradimo ypatumai. – Acta Linguistica Lithuanica 73, p. 230–251. ISSN 16484444.
 4. Gaidienė, Anželika. Semantinės veiksmažodžio gerti sinonimų atsiradimo priežastys. – Acta Linguistica Lithuanica 72, p. 196–220. ISSN 1648-4444.
 5. Gaidienė, Anželika. Vardažodinių veiksmažodžių su priesaga -(i)auti, priklausančių kategorinei reikšmei ʽbūti tuo ar tokiam, kas pasakyta pamatiniu žodžiuʼ, daryba. – Lietuvių kalba, 6, 2012. ISSN 1822-525X.
 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. D. 2: Antraštynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis); D. 3: Č, E, Ę, Ė, F, Z. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis); – http://bkz.lki.lt.
 2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: septintas pataisytas ir papildytas leidimas. Vyr. redaktorius Stasys Keinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012 (teksto leksikografinis ir leidybinis adaptavimas). ISBN 978-609-411-079-5.
 1. Simas Karaliūnas: bibliografijos rodyklė / sudarė Anželika Gaidienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-059-7.
 1. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gyvūnų apibrėžtys „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų įvairovė“. Latvių kalbos institutas, 2018 m. vasario 23 d.
 2. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai (Specifics of Defining Meaning in the Dictionary of the Standard Lithuanian Language: Plants). – Tarptautinė mokslinė konferencija „XXVII Moksliniai skaitymai“. Daugpilio universitetas, 2018 m. sausio 25 d.
 3. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos galimybės: semantinis lygmuo. – 4-oji tarptautinė vertimo tyrimų konferencija Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė. Vilniaus universitetas, 2017 m. spalio 6 d.
 4. Gaidienė, Anželika. Prototipinis koncepto valgyti scenarijus: rekonstravimas ir praktinis pritaikymas. – 4-as Tarptautinis lituanistų kongresas (IV Mędzynarodowy Kongres Lituanistów). Vroclavo universitetas, 2017 m. gegužės 24 d.
 5. Gaidienė, Anželika. Gėrimo veiksmažodžiai „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“: kokie ir kiek? – 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 24 d.
 6. Gaidienė, Anželika. Semantiniai gėrimo veiksmažodžių požymiai: kokie jie? – Tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“. Lietuvos mokslų akademija, 2015 m. spalio 27 d.
 7. Gaidienė, Anželika. Veiksmažodžio gerti sinonimų tinklas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Lietuvių kalbos institutas, 2014 m. rugsėjo 11 d.
 8. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių sinonimų eilių semantiniai ryšiai (Семантические связи синонимических рядов глаголов питья в литовском языке). Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Baltų kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“. Maskvos valstybinis M.V. Lomonosovo universitetas, 2013 m. lapkričio 7–9 d.
 1. Gaidienė, Anželika. Tradicinė vs kognityvinė žodžio reikšmės definicija: kaip rasti aukso vidurį? – Seminaras „Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas. Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. liepos 5 d.
 2. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema: kaip naudotis vienakalbiais žodynais ir LKŽ kartotekomis. – Seminaras „Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui“. Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. liepos 30 d.
 3. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos valgymo veiksmažodžių sinonimija. – Mokslininkų naktis. Budapeštas, Lorando Etvešo universitetas, 2012 m. rugsėjo 28 d.
 4. Gaidienė, Anželika. Iliustracinių vartosenos pavyzdžių paieška internetinėje „The Sketch Engine“ programoje. – Mokslinis seminaras Internetinės programos The Sketch Enginepristatymas“. Lietuvių kalbos institutas, 2011 m. gruodžio 8 d.
 1. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie valgymo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ (nuo 34,11 min.). 2018 m. kovo 14 d. Kalbino Lina Smolskienė.
 2. Zabarskaitė, Jolanta, Gaidienė, Anželika. Уникальность литовского языка („Lietuvių kalbos unikalumas“). – Europos kalbų dienai skirtas renginys „Atrask savo Europą“. 2017 m. rugsėjo 23 d., Sankt Peterburgas, Rusija.
 3. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie gėrimo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ (nuo 33 min.). 2017 m. birželio 28 d. Kalbino Lina Smolskienė
 4. Gaidienė, Anželika. Bendrinės lietuvių kalbos formavimasis nuo XVI iki XX a. – Pranešimas skaitytas 9–10 kl. mokiniams Lietuvių kalbos dienų proga. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, 2017 m. kovo 2 d.
 5. Birutė Žemaitytė. Lietuvių kalba – esantiems toli nuo Lietuvos. Interviu su Vilma Leonavičiene, Anželika Gaidiene, Rita Miliūnaite. tv3.lt, 2017-01-06. Prieiga internete: http://www.tv3.lt/naujiena/895860/lietuviu-kalba-esantiems-toli-nuo-lietuvos
 6. Rita Urnėžiūtė. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema – jau sukurta. Interviu su Jolanta Zabarskaite, Violeta Meiliūnaite, Alma Ragauskaite, Anželika Gaidiene ir kt. – Gimtoji kalba, 2016 m. vasaris, p. 9–19.

2012–2015: „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projekto dalyvė.

2012: „Lituanistika Vengrijoje“. Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas projektas. Projekto dalyvė.

2011–2012: „SemTi“. Projekto dalyvė.

2011–2012: „Meta-Nord“. Europos komisijos finansuojamas projektas. Projekto dalyvė.

2009: „Leidinio ‚Suvainiškio apylinkių tekstai‘ rengimas“. 2008–2009 m. vykdytas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamą Tarmių ir etninių vietovardžių apsaugos 2001–2010 m. programą. Projekto dalyvė.

 1. 2016–2017: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos administravimas.
 2. 2014–2017: Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos sekretorė.
 3. 2014: testo „Būrai.lt“ kūrimas (kartu su Bielevičiūte D., Mikelionyte R., Vasiliausku S., Šeškevičiūte G. ir kt.).
 4. 2012: jaunųjų tyrėjų stovyklos „Užuovėjos“ organizavimas (kartu su Bielevičiūte D., Mikelionyte R., Vasiliausku S., Šeškevičiūte G. ir kt.).

Other Members