Zita Nauckūnaitė

doc. dr. Zita Nauckūnaitė

mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų kryptys: mokyklinė lituanistika, retorika, argumentacija.

 1. Naujosios (Z) kartos teksto suvokimo mokymo ir mokymosi strategijos. – Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas: mokslo studija / Vilija Targamadzė, Sigita Girdzijauskienė, Aida Šimelionienė, Palmira Pečiuliauskienė, Zita Nauckūnaitė; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vilnius [i.e. Šiauliai]: Titnagas, 2015, 89–110. ISBN 9789955613916.
 2. Kalbos didaktika: kalbos ugdymo paradigmų kaita ir kalbos mokymo(si) logika.Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. 2015, 34, 49–61. ISSN 1392-5016. MLA; Education Research Complete; CEEOL; Education Research Index.
 3. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo siekiniai ir jų įgyvendinimo retrospektyva. – Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. 2014, 33, 17–32. ISSN 1392-5016. MLA; Education Research Complete; CEEOL; Education Research Index.
 4. Lietuvių kalbos ir literatūros samprata: vidurinio ugdymo kaitos diskursas.Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. 2011, 27, 102–114. ISSN 1392-5016. C.E.E.O.L; EBSCO; MlA International Bibliography.
 5. Mokymo(si) tikslų ir uždavinių kėlimo, kaip aktualios didaktinės problemos, diskursas. – Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. 2010, 24, 78–88. ISSN 1392-5016. C.E.E.O.L; EBSCO; MlA International Bibliography [bendraautorė Stonkuvienė I.].
 6. SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė.Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2009, t. 22, 65–75. C.E.E.O.L; EBSCO; MlA International Bibliography [bendraautorė Targamadzė V.].
 7. Kognityvinis modeliavimas kaip teksto argumentacijos nagrinėjimo būdas.Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. 2009, 1, 105–110. ISSN 1392–8600.
 8. Обучение аргументированию и его дидактические  перспективы. – Latvijas Universitātes Raksti. 741 sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Argumentative Non-Fiction Essay and Didactic Oppurtunities for Teaching of Argumentation: Scientific papers university of Latvia. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008, 103–111. ISSN 1407-2157. ISBN 978-9984-45-070-4.
 9. Argumentacija: įrodymo ir įtikinimo santykis.Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. 2007, t. 9, 1, 94–100. ISSN 1392–8600. C.E.E.O.L; MLA; CSA; EBSCO.
 10. Argumentavimas: samprata ir didaktinės perspektyvos.Pedagogika: mokslo darbai. 2007, t. 86, 135–141. C.E.E.O.L; MLA; CSA ISSN 1392–0340.
 11. Argumentavimas tekstų tipų sistemoje.Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. 2005, 1, 17–21. ISSN 1392-8600.
 12. The Development of Communication Competence in the Process of Teacher – Bildung im Zeitalter der Informationsgesellschaft:  Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. Reihenherausgeber: G.-B. Reinert, I. Musteikienė, J. Orn. – Frankfurt am Main: Peter Lang. 2003, Band 8, 225–234.
 13. Loginiai ir lingvistiniai sakytinės ir rašytinės raiškos skirtumai.Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo Vilnius, 2003, 1, 78–83. ISSN 1392-8600.
 14. Klasikinė retorika kaip komunikacinės kompetencijos ugdymo paradigma. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. Vilnius, 2002, 1, 59–65. ISSN 1392-8600.
 15. Diskurso komponentas komunikacinės kompetencijos struktūroje. Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. 2000, 1, 79–84. ISSN 1392-8600.
 16. Sakytinės kalbos ugdymo problemos. – Ugdymo problemos, 1998, 3(30), 26–39.
 1. Mokinių sakytinės raiškos gebėjimai: problemos ir galimybės. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“: programa. Mokslinių pranešimų santraukos / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 94–95. ISBN 9786094710186
 2. Rašinių vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje: objektyvusis ir subjektyvusis dėmenys. –22-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“ [elektroninis išteklius] : pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 16–17.
 3. Šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumai. – XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto [elektroninis išteklius] = Language studies for the 21st century: from sound to text: II tarptautinė mokslinė konferencija: 2014 m. rugsėjo 2426 d., Vilnius, 18–19.
 4. Gimtosios kalbos ugdymo reikšmė globalizacijos sąlygomis. – Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. vasario 21–22 d. Vilnius: Edukologija, 76–77. ISBN 9789955208174
 5. Prasminė samprotaujamojo teksto organizacija: metodologinio pagrindo diskursas. – Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2012 m. rugsėjo 27 d.
 6. Su mokymo turiniu susijusios didaktinės problemos lietuvių kalbos pamokose. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Gimtosios kalbos ir literatūros didaktika: realybė ir kaitos perspektyvos“. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010 spalio 14–15 d.
 7. Būsimųjų mokytojų komunikacinės kompetencijos ugdymas universitetinėse studijose. – Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: mokslas-studijos-mokykla: VII tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2000 lapkričio 22–24 d.: mokslo darbai. 2000, 169–175.
 8. Retorika kaip privaloma disciplina aukštojoje mokykloje. – Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: V tarptautinė moksline konferencija. 1998.

 

 1. Prezentacijos menas: mokomoji knyga. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007, 79 psl., iliustr. ISBN 978-9955-16-192-9.
 2. Bendrieji lietuvių kalbos didaktikos klausimai: metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams. – Vilnius: VPU l-kla, 2002, 1 dalis (48 psl.); 2007, 2 dalis (60 psl.). ISBN 978-9955-20-159-5 [bendraautorė Salienė V.].
 3. Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002. 190 psl. ISBN: 9789955512134
 4. Iškalbos mokymas. – Kaunas: Šviesa, 1998, 2000, 2001. 208 psl. ISBN: 5-430-02492-9
 5. Lingvistinio mąstymo ugdymas mokant pažinti žodžio sandarą V–VI klasėje: Mokymo priemonė. – Vilnius: VPU leidykla, 1994, 70 psl.
 1. Rengiantis rašyti brandos egzamino rašinį. – Gimtasis žodis, 2013, Nr. 2, p. 2–11. ISSN 0235-7151.
 2. Rašinių turinio vertinimo projektavimas. – Gimtasis žodis, 2009, Nr. 2, p. 2–9. ISSN 0235-7151.
 3. Samprotavimo sandara. – Gimtasis žodis, 2009, Nr. 4, p. 4–11. ISSN 0235-7151.
 4. Rašinio turinys: adresanto ir adresato problemos. – Gimtasis žodis, 2008, Nr. 12, p. 3–10. ISSN 0235-7151.
 5. Rašinio turinys ir struktūra: vertinimo problemos. – Gimtasis žodis, 2008, Nr. 11, p. 7–13. ISSN 0235-7151.
 6. Kaip parengti mokinius argumentavimui? Informacijos tvarkymo etapas. – Gimtasis žodis,  2008, Nr. 3, p. 2–12; Nr. 4, p. 2–8. ISSN 0235-7151.
 7. Kaip parengti mokinius argumentavimui? Ketinimo etapas. – Gimtasis žodis, 2007, Nr. 12,  p. 6–14. ISSN 0235-7151.
 8. Samprotavimai apie samprotavimą. – Gimtasis žodis, 2007, Nr. 10, p. 8–13.  ISSN 0235-7151.
 9. Argumentavimo mokymas.Gimtasis žodis (2005): Gimtasis žodis, 2005, Nr. 1, 1-6; 2005, Nr. 2, 6-11; 2005, Nr. 3, 6-9. ISSN 0235-7151. Web.
 10. RAŠYMO MOKYMAS (I–X dalys). –

Gimtasis žodis, 1997, Nr. 11, p. 6–11; Nr. 12, p. 6–14. ISSN 0235-7151.

Gimtasis žodis, 1998, Nr. 1, p. 2–6; Nr. 2, p. 2–10; Nr. 3, p. 2–11; Nr. 4, p. 2–9; Nr. 6, p. 8–11; Nr. 7, p. 6–11. ISSN 0235-7151.

Gimtasis žodis, 1999, Nr. 4, p. 2–9. ISSN 0235-7151.

Gimtasis žodis, 2000, Nr. 5, p. 5–12. ISSN 0235-7151.

Nuo 2017 m. VLKK vadovėlių vertinimo pakomisės ekspertė.

Nuo 2008 m. VU mokslo darbų žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ redakcinės kolegijos narė.

Nuo 2015 m. Tarptautinio internetinio mokslo žurnalo International Journal of Arts, Humanities and Social Sciences redaktorių grupės narė. Prieiga internete: http://ase-scoop.org/journals/jHumanitiesAndSocialScience/committee.php

2013–2015 m. Lietuvos atstovė Europos Tarybos ECML projekte „Šalies pagrindinės kalbos mokymosi skirtumai“ (MALEDIVE) – Europos šiuolaikinių kalbų centras, Gracas (Austrija).

2011–2012 m. Lietuvos atstovė Europos Tarybos ECML projekte „Visuminis požiūris į kalbų mokymą“ (CARAP) –  Europos šiuolaikinių kalbų centras, Gracas (Austrija).

2011–2013 m. Projekto „Televizinių kūrybinės dokumentikos kino filmų ar serialų aktualiomis istorijos ir kultūros temomis konkursas“ paraiškų vertinimo komisijos narė – LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Kultūros ministerija.

2011 m. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos tarpvalstybinės švietimo ekspertų grupės narė – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

XXII Lietuvos mokinių lietuvių valstybinės kalbos olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė. Šalčininkai, 2011 m. vasario 28 – kovo 2 d.

2010–2015 m. Socialinių (edukologijos) mokslų straipsnių ekspertė – Tarptautinė duomenų bazė „Lituanistika“.

2009 m. Aukštųjų mokyklų magistro programų nepriklausoma ekspertė – Studijų kokybės vertinimo centras.

2008 m. Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzamino rezultatų analizės grupės vadovė – Nacionalinis egzaminų centras.

 

Recenzuoti leidiniai

 1. Violeta Meiliūnaitė, Rita Mikelionytė,  Gintarė Šeškevičiūtė. Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys: Diktantai 5–8 ir 9–10 klasėms. Metodinė medžiaga. Vilnius, 2015. 104 p.
 2. Lietuvių kalbos užduočių komplektai 5–8 klasėms: Atpasakojimai. Parengė Aldona Kruševičiūtė. Vilnius, 2015. 48 p.

2011–2013 m. LR ŠMM  projektas „2009 metų tarptautinio tyrimo PISA Lietuvos mokinių skaitymo pasiekimų antrinė analizė“. Darbo grupės narė.

2011–2012 m. Nacionalinių tyrimų projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“.  IV dalies „Standartizuotam mokinių pasiekimų vertinimui skirtų užduočių (kalbos sistemos supratimo) rinkinių parengimas (8 klasė, lietuvių kalba)“ darbo grupės vadovė.

2011–2012 m. ES projektas „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007). Seminaro „Skaitmeninių mokomųjų bei mokslo išteklių (duomenų bazės, mokomosios priemonės, el. žodynai, tekstynai, kalbos technologijos įrankiai) taikymas ugdymo procese“ lektorė.

2011–2012 m. ES projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo turinio atnaujinimas ir praplėtimas, sukuriant ir pritaikant naujus metodus“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-030). Lektorė.

2009–2010 m. ES projektas  „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ (VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001) galimybių studijos „12–14 metų mokinių mokymo(si) didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės“ (2009) tyrimo grupės narė ir „Alternatyvaus ugdymo modelių kūrimo“ (2010) darbo grupės narė. Rezultatas: Galimybių studijos „12–14 metų mokinių mokymo(si) didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės“ tyrimo ataskaita. Vilnius, 2010.

 1. Mitų svarba. Ką turi perimti auganti karta?Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“ 2017 m. spalio 2–3 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. (55 min.)
 2. Rašybos mokymo esmė: psichomotoriniai procesai formuojant rašybos įgūdžius ir konkrečių rašybos atvejų mokymas atsižvelgiant į ortogramos pobūdį. – Tiesioginė „Mokytojo TV“ laida 2016 m. vasario 9 d. (74 min.)
 3. Rašinio struktūros. – Tiesioginė „Mokytojo TV“ laida 2016 m. balandžio 5 d. (43 min.)
 4. Skaitymas per visų dalykų pamokas. – „Mokytojo TV“ 2016 m. rugpjūčio 18 d. (38 min.)
 5. Socialinių mokslų tekstų skaitymas. – „Mokytojo TV“ 2016 m. rugpjūčio 18 d. (42 min.)
 6. Matematikos tekstų skaitymas. – „Mokytojo TV“ 2016 m. rugpjūčio 18 d. (23 min.)
 7. Skaitymas gamtos mokslų pamokose. – „Mokytojo TV“ 2016 m. rugpjūčio 18 d. (32 min.)
 8. Kalba – sistema: kaip ją perduoti? Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“ 2015 m. lapkričio 13–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.  (25 min.)
 9. Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose. Skaitymo strategijos. – SCIENTIX konferencija „Matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir technologijų pamokos ir skaitymo gebėjimų ugdymas jose“. Vilnius, 2014 m. gegužės 6–7 d. Prieiga internete: https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/apie.php?r=447 (147 skaidrės)

 

Mokytojams Lietuvoje vedami seminarai:

 1. Kalbos pažinimo modeliavimas ir rašybos įgūdžių formavimas.
 2. Žodžių sandaros ir darybos mokymas – taisyklingos rašybos pagrindas.
 3. Naujoji (Z) karta: kaip jie suvokia tekstą?
 4. Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų (matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų) pamokose.
 5. Istorinių kalbų analizė ir iškalbos mokymas.
 6. Mokymosi paradigma lietuvių kalbos pamokose.
 7. Inovatyvios kalbinio ir literatūrinio ugdymo idėjos.
 8. Rašytinio ir sakytinio teksto kūrimas pagrindinėje mokykloje.
 9. Edukacinių renginių pradžios ir pabaigos akordai: mokinių darbai žodžiu ir raštu.
 10. Skaitmeninių mokomųjų bei mokslo išteklių (duomenų bazės, mokomosios priemonės, el. žodynai, tekstynai, kalbos technologijos įrankiai) taikymas ugdymo procese.
 1. 2018–2019 m. Bendradarbiaujant su LR ŠMM, LR ambasada Airijoje ir Airijos kalbų iniciatyvos grupe (Post-Primary Languages Initiative) įvestas Lietuvių kaip paveldo kalbos kursas Airijos bendrojo ugdymo mokykloms (formalusis ugdymas).
  Parengta ir paskelbta: Lietuvių kaip paveldo kalbos programa (Lithuanian as a Heritage Language: short course); Mokinių veiklos vertinimo gairės mokytojams (Guidelines for the ClassroomBased Assessment); Lietuvių kalbos mokymosi įsivertinimo žurnalas mokiniams Kaip aš mokausi lietuvių kalbos; Lietuvių kaip paveldo kalbos kurso įsivertinimo kriterijų aprašai.
 2. 2018 m. Bendradarbiaujant su LR ŠMM ir užsienio lituanistinėmis mokyklomis parengta Rekomendacinė integruota lituanistinio švietimo programa (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas), skirta užsienio lituanistinėms mokykloms (neformalusis ugdymas) [bendraautoriai Gerulaitis Š., Dementavičius J., Juraitienė I.].
 3. Nuo 2017 m. – Europos mokyklų lietuvių kalbos mokomojo dalyko (L1) išorinė vertintoja.
 4. Lituanistinio švietimo mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams vestas seminaras „Lituanistinio ugdymo procesas“  2015 m. spalio 14–16 d. Dubline (Airija),  2015 m. spalio 23–26 d. – Londone (Didžioji Britanija). Prieiga internete: https://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/londonas.php
 1. Apie dabartinį mokinių raštingumą. – LRT Klasikos radijo laida „Ryto allegro“ 2017 m. lapkričio 29 d. (nuo 33:25 min.)
 2. Lietuvių kalbos pamokos Valstybės pažinimo centre. – „Mokytojo TV“ laida „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybės“ 2017 m. sausio 26 d.
 3. 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas kartu su LEU prof. dr. Dainiumi Vaitiekūnu ir VU prof. dr. Irena Smetoniene. – Tiesioginė „Mokytojo TV“ vaizdo transliacija 2015 m. lapkričio 25 d.
 4. Neraštinga raštingoji naujoji karta. – Diskusija tiesioginėje „Marijos radijo“ laidoje kartu su VU prof. Vilija Targamadze ir dėst. Joana Pribušauskaite 2015 m. spalio 5 d.
 5. Diskusija dėl lietuvių kalbos ir literatūros programų 5–10 klasėms atnaujinimo. – LRT radijo laida „Kultūros savaitė“ 2015 m. vasario 28 d.
 6. Naujoji karta – savita ir įdomi. Diskusija tiesioginėje „Marijos radijo“ laidoje kartu su VU prof. habil. dr. Vilija Targamadze 2014 m. rugsėjo 29 d.

Other Members