dr. Diana Dambrauskienė

mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2021 m. birželio 15 d. Diana Dambrauskienė viešame nuotoliniame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją „Pietų žemaičių raseiniškių kalbinis pereigiškumas: horizontalusis ir vertikalusis variantiškumas“. Disertacijos darbo vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, sociolingvistika, perceptyvioji dialektologija

 1. Dambrauskienė Diana 2022: Tauragės zonos tarmiškumas: tarminių požymių realizacijos pokyčiai (XX a. antroji pusė – XXI a. antrasis dešimtmetis). – Lietuvių kalba 17, 92–108. eISSN: 1822-525X; DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2022.7. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/30215/30407.
 2. Dambrauskienė Diana 2022: Pietų žemaičių raseiniškių šiaurinės dalies tarmiškumo pokyčiai (XX a. 2-oji pusė – XXI a. 2-asis dešimtmetis). – Acta Linguistica Lithuanica 87, 270–291. ISSN: 1648-4444; eISSN: 2669-218X; DOI: https://doi.org/10.35321/all87-13. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2195/2299.
 3. Dambrauskienė Diana 2020: Pietų žemaičių raseiniškių tarmių nominacijos ir įverčiai. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 227–247. ISSN 1648-4444. DOI: https://doi.org/10.35321/all83-11. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2050/2149.
 1. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos. Kolektyvinė mokslo studija. Sud. Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 255 p. ISBN: 978-609-411-300-0; doi: https://doi.org/10.35321/e-pub.22.lietuviu-dialektologijos-profiliai.

Other Members