Direktorė_Albina_Auksoriūtė

dr. Albina Auksoriūtė

Director of the Institute of the Lithuanian Language, Chief researcher

Dr Albina Auksoriūtė, Director of the Institute of the Lithuanian Language, chief researcher of the Centre of Terminology at the Institute of the Lithuanian Language. In 2001–2018, she was the Head of the Centre of Terminology at the Institute of the Lithuanian Language.

In 2009–2018, she was the President of the International Information Centre for Terminology (Infoterm), since 2007 she is a Member of the State Commission of the Lithuanian Language.

In 2000 A. Auksoriūtė defended Ph. D. thesis; she is editor-in-chief of the scientific journal “Terminologija” (from issue16), compiler of 4 and editor-in-chief of 3 scientific collection of papers, editor-in-chief and contributor of term dictionary “Borrowed terms and their equivalents”, one of the authors of the monograph “Research into Lithuanian terminology of informatics and computing”, author of approximately 50 scientific articles. She attended and presented papers approximately in 50 scientific conferences.

She participated in two international projects: in 2005-2006, in the project of European Commission EuroTermBank (Collection of Pan-European Terminology Resources through Cooperation of Terminology Institutions) and in 2016–2019, in the project eTranslation TermBank (Stimulates the collection and provision of terminological resources in sector-specific domains and languages of interest to sector-specific digital public services).

A. Auksoriūtė has an interest in the history of terminology and standardization of contemporary terminology, especially terminology of life sciences. She also does practical terminology, writes critical reviews and edits dictionaries and standards of terms, consults specialists of other fields on various questions of terminology.

 1. Auksoriūtė A., Gaivenytė-Butler J., Labanauskienė S., Mitkevičienė A., Stunžinas R., Umbrasas A., Zemlevičiūtė P. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai / Research into Lithuanian terminology of informatics and computingMonografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 242–302 (Auksoriūtė A. Informatikos ir kompiuterijos terminijos raida ir sinonimija, 247–307), ISBN 978-609-411-225-6.

 2. Auksoriūtė A., Zemlevičiūtė P. Слов’янське термiнознавство кiнця XX – початку XXI столiть. Колективна монографiя, гол. ред. В. Л. Iващенко, Slavic Terminology of the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries: A collective monograph of members of the Terminology Commmission under the International Committee of Slavic Scholars, Киïв: Видавництво «Жнець», 2018 (Литовская терминография: становление и развитие, 567–604), ISBN 978-966-2057-28-7.

 1. ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში (გამოცდილება და პერსპექტივა) (Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges). – ტერმინოლოგიის საკითხები. – Terminology issues III, Tbilisi, 2018, 3–125, ISSN 1987-7633 [bendraautorė M. Manjgaladze]. Prieiga per internetą: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2018/11/krebuli_III.pdf .

 2. Lietuviški blakių pobūrio vardai. – Terminologija 23, 2016, 175–194, ISSN 1392-267X.

 3. Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education. – Acta Baltico-Slavica 40, 2016, 325–339, ISSN 2392-2389.

 4. Naujieji dekoratyvinių augalų genčių vardai. – Terminologija 22, 2015, 61–77, ISSN 1392-267X.

 5. INFOTERM – Terminologinės informacijos sklaidos centras. – SANTALKA: Filologija, Edukologija / COACTIVITY: Philology, Educology 22(2), 2014, 112–120, ISSN 2351-714X / eISSN 2335-7711.

 6. Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga. – Terminologija 21, 2014, 192–208, ISSN 1392-267X.

 7. Rankraštinis Lauryno Ivinskio nomenklatūrinių pavadinimų sąrašėlis. – Terminologija 20, 2013, 161–171, ISSN 1392-267X.

 8. The Development of Organized Terminology Management in Lithuania. – Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 166–174, ISBN 978-9984-742-72-4.

 9. General principles of Lithuanian Terminology. – Magyar Terminológia 5(1), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 52–57, ISSN 1789-9486, eISSN 2060-2774 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].

 10. Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 2012, 217–243, ISBN 978-609-411-086-3.

 11. Lauryno Ivinskio zoologijos terminai. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 2012, 175–194, ISBN 978-609-411-086-3.

 12. Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18, 2011, 80–91, ISSN 1392-267X.

 13. Образование и упорядочение литовских названий растений. – Терминология и знание. Материалы II Международного симпозиума, Москва, 2010, 309–321 [bendraautorė D. Šilobritaitė].

 14. Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai. – Acta Zoologica Lituanica 20, 3, 2010, 264–274 [bendraautoriai J. R. Stonis, A. Remeikis, D. Baužys, A. Vilkas]. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.2478/v10043-010-0030-7 .

 15. Литовские терминологические ресурсы. – Терминология и знание. Материалы 1 Международного симпозиума, Москва, 2009, 9–20.

 16. Žirgelių (Insecta, Odonata) taksonominis lietuviškų vardų sąrašas. – New and rare for Lithuania insect species: records and descriptions = Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys: pranešimai ir aprašymai, Vilnius, 2009, 21, 155–165 [bendraautoriai J. R. Stonis, D. Dapkus, A. Vilkas].

 17. The development of Lithuanian names of plants. – Botanica Lithuanica 15(4), 2009, 285–290.

 18. EUROTERMBANK – Naujųjų ES narių terminų bankas. – Santalka. Filologija. Edukologija 16(2), 2008, 12–19.

 19. Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų. – Terminologija 15, 2008, 132–141, ISSN 1392-267X.

 20. Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai. – Terminologija 14, 2007, 72–91, ISSN 1392-267X.

 21. Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute. – Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 11–20, ISBN 9986-668-94-8.

 22. Neaiškios darybos L. Ivinskio Prigimtūmenės naujažodžiai. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 127–149, ISBN 9986-668-65-4.

 23. Individualieji L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardai. – Terminologija 10, 2003, 135–142, ISSN 1392-267X.

 24. Keletas L. Ivinskio augalų pavadinimų. – Terminologija 9, 2002, 95–102, ISSN 1392-267X.

 25. Lauryno Ivinskio mineralogijos naujadarai. – Terminologija 8, 2001, 95–111, ISSN 1392-267X.

 26. Laurynas Ivinskis’ mushroom names. – Linguistica Lettica 9, 2001, 34–44.

 27. L. Ivinskio mikologijos terminai. – Terminologija 7, 2000, 48–58, ISSN 1392-267X.

 28. Lauryno Ivinskio žodynų terminija. – Lituanistica 2(38), 1999, 22–33.

 29. Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 32–40.

 30. Lauryno Ivinskio rankraščiai Krokuvoje. – Terminologija 5, 1998, 102–110, ISSN 1392-267X.

 31. Paprastųjų žodžių terminologizavimas XIX a.: L. Ivinskio „Prigimtumenė“. – Lituanistica 3(31), 1997, 44–53.

 32. Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose. – Terminologija ir dabartis. Mokslo darbai, Kaunas, 1997, 15–19.

 33. Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai – Terminologija 3, 1996, 47–49, ISSN 1392-267X.

 34. L. Ivinskio „Prigimtumenės“ taksonų pavadinimai. – Terminologija 2, 1995, 58–65, ISBN 9986-668-05-0.

 35. Filosofai R. Bytautas bei S. Šalkauskis ir lietuvių kalbos normalizacija. – Lietuvių kalbotyros klausimai 31, 1994, 96–105.

 36. The terminology work of S. Šalkauskis. – International Conference on Terminology science and Terminology planning: IITF – Series 4, Vienna, 1994, 49–54 [bendraautoriai R. Medišauskienė, K. Gaivenis, S. Keinys].

 37. Keletas S. Daukanto botanikos terminų. – Terminologijos vagos 1, 1994, 56–61, ISBN 9986-465-02-8.

 38. S. Stanevičiaus raštų lietuviškoji leksika. – Lietuvių kalbotyros klausimai: Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos 29, 1991, 216–225.

 1. Lietuvių kalba Lietuvos universitetų mokslo žurnaluose. – Gimtoji kalba 10 (580), 2015, 3–7.

 2. Dėl lietuviškų blakių vardų.  Stonis J. R., Remeikis A., Baužys D. Blakės: Įvairovė ir pavadinimai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir visiems besidomintiems gamta, Vilnius: Edukologija, 2013, 9–10, ISBN 978-9955-20-880-8 [bendraautoris J. R. Stonis].

 3. Lietuviška gyvalazdžių terminija.  Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2012, 9–11, ISBN 978-9955-37-140-3 [bendraautoris J. R. Stonis].

 4. Terminų ir sąvokų aiškinimas.  Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2012, 12–27, ISBN 978-9955-37-140-3 [bendraautoriai J. R. Stonis, V. Sruoga].

 5. Kaip lietuviškai vadinti egzotinių vabzdžių sistemines grupes ir jų atstovus?  Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2011, 8–10, ISBN 978-9955-37-139-7 [bendraautoris J. R. Stonis].

 6. Terminų ir sąvokų žodynėlis.  Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2011, 11–25, ISBN 978-9955-37-139-7 [bendraautoriai J. R. Stonis, V. Sruoga].

 7. Language policy in Lithuania: state-of-art, social circumstances and theoretical foundations. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP): “Special Language and Innovation in Multilingual Worldˮ. Proceedings, Perm, 2011, 89–101.

 8. Terminology work in Lithuania. – Terminology for Europeans (and beyond): Proceedings of the International Symposium on Terminology Service Centres, Gent, Academia Press, 2011, 57–64.

 9. The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges, DCU, Fiontar, 2010, 169–177 (kompaktinėje plokštelėje) [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].

 10. Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės. – Laukuva, II d., Vilnius, 2008, 389–394.

 11. Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология. Научно-технический реферативный сборник, 2006, 2 leidimas, 3–9 [bendraautorė A. Rimkutė].

 12. Лауринас Ивинскис и терминология его календарей. –Исторический путь литовской письменности. Сборник материалов конференции [Научный редактор габил. д-р проф. С. Ю. Темчин], Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, 62–73.

 13. The State of Lithuanian Terminology. – Terminoloģijas Jaunumi 7Starptauskais terminoloģijas seminārsTerminoloģijas darbs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalī bvalstu kontekstā“, Rīgā, 2003. gada 21. oktobrī. Rīga, 2004, 16–25 [bendraautoriai J. Gaivenytė-Butler ir A. Umbrasas].

 14. Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės. – Kvėdarna, Vilnius, 2004, 869–877.

 15. Lithuanian terminology on the eve of new century. – Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society: IITF-Infoterm. Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. In Commemoration of E. Drezen’s 110th Anniversary, 21–25 October, 2002, Vienna, Riga, 2003, 59–64 [bendraautoriai S. Keinys ir S. Labanauskienė].

 16. Užsienio terminologijos mokyklų apžvalga. – Terminologija 8, 2001, 119–129 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].

 17. Lauryno Ivinskio „Prigimtumenės“ sistematikos kategorijų pavadinimai. – Lauryno Ivinskio Kalendoriaus 150-mečiui: Straipsniai ir dokumentai, Vilnius, 1997, 33–39.

 18. Klaipėdos krašto paukščių pavadinimai. – Lietuvininkų žodis. Parengė K. Grigas, Z. Kelmickaitė, B. Kerbelytė, N. Vėlius, Kaunas, 1995, 514–520.

 1. Terminology development and management in Lithuania. – I International Conference Terminology – Heritage and Modernity, Tbilisi, 2018 September 14–16.

 2. Lithuanian Terminology in the Beginning of XXI Century. – IX Terminology Summit (organized by EAFT), San Sebastian, 2018 November 22–23 (tezės internete: http://www.uzei.eus/eaft2018/wp-content/uploads/2018/11/SPEAKERS-AND-ABSTRACTS.pdf ).

 3. Литовские терминологические базы данных. – Terminologia słowiańska: dziś i jutro, Warszawa, 2017, 4 (Konferencija – Varšuva: Lenkijos mokslų akademija, 2017 m. gegužės 25–26 d.).

 4. Informatikos ir kompiuterijos terminų sinonimija ir raida. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. birželio 1 d. (skelbta internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/TEZ%C4%96S_Moksliniai_administraciniai_ir_edukaciniai_terminologijos_lygmenys_2017-1.pdf ).

 5. ალბინა აუკსორიუტე, მარიამ მანჯგალაძე. ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში: გამოცდილება და პერსპექტივა. – Auksoriūtė A., Manjgaladze M. Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges, Tbilisi, 2017 m. lapkričio 14 d., 8–11.

 6. Terminologijos komisijos (1945–1971) veikla. – International Scientific Conference Migration of Culturesto commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts, Rīga, 2015 February 23–24, 5–6.

 7. Terminologijos padėtis Lietuvoje: moksliniai tyrimai, tvarkyba ir švietimas. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, Vilnius, 2015 m. birželio 4–5 d., 3–4 (skelbta internete:http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/Moksline_konferencija/tezes.pdf ).

 8. Information technology term development practice in Latvia and Lithuania. – Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 2013 m. spalio 10–11 d., 4–5 [bendraautoriai J. Borzovs, I. I. Ilziņa] (skelbta internete:http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf ).

 9. Organized terminology management development in Lithuania. – The 3rd International Conference on Terminology Current Trends in Terminology Theory and Practice in commemoration of E. Drezen‘s 120 thanniversary. Annotations, Riga, 2012 October 25–26, 8–9.

 10. Lietuvių terminologija: institucijos ir ištekliai. – Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis? Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2012 m. lapkričio 14 d., 86–92.

 11. 18-asis Europos specialiosios kalbos simpoziumasSpecial Language and Innovation in Multilingual World. – Terminologija 18, 2011, 194–197 [apžvalga].

 12. Language policy in Lithuania – State-of-art and social conditions and theoretical foundation. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP) Special Language and Innovation in Multilingual World, Perm State University, 2011 August 22–26. Programme.

 13. Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui. Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos programa, Vilnius, 2011 m. spalio 12–13 d. (pranešimo prezentacija internete:http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/TEZES_visos.pdf ).

 14. Tarptautinis Terminologijos simpoziumasTerminology for Europeans (and beyond). – Terminologija 17, 2010, 167–171 [apžvalga].

 15. The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges, DCU, Fiontar, 2010, 23 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].

 16. Laurynas Ivinskis – lietuviškų mineralų ir augalų vardų kūrėjas. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2010 m. lapkričio 25–26 d., 5–6.

 17. Terminology work in Lithuania. – Terminology Symposium Terminology for Europeans (and beyond). NL-Term and Dutch Terminology Service Centre, Leeuwarden, 2010, 5 July (pranešimo prezentacija internete: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/symposium/ ).

 18. A. Kaulakienė. Lietuvių fizikos terminijos raida: monografija. – Terminologija 16, 2009, 268–272 [recenzija].

 19. ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje. Tarptautinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gruodžio 8 d., 2009, 41–49.

 20. Terminologijos renginiai Maskvoje. – Terminologija 15, 2008, 259–261 [apžvalga].

 21. Terminologijos portalaswww.eurotermbank.com. –Kalbos teorija ir praktika. Konferencijos pranešimų tezės, 2007 m. lapkričio 9 d., Kaunas: Technologija, 5 [bendraautorė A. Mitkevičienė].

 22. Tarptautinė terminologijos konferencijaTautinių kalbų terminologija ir globalizacija. – Terminologija 13, 2006, 218–224 [apžvalga].

 23. Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline. – Terminologija 13, 2006, 228–231 [apžvalga].

 24. Europos Komisijos projektas EuroTermBank ( Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms ). – Terminologija 12, 2005, 169–173.

 25. Языковые контакты в литовской терминографии. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей. Тезисы докладов 24 мая 2005 г., Калининград, 35–37.

 26. Pluoštelis L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno irPrigimtūmenės augalų vardų. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2003, 11–14.

 27. Trijų Baltijos valstybių terminologijos seminaras. – Terminologija 10, 2003, 171–173 [apžvalga].

 28. Lietuviešu terminoloģija gadsimtu mijā. – 2nd International Conference on Terminology: Terminology Transfer in the Multilingual Information Society in commemoration of E. Drezen’s 110th anniversary and workshop Computerized Terminology in the age of the Internet: Problems and Solutions. Abstracts, Rīga, 2002, 9–10 [bendraautoriai S. Keinys ir S. Labanauskienė].

 29. Terminologija ir vertimų technologija daugiakalbėje informacinėje visuomenėje. – Terminologija 9, 2002, 122–128 [bendraautorė S. Labanauskienė].

 30. Ar galima knygą, skirtą rūšims pažinti, vadintiapibūdintoju? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 7–8, 2001, 20.

 31. Ar galima žemesnį už rūšį taksoną vadinti variacija? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 2001, 18.

 32. Lauryno Ivinskio žodynai. – Jonas Kruopas ir dabartinė terminologija. Mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 1998, 13.

 33. Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Jaunųjų kalbininkų konferencija. Konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 1997, 6–8.

 34. Keletas minčių apie lietuviškus terminų standartus. – Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība. Referātu tēzes, Rīga, 1996, 65 [bendraautoriai K. Gaivenis ir A. Kaulakienė].

 35. Ar terminai garantas ir garantija sinonimai? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 6, 1995, 13–14.

 36. Kaip rašyti: ventkameravent. kamera ar kitaip? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 10–11, 1993, 11.

 37. Kada įpakavimas, kada tara? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 1993, 17.

 38. Stasys Šalkauskis’ terminological theory. – E. Drezena (1892–1992) piemiņai veltītā Starptautiskā terminoloģijas konference Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas. Referātu tēzes, Rīga, 1992, 27–28 [bendraautoriai K. Gaivenis, S. Keinys ir R. Medišauskienė].

 1. Terminologija 16–25. [Ed. and comp. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009–2018, ISSN 1392-267X.

 2. Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. [Ed. and comp. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. – 327 p., ISBN 978-609-411-086-3.

 3. Leksikografija ir leksikologija 2: Jono Kruopo 100-osims gimimo metinėms. [Comp. V. Sakalauskienė, A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 416 p., ISBN 978-609-411-070-2.

 4. Kaltinėnai: Šilalės kraštas IX. [Comp. K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2010. –856 p., ISBN 978-9986-09-409-8.

 5. Šilalės kraštas: Šilalės valsčius. [Comp. E. Vidmantas, A. Auksoriūtė, E. Korzonaitė]. T. VII. Vilnius: „Margi raštai“, 2006. – 831 p., ISBN 9986-09-314-7.

 6. Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. [Ed. and comp. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2005. – 172 p., ISBN 9986-668-94-8.

 7. Terminologijos istorijos ir dabarties problemos. [Ed. S. Keinys, comp. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2004. – 380 p., ISBN 9986-668-65-4.

 8. Kvėdarna: Lietuvos valsčiai. [Comp. K. Misius, A. Auksoriūtė, P. Kriščiūnas]. Vilnius, 2004. – 1160 p., ISBN 9986-589-02-7.

 1. Stonis J. R., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Auksoriūtė A., Žvironienė J. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera. Elektroninis spalvotas leidinys, Lietuvos edukologijos universitetas, Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, ISBN 978-609-471-066-7.

 2. Stonis J. R., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Auksoriūtė A., Žvironienė J. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera. Metodinė priemonė, Lietuvos edukologijos universitetas. Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. – 320 p., ISBN 978-609-471-041-4.

 3. Skolinti terminai ir jų atitikmenys. Redaktoriai: A. Auksoriūtė (vyr. redaktorė), A. Kaulakienė, A. Noreikaitė. Programuotojai: E. Ožeraitis, V. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, ISBN 978-609-411-112-9. Prieiga per internetą: http://sta.lki.lt.

 4. Auksoriūtė A., Sruoga V., Stonis J. R. Svarbesnių su endobiontiniais vabzdžiais susijusių terminų aiškinimai. – Diškus A., Stonis J. R. Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai. Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika, Kaunas: „Lututė“, 2012, 177–195, ISBN 978-9955-37-148-9.

 5. Auksoriūtė A., Belogrīvs I., Bielevičienė A. ir kt. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project, Riga: Tilde, 2006. – 123 p., ISBN 9984-9133-4-1.

 6. Guidelines for Terminology Policies: Formulating and implementing terminology policy in language communities. Alberts M., Antia B., Auksoriute A., Budin G. ir kt., Paris, 2005, 39.

 1. Lietuvos mokslų tarybos sklaidos projektas „Periodinio mokslo žurnalo Terminologija (Nr. 26, 27, 28) leidyba“ / Dissemination project of Research Council of Lithuania “Publishing of the periodical scientific journal Terminology“ (issues 26, 27, 28) (2019–2021), manager.

 2. eTranslation TermBank: Collection and provision of terminological resources in sector-specific domains and languages of interest to sector-specific digital public services. The project was co-financed by the European Union’s Connecting Europe Facility (2017–2019), expert.

 3. Lietuvos mokslų tarybos sklaidos projektas „Periodinio mokslo žurnalo Terminologija (Nr. 23, 24, 25) leidyba“ / Dissemination project of Research Council of Lithuania “Publishing of the periodical scientific journal Terminology“ (issues 23, 24, 25), (2016–2018), manager.

 4. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Parama mokslo renginiui – 2-ajai tarptautinei mokslinei terminologijos konferencijai Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys “ / Funding of scientific events project of Research Council of Lithuania “2nd International Scientific Conference on TerminologyScientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology ” (2017), manager.

 5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai“ / Project of State Commission of Lithuanian Language „Research into Lithuanian terminology of informatics and computing“ (2015–2016), participant.

 6. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Parama mokslo renginiui Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys “ / Funding of scientific events project of Research Council of Lithuania “International Scientific Conference on Terminology Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology ” (2015), manager.

 7. Lietuvos mokslo tarybos sklaidos projektas „Mokslinio žurnalo Terminologija (Nr. 20, 21, 22) rėmimas ir leidyba“ / Dissemination project of Research Council of Lithuania “Publishing of the periodical scientific journal Terminology“ (issues 20, 21, 22), (2013–2015), manager.

 8. Lietuvos mokslo tarybos sklaidos projektas „ Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms (straipsnių rinkinys) – parengimas ir leidyba“ / Dissemination project of Research Council of Lithuania “Publishing of the selection of articles Prie-Aušra Science, Culture and Education: for Laurynas Ivinskis‘s 200 th Birth Anniversary “ (2012), manager.

 9. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Parama mokslo renginiui – tarptautinei mokslinei terminologijos konferencijai Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis, skirtai Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui“ / Funding of scientific events project of Research Council of Lithuania „International scientific conference on terminology State-of-art and the Future of Terminology Methodology and Application: On the occasion of the 90 th anniversary of the establishment of Terminology Commission “ (2011), manager.

 10. Lietuvos mokslo tarybos projektas ir Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektas dėl paramos mokslo renginiui – konferencijai Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms / Funding of scientific events project of Research Council of Lithuania and Commision for the traditions and heritage of Lithuanian Studies „Scientific Conference on TerminologyPrie-Aušra Science, Culture and Education: for Laurynas Ivinskis‘s 200 th Birth Anniversary“ (2010), manager.

 11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas „Aiškinamojo žodyno Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys rengimas“ / Project of State Commission of Lithuanian Language „Preparing of explanatory dictionary Lithuanian equivalents of International Terms“ (2007–2009), manager.

 12. EuroTermBank: Collection of Pan-European Terminology Resources through Cooperation of Terminology Institutions (2005–2006), expert.

 13. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas „Kompiuterinės duomenų bazės Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys kūrimas“ / Project of State Commission of Lithuanian Language „Creation of databaseLithuanian equivalents of International Terms“ (2002–2005), manager.

Other Members