Danutė Valentukevičienė, Geolingvistikos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Danutė Valentukevičienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2011 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, 2015 m. Lietuvos edukologijos universitete – lietuvių filologijos magistro laipsnį. Nuo 2019 m. studijuoja Lietuvių kalbos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.

Dalyvavo Lietuvių kalbos instituto projektuose: 2013 m. – „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas”, 2014 –2016 m. – „Tarmių duomenų rinkimas „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai“, 2018 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotame projekte „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai”.

Nuo 2023 m. dirba Lietuvių kalbos institute, Geolingvistikos centre.

Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija, geolingvistika.

 1. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 257 p. ISBN 978-609-411-300-0.
 1. Valentukevičienė Danutė 2023: Priebalsių kietinimo dinamika Marcinkonių apylinkėse. – Acta Linguistica Lithuanica 88, 145–164.
 2. Valentukevičienė Danutė 2019: Kabelių apylinkių sangrąžiniai veiksmažodžiai. – Lietuvių kalba 19, 1–17. Straipsnio prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22485.
 1. Valentukevičienė Danutė 2023: Varėnos geolekto atvejis: pietų aukštaičių patarmė ir tapatybė. – 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje, Lietuvių kalbos institutas: Vilnius, 2023 m. rugsėjo 21–22 d. Programos prieiga internete: http://lki.lt/skelbiame-28-osios-tarptautines-mokslines-jono-jablonskio-konferencijos-kalba-ir-laikmetis-asmens-kartos-visuomenes-reprezentacijos-kalboje-programa/.
 2. Valentukevičienė Danutė 2022: Depalatalizacijos polinkiai Marcinkonių ir Kabelių apylinkėse. – VI tarptautinė mokslinė konferencija iš ciklo Slavų kalbos sociolingvistikos aspektu. Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė ir kultūrinės lingvistikos dirbtuvės, 2022 m. rugsėjo 8–10 d., Vilnius; doi: 10.15388/Proceedings.2022.28.
 3. Valentukevičienė Danutė 2022: (De)palatalizacijos dinamika Marcinkonių apylinkėse. – Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022, 2022 m. balandžio 28 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/03/LKI-doktorantu-moksline-konferencija.pdf.
 4. Valentukevičienė Danutė 2021: Dzūkavimo pokyčiai: XXI a. situacija. – 10-oji tarpdisciplininė mokslinė konferencija Regionas, istorija, kultūra ir kalba, 2021 m. gegužės 20–21 d., Šiauliai. Programos prieiga internete: https://www.sa.vu.lt/external/sa/files/REGION%C5%B2_KONF._PROGRAMA_2021_05_19.pdf.
 5. Valentukevičienė Danutė 2021: Pietų aukštaičių patarmės pokyčiai XXI a. rašytiniuose tekstuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga, 2021 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/2-oji-tarptautine-moksline-konferencija-jaunieji-humanitarai-ir-kazimieras-buga.

Other Members