Dalia su kolegomis

Dalia Sviderskienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1968 m. lapkričio 8 d. Kurklių miestelyje (Anykščių rajone). 1987 m. baigė Kurklių vidurinę mokyklą. 1987–1992 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, Lituanistikos fakultete (dabar – VDU Švietimo akademija). Nuo 1992 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje, nuo 2015 m. – Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre.

Mokslinių tyrimų sritis – lokalinės (arealinės) toponimijos, toponominacijos tyrimai įprastaisiais tikrinių žodžių darybos, semantikos, motyvacijos aspektais. Nuo 2009 m. kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo Lietuvos vietovardžių žodyno tekstą. Nuo 2008 m. yra VLKK Vardyno pakomisės kviestinė ekspertė.

 1. Sviderskienė Dalia 2022: Utenos apskrities Anykščių valsčiaus (1935–1937) helonimų motyvacija. – Lituanistica, T. 68, Nr. 1(127), 43–65. ISSN 0235-716X. DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v68i1.4688. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4688/3916.
 2. Lietuvos vietovardžių žodynas 4 (I–J), aut. L. Bilkis, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2021, 312 p. (I–XXXIV, 1–278), ISBN 978-609-411-293-5 (IV tomas); ISBN 978-9955-704-71-3 (bendras); Sviderskienė Dalia Juocẽliškis–Júodžkelis (203–245).
 3. Sviderskienė Dalia 2021: Kaip užrašyti vietovardžius ir asmenvardžius. – Visos tarmės gražiausios…: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, 2-asis patais. ir papild. leidimas, sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 77–81. ISBN 978-5-420-01845-3.
 4. Sviderskienė Dalia 2020: Termino žemė́vardis klausimu. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 310–328. DOI: doi.org/10.35321/all83-14.
 5. Grasilda Blažienė. Bibliografija, sud. L. Bilkis, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, A. Ragauskaitė, P. Skorupa, D. Sviderskienė, Vilnius: LKI, 2019.
 6. Sviderskienė Dalia 2019: Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 108–138.
 7. Lietuvos vietovardžių žodynas , t. 3 (G–H), aut. V. Adamonytė, L. Bilkis, G. Blažienė, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2018 (D. Sviderskienė, GãstasGazõnas (94–108)).
 8. Sviderskienė Dalia 2017: Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 78–102.
 9. Sviderskienė Dalia 2016: Sudurtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 243–273.
 10. Sviderskienė Dalia 2016: Kamajų valsčiaus vandenvardžiai. – Kamajai, Vilnius: Versmė, 1341–1360.
 11. Sviderskienė Dalia 2015: Dėl pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais). – Acta Linguistica Lithuanica 73, 166–199.
 12. Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 2 (C–F), aut. L. Bilkis, G. Blažienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2014 (D. Sviderskienė, DykàDi̇̀lgių krū́mai (270–276); Dobilai̇̃Dobstà (299–303)).
 13. Aliūkaitė Daiva, Kačiuškienė Genovaitė, Kalėdienė Laima, Kardelis Vytautas, Lapinskienė Lionė, Leskauskaitė Asta, Mikulėnienė Danguole, Ragaišienė Vilija, Rinkauskienė Regina, Sviderskienė Dalia, Vaišnienė Daiva 2013: Kaip užrašyti vietovardžius ir asmenvardžius. – Visos tarmės gražiausios…: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 55–56.
 14. Sviderskienė Dalia 2013: Sintautų valsčiaus vandenvardžiai. – Sintautai, d. 2, Vilnius: Versmė, 2011–2022.
 15. Sviderskienė Dalia 2012: Marijampolės apskrities priesaginiai ir priesagėtieji oronimai. – Lituanistica 2(88), 180–197.
 16. Sviderskienė Dalia 2012: Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos. – Respectus Philologicus 22(27), 232–243.
 17. Sviderskienė Dalia 2012: Dėl Marijampolės apskrities agronimų – priesagos -in-  vedinių. – Acta Linguistica Lithuanica  66, 81–98.
 18. Sviderskienė Dalia 2010: Kaip kirčiuoti pavardę Užurka? – Gimtoji kalba 3, 14–15.
 19. Sviderskienė Dalia 2010: Kaip kirčiuoti ir rašyti Vilniaus gatvės vardą Gelvadiškių Sodų? – Gimtoji kalba 3, 15–16.
 20. Sviderskienė Dalia 2010: Dėl kelių Marijampolės apskrities vandenvardžių, papildžiusių ir patikslinusių esamus hidronimijos duomenis. – Baltistica 45(2), 341–353.
 21. Sviderskienė Dalia 2010: Marijampolės apskrities asmenvardinės kilmės agronimų darybos bruožai. – Acta Linguistica Lithuanica 62–63, 97–127.
 22. Sviderskienė Dalia 2008: Kaip kirčiuoti pavardę Kleiza? – Gimtoji kalba 8, 9–10.
 23. Sviderskienė Dalia 2008: Kaip kirčiuoti pavardę Šlepikas? – Gimtoji kalba 6, 15.
 24. Sviderskienė Dalia 2008: Šereitlaukis ar Šereiklaukis. – Gimtoji kalba 4, 10.
 25. Sviderskienė Dalia 2007: Marijampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 57, 99–122.
 26. Sviderskienė Dalia 2007: Kaip kirčiuoti kaimo vardą Rudiškiai, esantį Joniškio rajone? – Gimtoji kalba 3, 11.
 27. Sviderskienė Dalia 2006: Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai. – Lituanistica 4(68), 47–59.
 28. Sviderskienė Dalia 2006: Marijampolės apskrities drimonimų darybos ir kilmės polinkiai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 54, 49–62.
 29. Sviderskienė Dalia 2005: Marijampolės apskrities Marijampolės valsčiaus vietovardžių darybos ir kilmės polinkiai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 52, 91–118.
 30. Tikriniai XX a. spaudos žodžiai: elektroninis dažninis žodynas, sud. ir red. D. Sviderskienė, V. Mauricaite, M. Norkaitiene, S. Daniūniene; projekto vadovas A. Pakerys, Vilnius, 2005.
 31. Sviderskienė Dalia 2004: UNGEGN Baltijos skyriaus seminaro kronika. – Gimtoji kalba 10, 31–32.
 32. Sviderskienė Dalia 1996: [Rec.] A. Butkus, Lietuvių pravardės, Kaunas: ÆSTI, 1995, 462 p. – Baltistica 31(1), 128–129.
 33. Sviderskienė Dalia 1995: Kaip kirčiuoti vardą Ingrida? – Gimtoji kalba 4, 17–18.
 34. Sviderskienė Dalia 1995: Dar kartą apie ,,blogus“ vardus. – Gimtoji kalba 3, 13–14.
 35. Sviderskienė Dalia 1993: Kaip kirčiuoti vardą Gabija? – Gimtoji kalba 9, 19.
 36. Sviderskienė Dalia 1993: [Rec.] Mano 1993 metai. Kalendorius, par. O. Šalnaitė, Vilnius: Katalikų pasaulio leidykla, 1992. – Gimtoji kalba 6, 11–12.
 37. Sviderskienė Dalia 1993: Kaip kirčiuoti ištekėjusių moterų pavardes, sudarytas iš pavardžių Čiurliónis (Čiurlionìs), Salýna (Salynà), Žvìrblis? – Druskonis, 1993 m. spalio 8 d.
 38. Dalia Šmatavičiūtė tikrino vietovardžius, tvarkė kirčiavimą (su dr. M. Razmukaite, dr. L. Bilkiu): Lietuvos miškų vardynas, d. 1, Kaunas: Lietuvos miškininkų sąjunga, Valstybinis miškotvarkos institutas, 1994.
 39. Dalia Šmatavičiūtė suskaičiavo, palygino su K. Kuzavinio, B. Savukyno Lietuvių vardų kilmės žodynu (1987) Antano Salio kalendorinius vardus (žr. Maciejauskienė Vitalija 1994: Antano Salio „Kalendoriniai vardai“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 34, 72–74).
 1. Sviderskienė Dalia 2022: Šeimyniškėlių kaimo erdvės organizacija ir suvokimo ypatumai. – 11-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“, 2022 m. gegužės 19–20 d., Šiauliai: Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Prieiga internete: https://www.sa.vu.lt/external/sa/files/Programa_Regionas_2022_su_nuorodomis.pdf.
 2. Sviderskienė Dalia 2021: Naujasis žemėvardžių analizės algoritmas. – Lietuvių onomastikos šiandiena: atsinaujinantys teoriniai pamatai ir praktika, Vilnius, 2021 m. gruodžio 16 d. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/12/BKVTC-Mokslinis-seminaras-2021-12-16.pdf.
 3. Sviderskienė Dalia 2021: Kaukãzas lietuvių vietovardžiuose: pažinimas ir žinojimas. – XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, Ryga, 2021 m. spalio 13 d., 242–243. Prieiga internete: https://doi.org/10.22364/sbk.13.bvlt.tk; https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 4. Sviderskienė Dalia. Neišsenkanti vardyno archyvų versmė. – Naujai prakalbinta archyvų medžiaga, Vilnius, 2021 m. balandžio 22 d. Prieiga internete: http://lki.lt/mokslinio-seminaro-irasas-lietuviu-kalbos-instituto-jutubo-kanale/; http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/04/Balandzio-22-d.-renginio-programa.pdf.
 5. Sviderskienė Dalia 2019: Erdvėlaikio turinys ir formos regiono helonimijoje. – 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ = “Onyms in Space and Space in Onymsˮ, 2019 m. lapkričio 8 d., Vilnius, 45–46. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/Vanago-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-TEZ%C4%96S.pdf.
 6. Sviderskienė Dalia 2019: Dėl termino žemėvardis vartosenos. – 3-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, 2019 m. spalio 18 d., Vilnius, 51. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf. 
 7. Sviderskienė Dalia 2019: Trejeto (iš)kodavimo klausimu. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas“, 2019 m. birželio 23 d., Vilnius. Pranešimo anotacijos, programos prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-leksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas/; http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/06/Leksikograf%C5%B3-dirbtuv%C4%97s-3.pdf.
 8. Sviderskienė Dalia 2018: Dėl „Lietuvos vietovardžių žodyno“ medžiagos mokslinės interpretacijos galimybių.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“, 2018 m. gegužės 17 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt. Apie skaitytą pranešimą žr. Пахолок З. O. 2018: Хронiка. Мовознавство 5, 83. Prieiga internete: https://movoznavstvo.org.ua.
 9. Sviderskienė Dalia 2018: Lietuvių vietovardžių su leksema júodas, –à nominacija ir motyvacija.  Tarptautinė mokslinė konferencija „Onomastikos tyrimai“, 2018 m. gegužės 10–12 d., Ryga [Nomination and motivation of Lithuanian toponyms with lexeme júodas, –à (‘black’). – Onomastic investigations (114–115)]. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv.
 10. Sviderskienė Dalia 2015: Perkeltiniai vietovardžiai precedentiškumo tyrimų kontekste. – Mokslinis seminaras „Vardyno tyrimų aktualijos“, 2015 m. gruodžio 21 d., Vilnius.
 11. Sviderskienė Dalia 2015: Dėl Marijampolės apskrities vietovardžių analizės pragmatikos aspektu. – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28–30 d., Vilnius.
 12. Sviderskienė Dalia 2015: Dėl vietovardžių motyvacijos tyrimo (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais). – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ pranešimo tezės, 2015 m. spalio 26–27 d., Vilnius, 10. Prieiga internete: http://mokslolietuva.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-26-27_programa-1.pdf; http://mokslolietuva.lt/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-26-27_tezes.pdf.
 13. Sviderskienė Dalia 2014: Dėl Marijampolės apskrities žemėvardžių semantinės motyvacijos (kvalifikavimo ir klasifikavimo problema). – Tarptautinė mokslinė konferencija „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“, 2014 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius.
 14. Sviderskienė Dalia 2013: Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė. Seminaras, vykęs Birštono viešojoje bibliotekoje (Birštonas, 2013 m. rugsėjo 26 d.).
 15. Sviderskienė Dalia 2013: Ką sužinome iš Ignalinos apylinkių vietovardžių. – Tarp kalbos lobių – gimtoji tarmė, Ignalina, 2013 m. gegužės 29 d.
 16. Sviderskienė Dalia 2011: Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ pranešimų tezės, Kaunas, 23–24.
 17. Šmatavičiūtė Dalia 1993: Krikščioniškas vardas ir krikšto vardas. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai: konferencijos pranešimų tezės, 1993 m. spalio 20–22 d., Vilnius.
 1. 2021 m. dalyvauta VLKK Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programoje Lietuvos vietovardžių žodyno t. 4 (I–J) leidybai (vykdytojas).
 2. 2021 m. dalyvauta LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekte Interaktyvaus Rytų Prūsijos žemėlapio V leidybai (vykdytojas).
 3. 2020–2021 m. dalyvauta LMT Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programoje (vykdytojas). Suredaguoti mokslo žurnalo Acta Linquistica Lithuanica t. 82, 83, 84 (su I. Raišutiene), t. 85.
 4. 2018 m. dalyvauta VLKK Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programoje Lietuvos vietovardžių žodyno t. 3 (G–H) leidybai (vykdytojas).
 5. 2015 m. dalyvauta projekte IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (vykdytojas).
 6. 2014 m. dalyvauta projekte IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (vykdytojas).
 7. 2013 m. dalyvauta META Nord projekte (vykdytojas). Perskaitytos Lietuvos pavardžių žodyno I t. teksto dalies elektroninio pavidalo korektūros.
 8. 2009–2013 m. dalyvauta projekte Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos duomenų bazės sukūrimas (vykdytojas).
 1. Sviderskienė Dalia 2022: Iš Lietuvos vietovardžių žodyno rašymo patirties. – Leidinio „Lietuvos vietovardžių žodynas“ (4 t., aut. L. Bilkis, G. Blažienė, A. Ragauskaitė, D. Sviderskienė) pristatymas (Vilnius, Knygų mugė, 2022 m. vasario 25 d.). Programos prieiga internete: https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/02/VKM_kulturiniu-renginiu-programa-2022-2.pdf.
 2. Sviderskienė Dalia 2021: Interviu su LKI viešųjų ryšių koordinatore K. Kurilaite: Pokalbis su kalbininke Dalia Sviderskiene: pažinti vietovardžius – pažinti ir vietas, vardų kūrėjus bei vartotojus, Vilnius, 2021 m. gegužės 26 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1418393/pokalbis-su-kalbininke-dalia-sviderskiene-pazinti-vietovardzius-pazinti-ir-vietas-vardu-kurejus-bei-vartotojus.
 3. Sviderskienė Dalia regioninių radijo stočių asociacijos rengto projekto Mus pasitinka ir išlydi vietovardis 14-oje radijo laidoje atsakė į žurnalistės Viktorijos Polzunovaitės klausimą „Kas yra vietovardžių tyrėjas, ką jis veikia?“. Atsakymas transliuotas 2019 m. rugsėjo 22 d.; kartotas 2019 m. rugsėjo 29 d. Prieiga internete: http://regradijas.lt/#!/asociacija.
 4. Sviderskienė Dalia radijo laidoje Ryto rasa krito (su Vida Šatkauskiene) kalbėjo tema Vietovardžių metai (metų tikslai, vietovardžių mokslinių tyrimų galimybės) (Vilnius, 2019 m. gegužės 26 d.). Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000070299/ryto-rasa-krito-vietovardziu-metai.
 5. Sviderskienė Dalia skaitė pranešimą „Kėdainių krašto vietų įvardijimo prasmės“ Vietovardžių metams skirtoje konferencijoje Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo ir tyrimo istorija, reikšmė ir įamžinimas (Kėdainiai, 2019 m. kovo 22 d.). Prieiga internete: http://lki.lt/ltbaltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centro-darbuotojai-dalyvavo-vietovardziu-metams-skirtoje-konferencijoje-kedainiuose; http://www.kedainiumuziejus.lt/lankytojui/naujienos/vietovardziu-metams-skirta-konferencija-kedainiu-krasto-vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/; http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-vietovardziu-idomybes/; http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-konferencija-galerija.
 6. Sviderskienė Dalia dalyvavo diskusijoje Kas jau įdėta į Vietovardžių metų kraitę?, Lietuvos vietovardžių žodyno III tomo (G–H) (D. Sviderskienė viena iš autorių) ir periodinio leidinio Acta Linguistica Lithuanica 76–79 tomų pristatyme (D. Sviderskienės straipsnis skelbiamas žurnalo 77 t.) (Vilnius, Knygų mugė, 2019 m. vasario 22 d.). Programos prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf; kita informacija internete: http://lki.lt/ltvilniaus-knygu-muge-2019; http://lki.lt/ltnaujausi-lietuviu-kalbos-instituto-leidiniai-bus-pristatyti-vilniaus-knygu-mugeje-2019/.
 7. Sviderskienė Dalia dalyvavo Lietuvos vietovardžių žodyno II tomo (C–F) pristatyme (Vilnius, Knygų mugė, 2015 m. vasario 19  d.).
 1. Sviderskienė Dalia – mokslinio seminaro „Lietuvių onomastikos šiandiena: atsinaujinantys teoriniai pamatai ir praktika“ (Vilnius, 2021 m. gruodžio 16 d.) organizatorė-koordinatorė. Prieiga internete:
  http://lki.lt/kvieciame-i-mokslini-seminara-lietuviu-onomastikos-siandiena-atsinaujinantys-teoriniai-pamatai-ir-praktika/.
 2. Sviderskienė Dalia – 4-osios tarptautinės mokslinės Aleksandro Vanago konferencijos Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose = Onyms in Space and Space in Onyms (Vilnius, 2019 m. lapkričio 7–9 d.) organizacinio komiteto narė. Prieiga internete: http://avk.lki.lt/.
 3. Sviderskienė Dalia talkino rengiant tarptautinę mokslinę konferenciją Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga (Vilnius, 2015 m. spalio 26–27 d.). Prieiga internete: http://mokslolietuva.lt/2015/10/konferencija-jaunieji-humanitarai-ir-kazimieras-buga/.
 4. Sviderskienė Dalia – 3-iosios tarptautinės mokslinės Aleksandro Vanago konferencijos Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos = The Present of Onomastics: Innovations and Traditions (Vilnius, 2014 m. lapkričio 20–21 d.) organizacinio komiteto narė.
 5. Sviderskienė Dalia – 2-osios tarptautinės mokslinės Aleksandro Vanago konferencijos Vardas kalboje, istorijoje ir savimonėje (Vilnius, 2007 m. spalio 24–26 d.) organizacinio komiteto narė.

Other Members