Vladarskiene_nuotrauka

doc. dr. Rasuolė Vladarskienė

Senior researcher

Bendrinės kalbos normų tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Rasuolė Vladarskienė was born in Vosgėliai village, Zarasai district. She attended Vosgėliai Primary School, later – Dusetos Kazimieras Būga Secondary School. In 1989, having graduated from Vilnius University, she started to work at the Institute of Lithuanian Language and Literature. 

1992–1999: Joint PhD at Vytautas Magnus University and the Institute of the Lithuanian Language; 1999: PhD thesis in the humanities (philology) entitled Peculiarities of Syntactic Devices in the Language of State Documents. 2000–2001: scientific secretary at the Institute of the Lithuanian Language; from 2001: senior research fellow at the Department of Language Culture; from 2012: senior research fellow at the Department of Standard Lithuanian Language; 2015–present: senior research fellow at the Research Centre of Standard Language.

2004–present: editor-in-chief of the research journal Kalbos kultūra (now – Bendrinė kalba / Standard Language).

The main research field: research and standardization of the standard language with the focus on the research of the Lithuanian administrative language, in particular the syntactic structure of documents, the influence of the document text presentation form on the structure of sentences in a document. Interest in functional stylistics, professional language, spelling problems. Linguistic examinations of document texts. Seminars on the problems of administrative language in various institutions. 

2006–present: teaching at Vilnius Gediminas Technical University; 2012–present: head of the Department of Lithuanian Language, Faculty of Creative Industries. 

June 2012–present: member of the State Commission of the Lithuanian Language.

 1. Dokumentų tekstai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. – 120 p.
 2. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. – 175 p.
 3. Dokumentų tekstai ir formuluotės. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017. – 92 p.
 1. Bendraties konstrukcijos kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 62, 1992, 33–44.
 2. Pora įnagininko vartojimo atvejų. – Kalbos kultūra 63, 1993, 41–43.
 3. Įsakmumo reiškimas kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 64, 1993, 42–48.
 4. Keletas administracinio stiliaus raiškos atvejų. – Kalbos kultūra 66, 1994, 47–52.
 5. Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 71, 1998, 43–47.
 6. Įterpiniai ir įspraudai valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 72, 1999, 68–76.
 7. Nederinamosios žodžių grupės valstybės dokumentų kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 2000, 114–123.
 8. Apie funkcinius stilius ir registrus. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 2000, 132–140.
 9. Modalumas ir jo raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 73, 2000, 90–95.
 10. Neveikiamosios rūšies konstrukcijos valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 74, 2001, 53–60.
 11. Tarinio formos greta kelių veiksnių dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 75, 2002, 84–93.
 12. Sintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje. – Lituanistica, 2003, 2 (54), 63–71
 13. Iliatyvo vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje. – Kalbos kultūra, 76, 2003, 47–57.
 14. Dėl teisės aktų vertimo. – Skoliniai ir bendrinė kalba [recenzuojamas mokslo straipsnių rinkinys; sud. Jurgita Girčienė]. – Vilnius, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 177–187.
 15. Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra, 77, 2004, 46–55.
 16. Dokumentų pavadinimų darymo polinkiai. – Kalbos kultūra, 78, 2005, 79–89.
 17. Lietuvių administracinės kalbos pokyčiai – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika, 2005, 110–114.
 18. Teisės akto formos įtaka jo kalbai. – Jurisprudencija, 2006 8 (86), 51–55.
 19. Keletas pastabų apie lietuvių administracinę kalbą. – Kalbos kultūra 79, 2006, 41–50.
 20. Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Kalbos kultūra 80, 2007, 54–62.
 21. Tradicija ir naujovės „Kalbos kultūroje“. – Kalbos kultūra 81, 2008, 9–19.
 22. Skaičių formos vartojimo problemos dabartinėje lietuvių kalboje. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Red. kolegija: G. Akelaitis ir kt. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, 124–127.
 23. Dėl ataskaitų pavadinimų sandaros. – Kalbos kultūra 82, 2009, 41–51.
 24. Linksnių vartojimas veiksmažodžių abstraktų junginiuose. – Kalbos kultūra 83, 2010, 173–184.
 25. Apriboto veiksmo laiko raiška Europos Sąjungos dokumentuose. –  Kalbos kultūra 84, 2011, 116–128.
 26. Dar kartą apie įtakoti. – Gimtoji kalba, 2012, 10, 17–23.
 27. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimo ypatumai ir pažymimųjų sakinių vartosena. – Kalbos kultūra 85, 2012, 61–70.
 28. Žodžių peržiūrėti, peržiūra vartojimas administracinėje kalboje – Kalbos kultūra 86, 2013, 112–123.
 29. Prielinksnio dėl konstrukcijos administracinėje lietuvių kalboje. – Bendrinė kalba 87, 2014.
 30. Kas gali būti žalias. – Gimtoji kalba 2, 2014, 3–7.
 31. Dokumentus reiškiantys žodžiai administracinėje kalboje. – Bendrinė kalba 88, 2015.
 1. Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra: tradicija ir dabartis. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 1997 m. spalio 3 d., 25–26.
 2. Tvarkomųjų dokumentų formalioji ir sintaksinė struktūra. – Nauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 1998 m. spalio 9 d., 23–24.
 3. Bevardės giminės formos teisės kalboje. – Teisės kalba: taisyklingumas ir stilius. Lietuvos teisės akademijos konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2000 m. gegužės 30d., 33–34.
 4. Vienarūšių veiksnių ir tarinio derinimas dokumentuose. – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2000 m. rugsėjo 28 d., 19–20.
 5. Vientisinių ir sudėtinių sakinių konkuruojančios struktūros dabartiniuose lietuvių dokumentuose. – Voprosy sintaksisa baltijskich jazykov. Sankt Peterburgo valstybinio universiteto konferencija. Pranešimų tezės. Sankt Peterburgas, 2001 m. kovo 1–2 d., 11.
 6. Sintaksinių struktūrų konkurencija dokumentų kalboje. – Kalbos vartosena ir tvarkyba. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2001 m. spalio 4 d., 18–19.
 7. Administracinė kalba – aktyvi bendrinės kalbos atmaina. – Bendrinės kalbos ribos. Jono Jablonskio konferencija. Teminis tezių rinkinys ir 10-osios konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2002 m. spalio 3 d., 27–29.
 8. Administracinė kalba: teorija ir realioji vartosena. – Profesinė kalba: teorija ir praktika. Lietuvos teisės universiteto konferencija. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2002 m. lapkričio 20 d., 83–88.
 9. Dėl teisės aktų vertimo – Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2003 m. spalio 3 d. 20–22.
 10. Europos Sąjungos dokumentų įtaka lietuvių administracinei kalbai. – Lietuvių kalbos naujadara. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2004 m. spalio 1 d. 19–20.
 11. Žodžių atitikti, atitikimas vartosena teisės aktų kalboje. – Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Lietuvos teisės universiteto konferencija. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2004 m. lapkričio 26 d. 118–122.
 12. Pranešimas „Lietuvių administracinės kalbos pokyčiai“, Vilniaus pedagoginio universiteto tarptautinėje konferencijoje „Tekstas: lingvistika ir poetika. XIII“ 2004 m. lapkričio 18–19 d.
 13. Pranešimas „Įtikinimo būdai parlamentarų kalboje“ moksliniame seminare Lietuvos Respublikos Seime „Politinės retorikos patyrimas: parlamentarų kalbos ypatumai“ 2005 m. vasario 21 d.
 14. Pranešimas „Teisės akto formos įtaka jo kalbai“ Mykolo Romerio universiteto mokslinėje konferencijoje „Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai“ 2005 m. lapkričio 4–5 d.
 15. Lietuvių administracinė kalba ir jos normos. – Baltijskije jazyki: kultura reči i stilistika. Sankt Peterburgo valstybinio universiteto konferencija. Pranešimų tezės. Sankt Peterburgas, 2006 m. kovo 3–4 d., 9–10.
 16. Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2006 m. spalio 5 d., 24–25.
 17. Pranešimas „Развитие и перспективы литовской официально-деловой речи“ tarptautinėje konferencijoje kalbos kultūros ir terminologijos klausimais Taline 2006 m. lapkričio 9–10 d.
 18. Žodžių tvarka ir jos problemos administracinėje kalboje. – Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Mykolo Romerio universiteto konferencija. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2006 m. gruodžio 1 d., 152–156.
 19. Naujieji skoliniai ir lietuvių administracinė kalba. – Naujieji skoliniai ir jų norminimas. Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2007 m. spalio 4 d., p. 29–30.
 20. Skaičių formos vartojimo problemos dabartinėje lietuvių kalboje. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Pranešimas Mykolo Romerio universiteto konferencijoje, Vilnius, 2008-11-28.
 21. Auksoriūtė Albina; Vladarskienė Rasuolė. ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidaikonferencija Lietuvos Respublikos Seime Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje, 2008 m. gruodžio 8 d.
 22. Žurnalistų požiūris į prestižinę kalbą ir kalbos etalonus. – 17-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos. Pranešimų tezės. Vilnius:  Lietuvių kalbos institutas, 21–22, [paskelbta tik internete]. 2009 m. spalio 9 d.
 23. Europos Sąjungos dokumentų vertimų kalbos tvarkybos problemos. – Tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“ / „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”. Pranešimų tezės. Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d., 66–67.
 24. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimas.19-oji Jono Jablonskio konferencija, skirta jo „Lietuvjų kalbos sintaksės“ šimtmečiui paminėti. Pranešimų tezės. [paskelbta tik internete]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–10, 2012 m. spalio 5 d.
 25. Administracinės kalbos leksikos naujovės. – 20-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“. Pranešimų tezės. [paskelbta tik internete]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 36–37, 2013 m. spalio 4 d.
 26. Prielinksnio dėl konstrukcijos administracinėje kalboje. – 21-oji Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“. Pranešimų tezės. [paskelbta tik internete]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 49–50, 2014 m. spalio 3 d.
 1. Kanceliarinė kalba ir etiketas. – Gimtoji kalba, 2002, 6, 7–10.
 2. Kaip rašyti gyvenimo aprašymą. – Gimtoji kalba, 2003, 1, 6–12.
 3. Laikykimės kalbos etiketo rengdami dokumentus. – Biuro administravimas, 2004, 2(5), 44–47.
 4. Šiek tiek apie darbo skelbimus. – Gimtoji kalba, 2004, 4, 8–11, perspausdintas Juristas, 2004, 7–8, 78–81.
 5. Mandagumo žodžių vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose. – Biuro administravimas, 2004, 4, 42–45.
 6. Taisyklingai rašykime įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus. – Biuro administravimas, 2004, 7–8, 48–52.
 7. Taisyklingi pareigų pavadinimai. – Biuro administravimas, 2005, 1, 57–58.
 8. Giminės vartojimas asmenų pavadinimuose. – Biuro administravimas, 2005, 2, 39–40, perspausdintas Juristas, 2005, 6, 69–70.
 9. Pavojingasis naudininkas. – Biuro administravimas, 2005, 3, 30–31.
 10. Įvardžiuotinės formos. – Biuro administravimas, 2005, 4, 33–34.
 11. Žodžio dalių kėlimas į kitą eilutę. – Biuro administravimas, 2005, 4, 34.
 12. Po to, kas parašyta. – Inžinerija, 2006, vasario 7.
 13. Knyga apie administracinę kalbą. – Valstybės tarnybos aktualijos, 2006, 5, 18–20.
 14. Ar taisyklinga sakyti atlyginimai vokeliuose. – Gimtoji kalba, 2006, 6, 17–18.
 15. Naujausias Lietuvių kalbos katedros leidinys. – Inžinerija, 2007, lapkričio 6.
 16. Muitas ir akcizas: kieno ar kam? – Gimtoji kalba, 2008, 6, 14.
 17. Pranas Kniūkšta – nenuilstantis gimtosios kalbos puoselėtojas. – Pranas Kniūkšta. Bibliografija. Sudarė Skaistė Aleksandravičiūtė, Rima Bertaševičiūtė, Janina Vileikienė. Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008, p. 7–10.
 18. Pranas Kniūkšta lietuvių kalbos kultūros baruose. – Kalbos kultūra 81, 2008, 331–335.
 19. Ar galima išstatyti sąskaitą apmokėjimui? – Gimtoji kalba, 2008, 10, 14–15.
 20. Knyga apie kalbą ir politiką [Prano Kniūkštos knygos „Tarp gramatikos ir politikos“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 260 p.) apžvalga], Gimtasis žodis 10, 2014, 48–50.
 21. Rasuolė Vladarskienė: „Kalboje, taip pat ir kalbotyroje, turi derėti tradicija ir naujovės“ (kalb. Saulius Vasiliauskas). – Gimtoji kalba, Nr. 4, p. 12–17.
 22. Vladarskienė Rasuolė, Miliūnaitė Rita. Ar Lietuvoje dar svarbi kalbos kultūra?Lietuvos žinios, 2017-01-18.
 1. Kanceliarinės kalbos patarimai. Sudarytojas Pranas Kniūkšta. Redaktorių kolegija: Pranas Kniūkšta, Rita Miliūnaitė, Rasuolė Vladarskienė (vyriausioji redaktorė). Programuotojas Evaldas Ožeraitis. 2007. ISBN 978-9955-704-22-5. Prieiga per internetą: http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
 2. Administracinės kalbos aktualijos. Sudarė Lina Murinienė ir Rasuolė Vladarskienė. Vyr. redaktorė Rasuolė Vladarskienė. Programuotojas Marius Tamulionis. 2014. ISBN 978-609-411-129-7. Prieiga per internetą: http://administracinekalba.lki.lt/index.php?meniu=pradinis
 1. ,,Kalbos kultūros” 51–60 sąsiuvinių rodyklės. – Kalbos kultūra 60, 1991, 35–70.
 2. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Daktaro disertacija (rankraštis), Kaunas, 1999, 144 p.
 3. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Daktaro disertacijos santrauka, Kaunas, 1999, 22 p.
 1. Mokslinių tyrimų projekto „Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos tyrimas: 1998–2008“, finansuoto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, dalyvė (2007–2010).
 2. Mokslinių tyrimų projekto „Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas“, finansuoto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, vadovė (2011–2012).
 3. Mokslinių tyrimų projekto „Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimas“, finansuojamo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, dalyvė (2016–2017).

Other Members