Alma Ragauskaitė

dr. Alma Ragauskaitė

Senior researcher

 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Alma Ragauskaitė was born on 1 November 1972 in Joniškis. In 1996, after the graduating with honors from the Faculty of Lithuanian Language of Vilnius Pedagogical University, she started working at the Department of Onomastics at the Institute of the Lithuanian Language. From 1998 until 2002, Alma Ragauskaitė was a third-cycle (doctoral) student at the Institute of the Lithuanian Language and Vytautas Magnus University. In 2002, Alma defended her doctoral thesis „XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai“ (“16th-18th c. Kaunas residents’ personal names”), which was awarded the Lithuanian Academy of Sciences Young Scientists Prize. In 2005, Dr. Ragauskaitė published a monograph “XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai” (“16th-18th c. Kaunas residents’ personal names”).

Since 2006, Alma Ragauskaitė has been a member of the State Commission of the Lithuanian Language and the editorial board member of the research publication „Baltų onomastikos tyrimai“ (“Baltic Onomastics Research”). Since 2015, Dr. Ragauskaitė holds the position of the senior researcher at the Research Center of the Baltic Languages and Onomastics. She has published articles in the field of Onomastics and is a co-author of “The Dictionary of Lithuanian Place Names” (,,Lietuvos vietovardžių žodynas“).  

Research interests: historical personal names of Lithuanian citizens.

 1. XVI a. Žemaitijos valstiečių dvikamieniai asmenvardžiai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencijos pranešimų tezės 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 30.
 2. XVI a. II pusės Kauno miestiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 41, 1999, 145–158.
 3. XVII a. pirmosios pusės Kauno miestiečių asmenvardžių kilmė. – Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 2000, 93–110.
 4. Kauno miestiečių pavardžių formavimasis XVI–XVIII a. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 45, 2001, 123–143.
 5. Kauno miestiečių pavardžių formavimosi tendencijos XVI–XVIII amžiuje. – Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilnius, 2001 m. lapkričio 9 d., Vilnius: Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra, 40–41.
 6. Kaip kirčiuoti Rokantiškių kapinių vardą? – Gimtoji kalba 4–6, 2000, 29.
 7. Kaip kirčiuoti Tauragnų gatvės pavadinimą? – Gimtoji kalba 7–9, 2000, 23.
 8. Kaip kirčiuoti Karsakiškio geležinkelio stoties vardą? – Gimtoji kalba 10, 2000, 12.
 9. XVII–XVIII amžių kauniečių (vyrų) pavardžių variantai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 47, 2002, 31–40.
 10. XVI–XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rākstu krājums 7, Liepāja: Liepājas pedagoģijas akadēmija, 2003, 82–92.
 11. Kaip  atsirado mūsų pavardės. – Mano namai 11, 2002, 29.
 12. Dėl pavardės Gentvilas kilmės.  – Mano namai 11, 2002, 29.
 13. Dėl pavardžių Vasaris, Vasarius kilmės. – Mano namai 2, 2003, 7.
 14. Dėl pavardės Kovas kilmės.  – Mano namai 3, 2003, 7.
 15. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai (daktaro disertacijos santrauka). Vilnius, 2002: Lietuvių kalbos institutas.  – 27 p.
 16. XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžiai. – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai, Ryga: Liucilijus, 2004, 8–18.
 17. Nepadorus vietovardis. – Lietuvos žinios /1000 ir 1 klausimas 4, liepos 23 d., 2004, 10.
 18. Rusų vardyne – ne vien tik ,,lietuviškos‘‘ pavardės. –  Lietuvos žinios / 1000 ir 1 klausimas 13, rugpjūčio 24 d., 2004, 11.
 19. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 210 p.
 20. Šilališkių pavardės. Šilalės kraštas, Vilnius: Margi raštai, 2006, 625–629.
 21. Jonas Palionis. XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 204 p. – Baltu filologija 14(1), 2005, 155–158.
 22. Vietovardinės kilmės asmenvardžiai ir prievardžiai XVI a. Kauno aktų knygose. − Baltu filoloģija 15(1/2), 2006, 81−94.
 23. Lietuvos dailininkų žodynas. XVI−XVIII a. I tomas, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, 312 p. − Archivum Lithuanicum 9, 2007, 365−370.
 24. Vidas Garliauskas. XVII a. Molėtų bažnyčios krikšto ir santuokos metrikų knyga. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 170 p. − Vilniaus istorijos metraštis 1, 2007, 263−265.
 25. Tendencies in the Evolution of Hereditary Surnames of Townspeople in Lithuania from Sixteenth to Eighteenth Centuries. – Zunamen/Surnames 3, 2008, 29–37.
 26. Kada susidarė kauniečių pavardės? – Kalba ir žmonės, 2009: Vilniaus universiteto leidykla, 226–232.
 27. Istorinių etninių vietovardžių duomenų bazė. – XI Starptautiskais baltistu kongress, Rīga, 27.09.2010–30.09.2010 (pranešimų tezės). Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 150–151.
 28. Kaltinėnų seniūnijos gyventojų pavardės. – Kaltinėnai. Šilalės kraštas 9, Vilnius: Margi raštai, 2010, p. 515–518.
 29. Istorinių vietovardžių duomenų bazė. – Gimtasai kraštas 4, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, p. 16–20.
 30. Dėl lietuvių ir lenkų kalbų kontaktų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto vardyne. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ (tezės). – Kaunas, 2011, 21–22.
 31. Joniškio apylinkių pavardės. – Joniškio kraštas, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, p. 197–200.
 32. О литовско-польских языковых контактах по данным фамилий жителей города Кедайняй в XVII–XVIII веках. – Студii з ономастики та етимологii. 2011–2012. Киiв. Iнститут украiнськоi мови НАН Украiни, 2012.
 33. Kauno moterų asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. Kauno istorijos metraštis 14, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; „Versus aureus“, 2014, 7–17.
 34. Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų registras (apie 1840–1843). Archivum Lithuanicum 16, 2014, 323–340.
 35. Seniausios Lietuvoje 1599–1621 metų Joniškio krikšto metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai lietuvių istorinės  antroponimijos kontekste. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 2015, 55–81.
 36. Škotų pavardžių užrašymo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 2016, 39–61.

Other Members