Dalia su kolegomis

Dalia Sviderskienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1968 m. lapkričio 8 d. Kurklių mstl. (Anykščių raj.). 1987 m. baigė Kurklių vidurinę mokyklą. 1987–1992 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, Lituanistikos fakultete. Nuo 1992 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje, nuo 2015 m. – Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre.

Tyrimų sritis – lokalinės (arealinės) toponimijos, toponominacijos tyrimai įprastaisiais tikrinių žodžių darybos, semantikos, motyvacijos aspektais. Nuo 2009 m. kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo „Lietuvos vietovardžių žodyno“ tekstą. Nuo 2008 m. VLKK Vardyno pakomisės kviestinė ekspertė.

 1. Mano 1993 metai. Kalendorius / Parengė O. Šalnaitė. Vilnius: Katalikų pasaulio leidykla, 1992 – Gimtoji kalba 6, 1993, 11–12 (recenzija).
 2. Kaip kirčiuoti vardą Gabija? – Gimtoji kalba 9, 1993, 19.
 3. Kaip kirčiuoti ištekėjusių moterų pavardes, sudarytas iš pavardžių Čiurliónis (Čiurlionìs), Salýna (Salynà), Žvìrblis? – Druskonis, 1993 m. spalio 8 d. nr.
 4. Dar kartą apie ,,blogus“ vardus.  – Gimtoji kalba 3, 1995, 13–14.
 5. Kaip kirčiuoti vardą Ingrida? – Gimtoji kalba 4, 1995, 17–18.
 6. A. Butkus. Lietuvių pravardės, Kaunas: ÆSTI, 1995, 462 p. Baltistica 31 (1), 1996, 128–129 (recenzija).
 7. UNGEGN Baltijos skyriaus seminaro kronika. – Gimtoji kalba 10, 2004, 31–32.
 8. Marijampolės apskrities Marijampolės valsčiaus vietovardžių darybos ir kilmės polinkiai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 52, 2005, 91–118.
 9. Tikriniai XX a. spaudos žodžiai. Elektroninis dažninis žodynas (viena iš sudarytojų ir redaktorių), Vilnius, 2005 (su V. Mauricaite, M. Norkaitiene, S. Daniūniene; projekto vadovas A. Pakerys).
 10. Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai. – Lituanistica 4(68), 2006, 47–59.
 11. Marijampolės apskrities drimonimų darybos ir kilmės polinkiai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 54, 2006, 49–62.
 12. Marijampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 57, 2007, 99–122.
 13. Kaip kirčiuoti kaimo vardą Rudiškiai, esantį Joniškio rajone? – Gimtoji kalba 3, 2007, 11.
 14. Šereitlaukis ar Šereiklaukis. – Gimtoji kalba 4, 2008, 10.
 15. Kaip kirčiuoti pavardę Šlepikas? – Gimtoji kalba 6, 2008, 15.
 16. Kaip kirčiuoti pavardę Kleiza? – Gimtoji kalba 8, 2008, 9–10.
 17. Kaip kirčiuoti pavardę Užurka? – Gimtoji kalba 3, 2010, 14–15.
 18. Kaip kirčiuoti ir rašyti Vilniaus gatvės vardą Gelvadiškių Sodų? – Gimtoji kalba 3, 2010, 15–16.
 19. Dėl kelių Marijampolės apskrities vandenvardžių, papildžiusių ir patikslinusių esamus hidronimijos duomenis. – Baltistica 45 (2), 2010, 341–353.
 20. Marijampolės apskrities asmenvardinės kilmės agronimų darybos bruožai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 62–63, 2010, 97–127.
 21. Marijampolės apskrities priesaginiai ir priesagėtieji oronimai. – Lituanistica 2(88), 2012, 180–197.
 22. Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos. – Respectus Philologicus 22 (27), 2012, 232–243.
 23. Dėl Marijampolės apskrities agronimų – priesagos -in-  vedinių. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 66, 2012, 81–98.
 24. Sintautų valsčiaus vandenvardžiai. – Sintautai, d. 2. Vilnius: Versmė, 2013, 2011–2022.
 25. Kaip užrašyti vietovardžius ir asmenvardžius. – Visos tarmės gražiausios…: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013 (su D. Aliūkaite, G. Kačiuškiene, L. Kalėdiene, V. Kardeliu, L. Lapinskiene, A. Leskauskaite, D. Mikulėniene, V. Ragaišiene, R. Rinkauskiene, D. Vaišniene; D. Sviderskienė:55–56 ) .
 26. Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 2 (CF), autoriai L. Bilkis, G. Blažienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2014. (D. Sviderskienė: DykàDìlgių krū́mai (270–276); DobilaĩDobstà (299–303)).
 27. Dėl pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais). – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 73, 2015, 166–199.
 28. Kamajų valsčiaus vandenvardžiai. – Kamajai. Vilnius: Versmė, 2016, 1341–1360.
 29. Sudurtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 75, 2016,  243–273.
 30. Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 77, 2017, 78–102.
 31. Lietuvos vietovardžių žodynas , t. 3 (G–H), autoriai V. Adamonytė, L. Bilkis, G. Blažienė, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2018 (D. Sviderskienė: GãstasGazõnas (94–108)).
 1. Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno (tezės). – Kaunas, 2011, 23–24.
 2. Dėl Marijampolės apskrities žemėvardžių semantinės motyvacijos (kvalifikavimo ir klasifikavimo problema). – Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“ (Vilnius, 2014 m. lapkričio 20–21 d.).
 3. Dėl vietovardžių motyvacijos tyrimo (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais). – Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ (Vilnius, 2015 m. spalio 26–27 d.).
 4. Perkeltiniai vietovardžiai precedentiškumo tyrimų kontekste. – Mokslinis seminaras Vardyno tyrimų aktualijos“ (Vilnius, 2015 m. gruodžio 21 d.).
 5. Dėl Marijampolės apskrities vietovardžių analizės pragmatikos aspektu. – XII Tarptautinis baltistų kongresas (Vilnius, 2015 m. spalio 28–30 d.).
 6. Lietuvių vietovardžių su leksema júodas, –à nominacija ir motyvacija.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Onomastikos tyrimai“ (Ryga, 2018 m. gegužės 10–12 d.) [Nomination and motivation of Lithuanian toponyms with lexeme júodas, –à (‘black’). – Onomastic investigations (114–115)]. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv

 7. Dėl „Lietuvos vietovardžių žodyno“ medžiagos mokslinės interpretacijos galimybių.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“ (Vilnius, 2018 m. gegužės 17 d.). Prieiga internete: programa http://lki.lt. Apie skaitytą pranešimą žr. З. O. Пахолок. Хронiка. – Мовознавство 5, 2018, 83. Prieiga internete:https://movoznavstvo.org.ua.

 1. 2009–2013 m. dalyvauta projekte „Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos duomenų bazės sukūrimas“ (vykdytojas).
  Vykdant šį projektą, perskaityti pranešimai nacionalinėje konferencijoje ir seminare:
  1) „Ką sužinome iš Ignalinos apylinkių vietovardžių“. Konferencija „Tarp kalbos lobių – gimtoji tarmė“ (Ignalina, 2013 m. gegužės 29 d.);
  2) „Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė“. Seminaras, vykęs Birštono viešojoje bibliotekoje (Birštonas, 2013 m. rugsėjo 26 d.).
 2. 2013 m. dalyvauta META Nord projekte (vykdytojas; perskaitytos „Lietuvos pavardžių žodyno“ I t. teksto dalies elektroninio pavidalo korektūros).
 3. 2014 m. dalyvauta projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (vykdytojas).
 4. 2015 m. dalyvauta projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (vykdytojas).
 5. 2018 m. dalyvauta VLKK Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programoje „Lietuvos vietovardžių žodyno“ t. 3 (G–H) leidybai (vykdytojas).

Other Members