Alma Ragauskaitė

dr. Alma Ragauskaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1972 m. lapkričio 1 d. Joniškio rajone, Bertaučių kaime. Aukso medaliu baigusi Grinkiškio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetą. 1996 m. su pagyrimu baigusi studijas, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Nuo 1998 iki 2002 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė disertaciją XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai, už ją suteikta Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų darbų premija. 2005 m. išleido monografiją XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai. Nuo 2006 iki 2017 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė ir Vardyno pakomisės pirmininkė. Buvo leidinių Baltų onomastikos tyrimai (2006, 2011 m.) redakcinės kolegijos narė ir Lietuvos vietovardžių žodynas (2008, 2014, 2018 m.) redakcinės kolegijos narė. Nuo 2015 m. dirba Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo Lietuvos vietovardžių žodyno tekstą, dalyvauja projektinėje veikloje.

Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių miestiečių istoriniai asmenvardžiai ir lietuvių istoriniai vietovardžiai.

Ragauskaitė A. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 212 p. ISBN 9986-668-90-5.

 1. Lietuvos vietovardžių žodynas 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. – 380 p. V. Adamonytė, L. Bilkis, G. Blažienė, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, ats. red. L. Bilkis. A. Ragauskaitės tekstas: 25–30, 68–78.
 2. Lietuvos vietovardžių žodynas 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – 520 p. L. Bilkis, G. Blažienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, ats. red. L. Bilkis. A. Ragauskaitės tekstas: 111–218, 242–245, 247–249, 323–346.
 1. Ragauskaitė A. Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – Baltu filoloģija 28(1), 2019, 153–168.
 2. Ragauskaitė A. The patterns of recording the names of German residents in Kėdainiai in the nineteenth century: Introductory remarks. – Acta Baltico-Slavica 42, 2018, 173–188.
 3. Ragauskaitė A. XVII a. kėdainiečių asmenvardžių darybos tendencijos. – Baltu filoloģija 27(1), 2018, 101–118.
 4. Ragauskaitė A. Germaniškos kilmės kėdainiečių antroponimai XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Baltu filoloģija 26(2), 2017, 111–128.
 5. Ragauskaitė A. Tendencies in the Evolution of Hereditary Surnames of Townspeople in Lithuania from Sixteenth to Eighteenth Centuries. – Zunamen / Surnames 3, 2008, 29–37.
 6. Ragauskaitė A. Vietovardinės kilmės asmenvardžiai ir prievardžiai XVI a. Kauno aktų knygose. – Baltu filoloģija 15(1/2), 2006, 81−94.
 1. Ragauskaitė A. Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – Acta Linguistica Lithuanica 80, 2019, 177–194.
 2. Ragauskaitė A. XVII a. kėdainiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – Acta Linguistica Lithuanica 78, 2018, 53–75.
 3. Ragauskaitė A. Kėdainiečių (lietuvių, lenkų) pavardžių formavimosi tendencijos XVII–XVIII amžiuje. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 2017, 53–77.
 4. Ragauskaitė A. Škotų pavardžių užrašymo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 2016, 39–61.
 5. Ragauskaitė A. Seniausios Lietuvoje 1599–1621 metų Joniškio krikšto metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 2015, 55–81.
 6. Ragauskaitė A. Kauno moterų asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. – Kauno istorijos metraštis 14, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; „Versus aureus“, 2014, 7–17.
 7. Ragauskaitė A. Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų registras (apie 1840–1843). – Archivum Lithuanicum 16, 2014, 323–340.
 8. Ragauskaitė A. XVII–XVIII amžių kauniečių (vyrų) pavardžių variantai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 47, 2002, 31–40.
 9. Ragauskaitė A. Kauno miestiečių pavardžių formavimasis XVI–XVIII a. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 45, 2001, 123–143.
 10. Ragauskaitė A. XVII a. pirmosios pusės Kauno miestiečių asmenvardžių kilmė. – Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 2000, 93–110.
 11. Ragauskaitė A. XVI a. II pusės Kauno miestiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 41, 1999, 145–158.
 1. Ragauskaitė A. О литовско-польских языковых контактах по данным фамилий жителей города Кедайняй в XVII–XVIII веках. – Студii з ономастики та етимологii. 2011–2012. Киiв: Iнститут украiнськоi мови НАН Украiни, 2012, 213–221.
 2. Ragauskaitė A. Istorinių vietovardžių duomenų bazė. – Gimtasai kraštas 4, 2011, 16–20.
 3. Ragauskaitė A. Joniškio apylinkių pavardės. – Joniškio kraštas. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011, 197–200.
 4. Ragauskaitė A. Kaltinėnų seniūnijos gyventojų pavardės. – Kaltinėnai. Šilalės kraštas 9, Vilnius: Margi raštai, 2010, 515–518.
 5. Ragauskaitė A. Kada susidarė kauniečių pavardės? – Kalba ir žmonės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 226–232.
 6. Ragauskaitė A. Šilališkių pavardės. – Šilalės kraštas. Vilnius: Margi raštai, 2006, 625–629.
 7. Ragauskaitė A. XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžiai. – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai, Ryga: Liucilijus, 2004, 8–18.
 8. Ragauskaitė A. XVI–XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rākstu krājums 7, 2003, 82–92.
 1. Ragauskaitė A. Iš Joniškio parapijos istorinio vardyno: lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai. – Joniškio krašto kalendorius. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2019, 57.
 2. Ragauskaitė A. Iš Joniškio parapijos istorinio vardyno: lietuvių senieji dvikamienių asmenvardžių trumpiniai. – Joniškio krašto kalendorius. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2019, 81–82.
 3. Ragauskaitė A. Iš Joniškio parapijos senojo vardyno: pravardinės kilmės pavardės. – Joniškio krašto kalendorius. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2019, 25–26.
 4. Ragauskaitė A. Lietuviški kėdainiečių asmenvardžiai XVII a. Kėdainių inventoriuose. – Rinkos aikštė 60(3456), geg. 30 d., 2019, 8–9.
 5. Ragauskaitė A. [Interviu apie Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos pavardės kilmę]. – Gudavičiūtė D. Garsus italas G. Noseda – G. Nausėdos antrininkas. Lietuvos rytas 125(8342), birž. 29 d., 2019, 3.
 6. Ragauskaitė A. (su Bilkis L.). Dėl Danės upės papildomo vardo Dangė. – Gimtoji kalba 4, 2017, 17.
 7. Ragauskaitė A. (su Bilkis L., Zabarskaitė J., Meiliūnaitė V., Kačinaitė-Vrubliauskienė D., Gaidienė A., Ivanauskaitė-Šeibutienė V., Kensminienė A., Šlekonytė, J.). Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema – jau sukurta. – Gimtoji kalba 2, 2016, 11–19.
 8. Ragauskaitė A. Iš Joniškio parapijos senojo vardyno – kaimų vardai. – Joniškio krašto kalendorius. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2016, 41.
 9. Ragauskaitė A. Iš Joniškio parapijos senojo vardyno – moterų pavardės. – Joniškio krašto kalendorius. Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2016, 64–65.
 10. Ragauskaitė A. Nepadorus vietovardis. – Lietuvos žinios / 1000 ir 1 klausimas 4, liep. 23 d., 2004, 10.
 11. Ragauskaitė A. Rusų vardyne – ne vien tik „lietuviškos“ pavardės. – Lietuvos žinios / 1000 ir 1 klausimas 13, rugpj. 24 d., 2004, 11.
 12. Ragauskaitė A. Dėl pavardžių Vasaris, Vasarius kilmės. – Mano namai 2, 2003, 7.
 13. Ragauskaitė A. Dėl pavardės Kovas kilmės. – Mano namai 3, 2003, 7.
 14. Ragauskaitė A. Kaip atsirado mūsų pavardės. – Mano namai 11, 2002, 29.
 15. Ragauskaitė A. Dėl pavardės Gentvilas kilmės. – Mano namai 11, 2002, 29.
 16. Ragauskaitė A. Kaip kirčiuoti Rokantiškių kapinių vardą? – Gimtoji kalba 4–6, 2000, 29.
 17. Ragauskaitė A. Kaip kirčiuoti Tauragnų gatvės pavadinimą? – Gimtoji kalba 7–9, 2000, 23.
 18. Ragauskaitė A. Kaip kirčiuoti Karsakiškio geležinkelio stoties vardą? – Gimtoji kalba 10, 2000, 12.
 1. Ragauskaitė A. 2007: Lietuvos dailininkų žodynas. XVI−XVIII a. I tomas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, 312 p. − Archivum Lithuanicum 9, 365−370.
 2. Ragauskaitė A. 2005: Jonas Palionis. XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 204 p. – Baltu filologija 14(1), 155–158.
 3. Ragauskaitė A. 2004: Vidas Garliauskas. XVII a. Molėtų bažnyčios krikšto ir santuokos metrikų knyga. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 170 p. − Vilniaus istorijos metraštis 1, 263−265.
 1. Ragauskaitė A. 2019: Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – 4-oji Tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“. 2019 m. lapkričio 7–9 d. Pranešimų tezės / The 4th International Scientific Aleksandras Vanagasʼ Conference. 7–9 November 2019. Abstracts. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 37–38.
 2. Ragauskaitė A. 2019: Joniškiečių (vyrų) asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – 8-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija Regionas: istorija, kultūrakalba“. Šiauliai, 2019 m. kovo 28–29 d. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 3. Ragauskaitė A. 2019: Kėdainių vokiečių įvardijimo tendencijos XIX amžiuje. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference Vārds. Nozīme. Vārdnīca“ / International Scientific Conference Word. MeaningDictionary to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Rīga, 2019 02 21–22. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
 4. Ragauskaitė A. 2018: Dėl germaniškos kilmės kėdainiečių antroponimų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference Valoda daudzveidībā“ / International Scientific Conference Language in its Diversity to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Rīga, 2018 02 22–23. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
 5. Ragauskaitė A. 2018: Kai kurios moterų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygoje. – 7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija Regionas: istorija, kultūrakalba“. Šiauliai, 2018 m. kovo 22–23 d. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 6. Ragauskaitė A. 2017: Joniškio gyventojų (moterų) asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos tyrimų kontekste. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“. Kaunas, 2017 m. balandžio 27–28 d. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.
 7. Ragauskaitė A. 2016: Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų žodynas (apie 1840–1843 m.). – 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“, valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901–1983) 115 gadu jubilejai. 2016 m. kovo 17–18 d. Ryga: Latvijos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas.
 8. Ragauskaitė A. 2015: Dėl vietovardinės kilmės asmenvardžių ir prievardžių XVI a. Kauno aktų knygose. – Mokslinė 19-oji Kauno istorijos konferencija. Kaunas, 2015 m. gegužės 7–8 d. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
 9. Ragauskaitė A. 2015: Joniškiečių moterų asmenvardžiai senojoje Joniškio parapijos 1599–1621 metų krikšto metrikų knygoje. – Baltų vardyno tyrimai Europos onomastikos kontekste. XII Tarptautinis baltistų kongresas.Vilnius, 2015 m. spalio 28–31 d. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 10. Ragauskaitė A. 2015: Database of Historical Place Names. – The 17th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). 2015, Warsaw, 29 June – 01 July.
 11. Ragauskaitė A. 2013: Kauno miestiečių (moterų) asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. – 17-oji tradicinė mokslinė Kauno istorijos konferencija Moterys Kauno gyvenimeKaunas, 2013 m. gegužės 16–17 d. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
 12. Ragauskaitė A. 2012: The Publication of the Oldest Church Metric Source in Lithuania (1599–1621 Baptismal Book of Joniškis). – The 15th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). 2012, Rīga, 27–29 March.
 13. Ragauskaitė A. 2011: Dėl lietuvių ir lenkų kalbų kontaktų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto vardyne. – Tarptautinė mokslinė konferencija Regioninė onomastikaką sužinome iš vardynoKaunas, 2011 m. lapkričio 10–11 d. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 21–22.
 14. Ragauskaitė A. 2010: Istorinių etninių vietovardžių duomenų bazė. – XI Starptautiskais baltistu kongress. Rīga, 2010 g. 09 27–30. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 150–151.
 15. Рагаускайте A. 2009: Разрабатывание базы данных исторических топонимов пограничья. – UNGEGN Baltijos skyriaus 13-asis seminaras. Vilnius, 2009 m. spalio 1–2 d.
 16. Ragauskaitė A. 2008: Škotų asmenvardžiai XVII–XVIII a. Kėdainių miesto aktų knygose. – Seminaras mokytojams. Kėdainiai, 2008 m. kovo 7 d.
 17. Ragauskaitė A. 2007: Scottish Personal Names in the Act Books of the City of Kėdainiai in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. − Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Vardas kalboje, istorijoje ir savimonėje“. Vilnius, 2007 m. spalio 24–26 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 63–64.
 18. Ragauskaitė A. 2003: Dėl XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžių. – Tarptautinė mokslinė konferencija Istoriniai tekstai ir vietos kultūraŠiauliai, 2003 m. gegužės 15–16 d. Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 19. Ragauskaitė A. 2002: Dėl XVI a. kauniečių (moterų) asmenvardžių darybos. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja, 2002 g. 21–22 novembris. Liepāja: Liepājas Pedagogijas akadēmija, 5.
 20. Ragauskaitė A. 2001: Kauno miestiečių pavardžių formavimosi tendencijos XVI–XVIII amžiuje. – Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencijaetimologija ir onomastika. Vilnius, 2001 m. lapkričio 9 d. Vilnius: Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra, 40–41.
 21. Ragauskaitė A. 1996: XVI a. Žemaitijos valstiečių dvikamieniai asmenvardžiai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Vilnius, 1996 m. spalio 23–24 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 30.
 1. Grasilda Blažienė. Bibliografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. – 87 p. / sudarytojai: L. Bilkis, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, A. Ragauskaitė, P. Skorupa, D. Sviderskienė.
 2. Lietuvos vietovardžių žodynas / autoriai: V. Adamonytė, L. Bilkis, G. Blažienė, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė; redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. – T. 3: G–H. – XXXIV, 380 p.
 3. Palionis J. XIX a. – XX a. pradžios Mišiškių kaimo asmenvardžiai / recenzavo: G. Blažienė, A. Ragauskaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 54 p.
 4. A. Kojalavičius-Vijūkas. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 809 p. / recenzavo: E. Patiejūnienė, A. Ragauskaitė.
 5. D. Sinkevičiūtė. Tikrinė lietuvių kalbos leksika. Pagrindiniai sluoksniai. Užduotys studentams (el. mokomoji priemonė). Vilnius: VU leidykla, 2015. – 95 p. / recenzentai: B. Jasiūnaitė, A. Ragauskaitė.
 6. Lietuvos vietovardžių žodynas / autoriai: L. Bilkis, G. Blažienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė; redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – T. 2: C–F. – XCIX, 518 p.
 7. Pasaulio vietovardžiai. Azija. Kambodža–Vietnamas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 872 p. / recenzentai: A. Ragauskaitė, B. Stundžia.
 8. Nėnienė I., Kumpikaitė E., Ragaišienė A. Audimų raktas. Melanijos Gukovskos kolekcija. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2013. – 224 p. / recenzavo: I. R. Merkienė, A. Ragauskaitė.
 9. Baltų onomastikos tyrimai 2 / sudarė: G. Blažienė, A. Ragauskaitė; redaktorių kolegija: L. Bilkis, V. Blažek, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, A. Суперанская, J. Zabarskaitė, Z. Zinkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. – 253 p.
 10. Pasaulio vietovardžiai. Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – 623 p. / recenzentai: A. Ragauskaitė, B. Stundžia.
 11. Urbutis V. Knygos apie žodžius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2010. – 528 p. / recenzentai: S. Ambrazas, A. Ragauskaitė.
 12. Lietuvos vietovardžių žodynas / autoriai: L. Bilkis, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė / redakcinė kolegija: L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, V. Kardelis, A. Ragauskaitė, S. Temčinas, J. Udolph. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – T. 1: A–B. – CLXXXIII, 646 p.
 13. Palionis J. XVII a. pabaigos – XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai / recenzavo: G. Blažienė, A. Rosinas, A. Ragauskaitė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 327 p.
 14. Baltų onomastikos tyrimai / sudarė: L. Bilkis, A. Ragauskaitė, D. Sinkevičiūtė; redaktorių kolegija: L. Balode, L. Bilkis (atsak. redaktorius), V. Blažek, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, W. P. Schmid, D. Sinkevičiūtė, A. Суперанская, J. Zabarskaitė, Z. Zinkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 288 p.
 15. Lietuvos dailininkų žodynas 1. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. – 312 p. / recenzavo: M. Kałamajska-Saeed, Z. Kiaupa, J. Kowalczyk, A. Ragauskaitė.
 16. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija „Baltų onomastikos tyrimai“. Pranešimų tezės. Vilnius, 2004 m. lapkričio 11–12 d. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. – 63 p. / redaktorių kolegija: L. Bilkis, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė.
 17. Aleksandras Vanagas (1934–1995) bibliografija. – Lietuvių kalbotyros klausimai / Acta Linguistica Lithuanica 41, 1999, 3–50 / sudarytojai: L. Bilkis. V. Maciejauskienė, A. Ragauskaitė.
 1. Ragauskaitė A. Istorinių vietovardžių duomenų bazės integravimas į Lietuvių kalbos instituto skaitmeninių išteklių sistemą ir bazės pildymas. – LKI įgyvendinto projekto IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1.-IVPK-12-K-01-005 (2014 04 01–2014 12 31, 2015 01 02–2015 07 31).
 2. Ragauskaitė A. (vad.). Lituanistikos mokslinis tyrimo projektas Seniausios bažnytinės metrikų knygos Lietuvoje Joniškio 1599–1621 m. perrašos rengimas (sutarties Nr.K-3/2012). Finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal programą Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 m. (2012 02 01–2015 03 31).
 3. Ragauskaitė A. Projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD) integruojant Istorinių vietovardžių duomenų bazę į Metanord sistemą (2011 09 01–2011 12 31).
 4. Ragauskaitė A. (vad.). Straipsnių rinkinio Baltų onomastikos tyrimai 2 (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011) leidybos projektas. Finansavo Lietuvos mokslo taryba (2011 m.).
 5. Ragauskaitė A. Projektas Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės kūrimas (2008–2013 m.). 2008–2010 m. darbai atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis (investicinis projektas). 2011–2013 m. finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (sutarties Nr. LIT-4-19).
 6. Ragauskaitė A. Projektas Veisiejų, Šlavantų ir Kapčiamiesčio šnektų tyrimas (2008 m.).
 7. Ragauskaitė A. Projektas Eurolanguages (2008 m.).
 8. Ragauskaitė A. (vad. nuo 2005 m.). Projektas Istorinių etninių vietovardžių rinkimas ir jų elektroninis tvarkymas (sutarties Nr. K-27/2004 01 22) pagal programą Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m. Finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija (2004–2010 m.).
 9. Ragauskaitė A. Tema XVII–XVIII a. Joniškio parapijos vardynas projekte Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių elektroninis sąvadas (RaSa) (sutarties Nr. C-14/2003). Finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (2003–2004 m.).
 10. Ragauskaitė A. Projektas Etninių vietovardžių duomenų bazės kūrimas pagal programą Tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m. Finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija (2003 m.).
 11. Ragauskaitė A. Projektas Lietuvos Respublikos vardyno duomenų rinkimas ir jų kompiuterinis tvarkymas pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programą. Finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija (2002–2003 m.).
 1. N. Bartkutė. Toponymy of the territory of Joniškis district: derivation and development. Summary of doctoral dissertation. Humanities, Philology (04 H). Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2008. – 32 p. / gynimo tarybos nariai: K. Garšva, G. Kačiuškienė, A. Ragauskaitė, D. Sinkevičiūtė.
 2. D. Sinkevičiūtė. Struktur der hypokoristischen Formen der alten litauischen zusammengesetzten Namen = Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra. Zusammenfassung der Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde. Geisteswissenschaften, Philologie (04 H). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004. – 25 p. / oponentai: A. Rosinas, A. Ragauskaitė.
 • 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose. 2019 m. lapkričio 7–9 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (Organizacinio komiteto narė).
 • Lietuvos Geografinių pavadinimų ekspertų grupės narė (2017 m.).
 • LKI Konkursų ir atestacijos komisijos narė (2012–2014 m.).
 • Jaunųjų mokslininkų konkurso Humanitarinių mokslų sekcijos narė, ekspertė (2008–2012 m.).
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė ir Vardyno pakomisės pirmininkė (2006–2017 m.).
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės narė (nuo 2006 m.).

Other Members