Svetainei

dr. Alma Ragauskaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1972 m. lapkričio 1 d. Joniškyje. Aukso medaliu baigusi Grinkiškio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetą. 1996 m. su pagyrimu baigusi studijas, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje. Nuo 1998 iki 2002 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė disertaciją XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai, už ją suteikta Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų darbų premija. Išleido dvi mokslo monografijas: XVI‒XVIII a. kauniečių asmenvardžiai (2005 m.) ir XVII‒XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai (2022 m.). Nuo 2006 iki 2017 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė ir Vardyno pakomisės pirmininkė. Leidinių Baltų onomastikos tyrimai (2006 m., 2011 m.) ir Lietuvos vietovardžių žodynas (2008 m., 2014 m., 2018 m., 2021 m.) redakcinių kolegijų narė. Nuo 2015 m. dirba Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre vyresniąja mokslo darbuotoja. Kartu su kitais centro darbuotojais rašo Lietuvos vietovardžių žodyno tekstą, dalyvauja projektinėje veikloje.

Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių istoriniai asmenvardžiai ir lietuvių istoriniai vietovardžiai.

 1. Ragauskaitė Alma 2022: XVIIXVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 304 p.

 2. Ragauskaitė Alma 2005: XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 212 p.
 1. Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Ragauskaitė Alma, Sviderskienė Dalia 2021: Lietuvos vietovardžių žodynas 4: I‒J. ‒ XXXIV, redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 277 p. (A. Ragauskaitės tekstas: p. 250‒258, 258‒264, pastarasis kartu su L. Bilkiu).
 2. Adamonytė Veronika, Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Norkaitienė Milda, Ragauskaitė Alma, Razmukaitė Marija, Sviderskienė Dalia 2018: Lietuvos vietovardžių žodynas 3: G–H. – XXXIV, redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 380 p. (A. Ragauskaitės tekstas: p. 25–30, 68–78).
 3. Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Norkaitienė Milda, Ragauskaitė Alma, Razmukaitė Marija, Sviderskienė Dalia 2014: Lietuvos vietovardžių žodynas 2: C–F. – XCIX, redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 518 p. (A. Ragauskaitės tekstas: p. 111–218, 242–245, 247–249, 323–346).
 1. Ragauskaitė Alma 2023: Kėdainiai Germansʼ Names in 17th‒18th Centuries. ‒ Onomástica desde América Latina 4(1), 1‒5. Prieiga internete: https://e-revista.unioeste.br/index.php/onomastica/issue/view/1392
 2. Ragauskaitė Alma 2022: Kėdainiečių moterų įvardijimo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. Acta Linguistica Lithuanica 87, 140154. DOI: https://doi.org/10.35321/all87-07.

 3. Ragauskaitė Alma 2021: Language Contact Between Lithuanian and Polish in the Historical Anthroponymy of Kėdainiai Town of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. ‒ Acta Baltico-Slavica 45, 1‒19. DOI: https://doi.org./10.11649/abs.2529.
 4. Ragauskaitė Alma 2021a: Naming System of Kėdainiai Women in Local Register Books of the 17–18th Centuries. – Onomástica desde América Latina 2(4), 4–31. DOI: https://doi.org/10.48075/odal.v0i0.27485.
 5. Ragauskaitė Alma 2021b: Tendencies of formation of anthroponyms of rural residents in the oldest Lithuanian parish register of Joniškis dated 1599–1621.– Onomástica desde América Latina 2(3), 2–29. DOI: https://doi.org/10.48075/odal.v0i0.25781.
 6. Ragauskaitė Alma 2020: Krikščioniškos kilmės asmenvardžiai Lietuvoje seniausioje 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. – Baltu filoloģija 29(1),115–134. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.29.1.07.
 7. Ragauskaitė Alma 2019: Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – Baltu filoloģija 28(1), 153–168. DOI: http://doi.org/10.22364/bf.28.1.06.
 8. Ragauskaitė Alma 2018: The patterns of recording the names of German residents in Kėdainiai in the nineteenth century: Introductory remarks. – Acta Baltico-Slavica 42, 173–188. DOI: 11649/abs.2018.009.
 9. Ragauskaitė Alma 2018: XVII a. kėdainiečių asmenvardžių darybos tendencijos. – Baltu filoloģija 27(1), 101–118. DOI: http://doi.org/10.22364/bf.27.04.
 10. Ragauskaitė Alma 2017: Germaniškos kilmės kėdainiečių antroponimai XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Baltu filoloģija 26(2), 111–128.
 11. Ragauskaitė Alma 2008: Tendencies in the Evolution of Hereditary Surnames of Townspeople in Lithuania from Sixteenth to Eighteenth Centuries. – Zunamen / Surnames 3, 29–37.
 12. Ragauskaitė Alma 2006: Vietovardinės kilmės asmenvardžiai ir prievardžiai XVI a. Kauno aktų knygose. – Baltu filoloģija 15(1/2), 81−94.
 1. Ragauskaitė Alma 2022: Kėdainiečių vyrų įvardijimo tendencijos XVIII a. Kėdainių istorijos šaltiniuose. – Baltu filoloģija 31(1), 74–92. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.31.05 .

 2. Ragauskaitė Alma 2019: Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – Acta Linguistica Lithuanica 80, 177–194. DOI: https://doi.org/10.35321/all80-08 .
 3. Ragauskaitė Alma 2018: XVII a. kėdainiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – Acta Linguistica Lithuanica 78, 53–75.
 4. Ragauskaitė Alma 2017: Kėdainiečių (lietuvių, lenkų) pavardžių formavimosi tendencijos XVII–XVIII amžiuje. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 53–77.
 5. Ragauskaitė Alma 2016: Škotų pavardžių užrašymo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 39–61.
 6. Ragauskaitė Alma 2015: Seniausios Lietuvoje 1599–1621 metų Joniškio krikšto metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 55–81.
 7. Ragauskaitė Alma 2014: Kauno moterų asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. – Kauno istorijos metraštis 14, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; „Versus aureus“, 7–17.
 8. Ragauskaitė Alma 2014: Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų registras (apie 1840–1843). – Archivum Lithuanicum 16, 323–340.
 9. Ragauskaitė Alma 2002: XVII–XVIII amžių kauniečių (vyrų) pavardžių variantai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 47, 31–40.
 10. Ragauskaitė Alma 2001: Kauno miestiečių pavardžių formavimasis XVI–XVIII a. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 45, 123–143.
 11. Ragauskaitė Alma 2000: XVII a. pirmosios pusės Kauno miestiečių asmenvardžių kilmė. – Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 93–110.
 12. Ragauskaitė Alma 1999: XVI a. II pusės Kauno miestiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 41, 145–158.
 1. Ragauskaitė Alma 2012: О литовско-польских языковых контактах по данным фамилий жителей города Кедайняй в XVII–XVIII веках. – Студii з ономастики та етимологii.2011–2012, Киiв: Iнститут украiнськоi мови НАН Украiни, 213–221.
 2. Ragauskaitė Alma 2011: Istorinių vietovardžių duomenų bazė. – Gimtasai kraštas 4, 16–20.
 3. Ragauskaitė Alma 2011: Joniškio apylinkių pavardės. – Joniškio kraštas, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 197–200.
 4. Ragauskaitė Alma 2010: Kaltinėnų seniūnijos gyventojų pavardės. – Kaltinėnai. Šilalės kraštas 9, Vilnius: Margi raštai, 515–518.
 5. Ragauskaitė Alma 2009: Kada susidarė kauniečių pavardės? – Kalba ir žmonės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 226–232.
 6. Ragauskaitė Alma 2006: Šilališkių pavardės. – Šilalės kraštas, Vilnius: Margi raštai, 625–629.
 7. Ragauskaitė Alma 2004: XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžiai. – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra, Šiauliai, Ryga: Liucilijus, 8–18.
 8. Ragauskaitė Alma 2003: XVI–XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba. – Vārds un tā pētīšanas aspektiRākstu krājums 7, 82–92.
 1. Ragauskaitė, Alma 2022: Dr. Alma Ragauskaitė apie XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžius [interviu]. – Mano kraštas [naujienų portalas], 2022 m. rugsėjo 17 d. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/dr-alma-ragauskaite-apie-xvii-xvii-a-kedainieciu-asmenvardzius/ .

 2. Ragauskaitė Alma 2019: Iš Joniškio parapijos istorinio vardyno: lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai. – Joniškio krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 57.
 3. Ragauskaitė Alma 2019: Iš Joniškio parapijos istorinio vardyno: lietuvių senieji dvikamienių asmenvardžių trumpiniai. – Joniškio krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 81–82.
 4. Ragauskaitė Alma 2019: Iš Joniškio parapijos senojo vardyno: pravardinės kilmės pavardės. – Joniškio krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 25–26.
 5. Ragauskaitė Alma 2019: Lietuviški kėdainiečių asmenvardžiai XVII a. Kėdainių inventoriuose. – Rinkos aikštė 60(3456), 2019-05-30, 8–9.
 6. Ragauskaitė Alma 2019: Gudavičiūtė D., Garsus italas G. Noseda – G. Nausėdos antrininkas [interviu apie Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos pavardės kilmę]. – Lietuvos rytas 125(8342), 2019-06-29, 3.
 7. Ragauskaitė Alma, Bilkis Laimutis 2017: Dėl Danės upės papildomo vardo Dangė. – Gimtoji kalba 4, 17.
 8. Ragauskaitė Alma, Bilkis Laimutis, Gaidienė Anželika, Ivanauskaitė-Šeibutienė Vita, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Kensminienė Aelita, Meiliūnaitė Violeta, Šlekonytė Jūratė, Zabarskaitė Jolanta 2016: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema – jau sukurta. – Gimtoji kalba 2, 11–19.
 9. Ragauskaitė Alma 2016: Iš Joniškio parapijos senojo vardyno – kaimų vardai. – Joniškio krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 41.
 10. Ragauskaitė Alma 2016: Iš Joniškio parapijos senojo vardyno – moterų pavardės. – Joniškio krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 64–65.
 11. Ragauskaitė Alma 2004: Nepadorus vietovardis. – Lietuvos žinios 1000 ir 1 klausimas 4, 2004-07-23, 10.
 12. Ragauskaitė Alma 2004: Rusų vardyne – ne vien tik „lietuviškos“ pavardės. – Lietuvos žinios / 1000 ir 1 klausimas13, 2004-08-24, 11.
 13. Ragauskaitė Alma 2003: Dėl pavardžių VasarisVasarius kilmės. – Mano namai 2, 7.
 14. Ragauskaitė Alma 2003: Dėl pavardės Kovas kilmės. – Mano namai 3, 7.
 15. Ragauskaitė Alma 2002: Kaip atsirado mūsų pavardės. – Mano namai 11, 29.
 16. Ragauskaitė Alma 2002: Dėl pavardės Gentvilas kilmės. – Mano namai 11, 29.
 17. Ragauskaitė Alma 2000: Kaip kirčiuoti Rokantiškių kapinių vardą? – Gimtoji kalba 4–6, 29.
 18. Ragauskaitė Alma 2000: Kaip kirčiuoti Tauragnų gatvės pavadinimą? – Gimtoji kalba 7–9, 23.
 19. Ragauskaitė Alma 2000: Kaip kirčiuoti Karsakiškio geležinkelio stoties vardą? – Gimtoji kalba 10, 12.
 1. Ragauskaitė Alma 2007: Lietuvos dailininkų žodynasXVI−XVIII a. I tomas,Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, 312 p. [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 9, 365−370.
 2. Ragauskaitė Alma 2005: Jonas Palionis, XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai , Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, 204 p. [recenzija]. – Baltu filoloģija 14(1), 155–158.
 3. Ragauskaitė Alma 2004: Vidas Garliauskas, XVII aMolėtų bažnyčios krikšto ir santuokos metrikų knyga, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, 170 p. [recenzija]. − Vilniaus istorijos metraštis 1, 263−265.
 1. Ragauskaitė Alma 2023: Dėl XVII‒XVIII a. Kėdainių miestiečių (moterų) asmenvardžių darybos su lietuviškomis priesagomis. ‒ 58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences Gramatika un vārddarināšana“: tēzes, 16.‒17. martā / Prof. Arturo Ozolo 58-osios tarptautinės mokslinės konferencijosGramatika ir žodžių daryba“: tezės, kovo 16‒17 d. / The 58th Professor Arturs Ozols International Academic ConferenceGrammar and Word Formation”: abstracts, sast. / sud. / comp. A. Kalnača, Rīga: Latvijas Universitāte, 58‒59. Prieiga internete: https://www.aok.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Konferences/Profesora_Artura_Ozola_starptautiska_zinatniska_konference/A_Ozola_konf_tezes_LU_apgads_2023_1.pdf
 2. Ragauskaitė Alma 2023: Tendencies of Formation of Anthroponyms of Rural Residents in the Oldest Lithuanian Parish Register of Joniškis Dated of 1599‒1621.  ‒ International Academic Conference Human: Language, Society, Culture”, 19 June, 2023, Daugavpils: Daugavpils University Institute of Humanities and Social Sciences. Prieiga internete: https://daugavpilsconf.lv
 3. Ragauskaitė Alma 2022: The Patterns of Recording the Names of German Residents in Kėdainiai in the Nineteenth Century. – International Academic Conference “Human: Language, Society, Cultureˮ, 21 November, 2022, Daugavpils: Daugavpils University Institute of Humanities and Social Sciences; Society „Kultūras Artefakts“. Prieiga internete: https://daugavpilsconf.lv.

 4. Ragauskaitė Alma 2022: Dėl kėdainiečių germaniškos kilmės pavardžių variantų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Mokslinė konferencija „Lituanistika ir jos kontekstai“. Skirta profesoriui Albertui Ružei (1936–2021) atminti: konferencijos programa, 2022 m. lapkričio 25 d., Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2. Prieiga internete: https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa.

 5. Ragauskaitė Alma 2022: Škotų asmenvardžių užrašymo tendencijos XVII‒XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. ‒Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149.dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference Valodas reģionālie varianti“: tēzes, 22. ‒ 23. februāris /International Scientific Conference Regional Varieties of Languageto commemorate the 149th anniversary o f academician Jāņis Endzelīns: abstracts, red. / eds.: A. Vulāne, E. Trumpa, I. Koškins, 22‒23 February 2022, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 55‒56. Prieiga internete: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57005 .
 6. Ragauskaitė Alma 2021: Kai kurios XVII–XVIII a. Kėdainių škotų įvardijimo tendencijos. – The 26th International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research”, 25 November – 26 November 2021, Liepāja: Liepāja University Faculty of Humanities and Arts; Kurzeme Institute of Humanities. Prieiga internete: vards.liepu.lv.
 7. Ragauskaitė Alma 2021: ХVII amžiaus Kėdainių miestiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai. – ХIII Starptautiskais baltistu congress “Baltu valodas laikā un telpā”: referātu tēzes / ХIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“: pranešimų tezės / ХIII International Congress of Balticists “Baltic Languages in Time and Space”: abstracts, sast. / sud. / comp. K. Mežapuķe, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 207–208. Prieiga internete: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56659 .
 8. Ragauskaitė Alma 2021: Škotų asmenvardžių fenomenas XVII–XVIII a. Kėdainių aktų knygose – miesto daugiakultūrinės ir daugiatautės bendruomenės laisvės atspindys. – International scientific conference in Baltic Studies Forms of Freedom – Literature. Culture. Language: abstracts, 20–21 September 2021, University of Warsaw. Prieiga internete: baltystyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/46/2021/09/Forms-of-freedom_abstracts_2.pdf .
 9. Ragauskaitė Alma 2021: Dėl krikščioniškos kilmės asmenvardžių Lietuvoje seniausioje 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. – 10-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“, 2021 m. gegužės 20–21 d., Šiauliai: Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Prieiga internete: sa.vu.lt/external/sa/files/REGIONŲ_KONF._PROGRAMA_2021_05_19.pdf .
 10. Ragauskaitė Alma 2020: Kai kurie XVII amžiaus kėdainiečių asmenvardžių darybos polinkiai. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference Valoda sabiedrība“: tēzes, 20.–21. februāris / International Scientific Conference Language Society “ to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns : abstracts, red. / eds.: D. Liepa, D. Strelēvica-Ošiņa, R. Kvašīte, N. Kopoloveca, 20–21 February 2020, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 58–59. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2020.17.02_end%20version.pdf .
 11. Ragauskaitė Alma 2020: Dėl kaimų gyventojų antroponimų darybos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje. – The 25th International Scientific Conference „ The Word: Aspects of Research“, 26 November–27 November 2020, Liepāja: Liepāja University Faculty of Humanities and Arts; Kurzeme Institute of Humanities. Prieiga internete: liepu.lv/en/program.
 12. Ragauskaitė Alma 2019: Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“: pranešimų tezės, 2019 m. lapkričio 7–9 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 37–38. Prieiga internete: avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/ .
 13. Ragauskaitė Alma 2019: Joniškiečių (vyrų) asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje. – 8-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „ Regionasistorijakultūrakalba “, 2019 m. kovo 28–29 d., Šiauliai: Šiaulių universitetas. Prieiga internete: su.lt/images/Komunikacijos_rinkodaros_tarnyba/RegionoKonferencija­_Programa_LT.pdf .
 14. Ragauskaitė Alma 2019: Kėdainių vokiečių įvardijimo tendencijos XIX amžiuje. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference Vārds. Nozīme. Vārdnīca“: tēzes /International Scientific Conference  MeaningDictionary“ to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns: abstracts, ed. A. Timuška , 2019. gada 21.–22.februāris / 21–22 February, 2019, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 51–52. Prieiga internete: lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2019_13.02.pdf .
 15. Ragauskaitė Alma 2018: Dėl germaniškos kilmės kėdainiečių antroponimų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference Valoda daudzveidībā/ International Scientific Conference „ Language in its Diversity“ to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns: tēzes, 2018. gada 22.–23. februāris / 22–23 February, 2018: abstracts, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 45. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf .
 16. Ragauskaitė Alma 2018: Kai kurios moterų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Joniškio 1599–1621 m. krikšto metrikų knygoje. – 7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „ Regionas: istorija, kultūrakalba“, 2018 m. kovo 22–23 d., Šiauliai: Šiaulių universitetas. Prieiga internete: su.lt/images/Bebras/Regionas_2018_LT.pdf .
 17. Ragauskaitė Alma 2017: Joniškio gyventojų (moterų) asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos tyrimų kontekste. –Tarptautinė mokslinė konferencija Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, 2017 m. balandžio 27–28 d., Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.
 18. Ragauskaitė Alma 2016: Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų žodynas (apie 1840–1843 m.). – Prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“, valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901–1983) 115 gadu jubiliejai, 17.03. 2016–18.03. 2016, Rīga: LU Humanitāro zinātņu fakultātē. Prieiga internete: lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/2016/Arturs_Ozols_52_konfer_programma_2016.pdf.
 19. Ragauskaitė Alma 2015: Dėl vietovardinės kilmės asmenvardžių ir prievardžių XVI a. Kauno aktų knygose. –Mokslinė 19-oji Kauno istorijos konferencija „ Kaunas svetimų kariuomenių ginklams žvangant2015 m. gegužės 7–8 d. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. Prieiga internete: kvb.lt/images/Naujienos/2015/Konferencijos%20programa%202015.pdf .
 20. Ragauskaitė Alma 2015: Joniškiečių moterų asmenvardžiai senojoje Joniškio parapijos 1599–1621 metų krikšto metrikų knygoje. – XII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimų tezės, parengė B. Kabašinskaitė, V. Rinkevičius, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 138. Prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/pdf .
 21. Ragauskaitė Alma 2015: Database of Historical Place Names. – The 17th Meeting of the Baltic Division of United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 29 June–01 July 2015,Warsaw.
 22. Ragauskaitė Alma 2013: Kauno miestiečių (moterų) asmenvardžiai XVI–XVII a. lietuvių istorinės antroponimijos kontekste. –17-oji tradicinė mokslinė Kauno istorijos konferencija Moterys Kauno gyvenime2013 m. gegužės 16–17 d., Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
 23. Ragauskaitė Alma 2011: Dėl lietuvių ir lenkų kalbų kontaktų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto vardyne. – Regioninė onomastikaką sužinome iš vardyno: tarptautinės mokslinės konferencijos tezės , 2011 m. lapkričio 10–11 d., Kaunas: Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių kalbos institutas, 21–22. Prieiga internete: https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/Regionine-onomastika_2011_TEZES.pdf .
 24. Ragauskaitė Alma 2010: Istorinių etninių vietovardžių duomenų bazė. – XI starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“ referātu tēzes, gada 27.–30. Septembrī, Rīga: Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 150–151.
 25. Ragauskaitė Alma 2009: Разрабатывание базы данных исторических топонимов пограничья. – UNGEGN Baltijos skyriaus XIII seminaras, 2009 m. spalio 1–2 d. / 13th Meeting of Baltic Division of UNGEGN, 1–2 October, 2009, Vilnius: Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Nacionalinė žemės tarnyba. Prieiga internete: vlkk.lt/media/public/file/Naujienos/091005b_programa.pdf .
 26. Ragauskaitė Alma 2008: Škotų asmenvardžiai XVII–XVIII a. Kėdainių miesto aktų knygose. – Seminaras mokytojams, 2008 m. kovo 7 d., Kėdainiai.
 27. Ragauskaitė Alma 2007: Scottish Personal Names in the Act Books of the City of Kėdainiai in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. –Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija „ Vardas kalbojeistorijoje ir savimonėje“, 2007 m. spalio 24–26 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 63–64.
 28. Ragauskaitė Alma 2003: Dėl XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžių. –Tarptautinė mokslinė konferencija „ Istoriniai tekstai ir vietos kultūra, 2003 m. gegužės 15–16 d., Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 29. Ragauskaitė Alma 2002: Dėl XVI a. kauniečių (moterų) asmenvardžių darybos. – Vārds un tā pētīšanas aspekti, 2002 g. 21–22 novembris, Liepāja: Liepājas Pedagogijas akadēmija, 5.
 30. Ragauskaitė Alma 2001: Kauno miestiečių pavardžių formavimosi tendencijos XVI–XVIII amžiuje. –Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencijaetimologija ir onomastika, 2001 m. lapkričio 9 d.,Vilnius: Vilniaus universitetas, Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra, 40–41.
 31. Ragauskaitė Alma 1996: XVI a. Žemaitijos valstiečių dvikamieniai asmenvardžiai. – Lietuvių kalbatyrėjai ir tyrimai, 1996 m. spalio 23–24 d.,Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 30.
 1. Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Ragauskaitė Alma, Sviderskienė Dalia 2021: Lietuvos vietovardžių žodynas 4: I‒J. ‒ XXXIV, redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 277 p.
 2. Bilkis Laimutis, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Ragauskaitė Alma, Skorupa Pavelas, Sviderskienė Dalia, sud. 2019: Grasilda Blažienė. Bibliografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 87 p.
 3. Adamonytė Veronika, Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Norkaitienė Milda, Ragauskaitė Alma, Razmukaitė Marija, Sviderskienė Dalia 2018: Lietuvos vietovardžių žodynas 3: G–H. – XXXIV, redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 380 p.
 4. Palionis Jonas 2016: XIX a. – XX a. pradžios Mišiškių kaimo asmenvardžiai, recenzavo G. Blažienė, A. Ragauskaitė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 54 p.
 5. Vijūkas-Kojalavičius Albertas 2015: Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas, recenzavo E. Patiejūnienė, A. Ragauskaitė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 809 p.
 6. Sinkevičiūtė Daiva 2015: Tikrinė lietuvių kalbos leksika. Pagrindiniai sluoksniai. Užduotys studentams, recenzavo B. Jasiūnaitė, A. Ragauskaitė, Vilnius: VU leidykla, 95 p.
 7. Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Norkaitienė Milda, Ragauskaitė Alma, Razmukaitė Marija, Sviderskienė Dalia 2014: Lietuvos vietovardžių žodynas 2: C–F. – XCIX, redaktorių kolegija: L. Bilkis (atsak. redaktorius), L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, K. Garšva, A. Ragauskaitė, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 518 p.
 8. Pasaulio vietovardžiai. Azija. Kambodža–Vietnamas, recenzavo A. Ragauskaitė, B. Stundžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, 872 p.
 9. Nėnienė Inga, Kumpikaitė Eglė, Ragaišienė Audronė 2013: Audimų raktas. Melanijos Gukovskos kolekcija, recenzavo I. R. Merkienė, A. Ragauskaitė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 224 p.
 10. Blažienė Grasilda, Ragauskaitė Alma, sud., 2011: Baltų onomastikos tyrimai 2, redaktorių kolegija: L. Bilkis, V. Blažek, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, A. Суперанская, J. Zabarskaitė, Z. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 253 p.
 11. Pasaulio vietovardžiai. Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija, recenzavo A. Ragauskaitė, B. Stundžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, 623 p.
 12. Urbutis Vincas 2010: Knygos apie žodžius, recenzavo S. Ambrazas, A. Ragauskaitė, Vilnius: Vilniaus universitetas, 528 p.
 13. Bilkis Laimutis, Maciejauskienė Vitalija, Razmukaitė Marija 2008: Lietuvos vietovardžių žodynas 1: A–B. – CLXXXIII, redakcinė kolegija: L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, V. Kardelis, A. Ragauskaitė, S. Temčinas, J. Udolph, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 646 p.
 14. Palionis Jonas 2008: XVII a. pabaigos – XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai , recenzavo G. Blažienė, A. Rosinas, A. Ragauskaitė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 327 p.
 15. Bilkis Laimutis, Ragauskaitė Alma, Sinkevičiūtė Daiva 2006: Baltų onomastikos tyrimai, redaktorių kolegija: L. Balode, L. Bilkis (atsak. redaktorius), V. Blažek, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, W. P. Schmid, D. Sinkevičiūtė, A. Суперанская, J. Zabarskaitė, Z. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 288 p.
 16. Lietuvos dailininkų žodynas. XVI−XVIII a. I tomas, recenzavo M. Kałamajska-Saeed, Z. Kiaupa, J. Kowalczyk, A. Ragauskaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, 312 p.
 17. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Baltų onomastikos tyrimai“: pranešimų tezės, redaktorių kolegija: L. Bilkis, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, 2004 m. lapkričio 11–12 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004, 63 p.
 18. Bilkis Laimutis, Maciejauskienė Vitalija, Ragauskaitė Alma, sud., 1999: Aleksandras Vanagas (1934–1995). Bibliografija. –Lietuvių kalbotyros klausimai / Acta Linguistica Lithuanica 41, 3–50.
 1. 2022 m.: projektas Monografijos „XVII‒XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai“ leidyba nuo 2022 m. liepos 4 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Nr. K 23/2022/SK-15); finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vadovė.
 2. 2021 m.: projektas „Lietuvos vietovardžių žodyno“ IV tomo leidyba nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (Nr. K-8//2021/SK-17); finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, dalyvė.
 3. 2014–2015 m.: projektas IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (Nr. VP2-3.1.-IVPK-12-K-01-005), dalyvė.
 4. 2012–2015 m.: lituanistikos mokslinis tyrimo projektas Seniausios bažnytinės metrikų knygos Lietuvoje Joniškio 1599–1621 m. perrašos rengimas (K-3/2012); finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal programą Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 m., vadovė.
 5. 2011–2013 m.: projektas Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės kūrimas (Nr. LIT-4-19); finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą, dalyvė.
 6. 2011 m.: projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD), dalyvė.
 7. 2011 m.: straipsnių rinkinio (Baltų onomastikos tyrimai 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 253 p.) leidybos projektas; finansavo Lietuvos mokslo taryba, vadovė.
 8. 2008–2010 m.: investicinis projektas Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės kūrimas; finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, dalyvė.
 9. 2008 m.: projektas Veisiejų, Šlavantų ir Kapčiamiesčio šnektų tyrimas, dalyvė.
 10. 2008 m.: projektas Eurolanguages, dalyvė.
 11. 2004–2010 m.: projektas Istorinių etninių vietovardžių rinkimas ir jų elektroninis tvarkymas (Nr. K-27/2004 01 22) pagal programą Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.; finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2004 m. – dalyvė, 2005–2010 m. – vadovė.
 12. 2003–2004 m.: projektas Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių elektroninis sąvadas (RaSa) (Nr. C-14/2003); finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, dalyvė.
 13. 2003 m.: projektas Etninių vietovardžių duomenų bazės kūrimas pagal programą Tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.; finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, dalyvė.
 14. 2002–2003 m.: projektas Lietuvos Respublikos vardyno duomenų rinkimas ir jų kompiuterinis tvarkymas pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programą; finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, dalyvė.
 1. Nerija Bartkutė, Toponymy of the territory of Joniškis district: derivation and development. Summary of doctoral dissertation. Humanities, Philology (04 H), Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2008, 32 p.; gynimo tarybos nariai: K. Garšva, G. Kačiuškienė, A. Ragauskaitė, D. Sinkevičiūtė.
 2. Daiva Sinkevičiūtė, Struktur der hypokoristischen Formen der alten litauischen zusammengesetzten Namen = Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra. Zusammenfassung der Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde. Geisteswissenschaften, Philologie (04 H), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004, 25 p.; oponentai: A. Rosinas, A. Ragauskaitė.
 1. 4-osios tarptautinės mokslinės Aleksandro Vanago konferencijos Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose (2019 m. lapkričio 7–9 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas) organizacinio komiteto narė (2019 m.).
 2. Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų grupės narė (2017 m.).
 3. LKI Konkursų ir atestacijos komisijos narė (2012–2014 m.).
 4. Jaunųjų mokslininkų konkurso Humanitarinių mokslų sekcijos narė, ekspertė (2008–2012 m.).
 5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė ir Vardyno pakomisės pirmininkė (2006–2017 m.).
 6. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės narė (nuo 2006 m. iki šiol).

Other Members