demo_image

Asta Nida Poderienė

Junior researcher

Mokyklinės lituanistikos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Poderienė N. 2018. Lietuvio stereotipas paauglių rašto darbuose. – Bendrinė kalba 91, 1–28. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt.

Poderienė N. 2017. Skaitymo pasiekimai ir kognityvinės bei lingvistinės mokinių kompetencijos. – Lituanistika mokykloje. Prieiga internete: http://www.lituanistika.emokykla.lt/naujienos/nida-poderiene-skaitymo-pasiekimai-ir-kognityvines-bei-lingvistines-mokiniu-kompetencijos/

 1. Mokinių požiūris į lietuvių kalbą. – Valstybinė kalba ir mokykla. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2019 m. balandžio 16 d.
 2. Vertybių reikšmė Lietuvos Bendrojo ugdymo programų įvaduose. – Vilnius: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2019 m. kovo 26 d.

2018–2020 m. „Kitų kalbų poveikis mokinių kalbai ir savimonei: situacija, tendencijos ir galimybės“ (remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija) (vad. dr. A. Tamulionienė).

Other Members