Anželika Smetonienė

dr. Anželika Smetonienė

Researcher

Gimė 1985 m. sausio 30 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus Simono Konarskio vidurinėje mokykloje. 2008 m. Vilniaus universitete gavo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2010 m. baigė Vilniaus universiteto lietuvių kalbotyros programą ir gavo filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūroje. 2015 m. birželio 30 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties disertaciją „Lietuvių kalbos priesaginiai veiksmažodžiai slavizmai ir hibridai (XVI–XVII a. LDK tekstuose)“ (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Temčinas). Nuo 2016 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų sritys: LDK raštija; baltų ir slavų kalbų ir kultūrų sąveika; lietuvių kalbos žodžių daryba; skoliniai ir jų integravimas; XVI–XIX a. bažnytinės metrikos.

Disertacija

Smetonienė, A., Lietuvių kalbos priesaginiai veiksmažodžiai slavizmai ir hibridai (XVI–XVII a. LDK tekstuose) (humanitarinių mokslų daktaro disertacija, filologija (04 H)), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 295 p., ISBN 978-609-411-141-9.

Smetonienė, A., Suffixed Slavic Loan Verbs and Hybrids of the Lithuanian Language (in the XVI-XVII c. texts of the Grand Duchy of Lithuania) (summary of doctoral dissertation; humanities, philology (04 H)), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 31 p.

 1. Smetonienė, A., XVI–XVII a. LDK tekstų veiksmažodinių hibridų problema. Perspectives of Baltic philology, II, 2011, p. 71–83, Poznań: RYS; ISSN 9788360517796.
 2. Smetonienė, A., Kai kurių XVI–XVII a. LDK tekstuose minėtų skolintų veiksmažodžių šaltinių patikslinimas, Baltu filoloģija XXI(2), 2012, p. 79–98, ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-730-7.
 3. Smetonienė, A., Kelių skolintų veiksmažodžių (XVI–XVII A. LDK tekstų pagrindu) analizė, Lietuvių kalba (8), 2014, prieiga per internetą: http://www.lietuviukalba.lt, ISSN 1822-525X.
 4. Smetonienė, A., Slavizmai veiksmažodžiai ir slaviškos šaknies hibridai, Acta Linguistica Lithuanica (LXXXIV), 2016, p. 68–88, ISSN 1648-4444.
 5. Smetona, M., Smetonienė, A., Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga, Lituanistica, T. 62. Nr. 2(104), 2016, p. 91–109, prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3342; ISSN 0235-716X (Print), ISSN 2424-4716 (Online), DOI: http://dx.doi.org/10.6001/lituanistica.v62i2.3342.
 6. Smetonienė, A., Veiksmažodiniai daiktavardžiai abstraktai su priesaga -imas / -ymas M. Petkevičiaus katekizme (1598): jų daryba ir vertimas, Lietuvių kalba (10), 2016, prieiga per internetą: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/212; ISSN: 1822-525X; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Lietkalb.2016.10.9913.
 7. Smetonienė, A., The textual influences of Jacob Ledesma’s catechism and the catechism of Mikalojus Daukša on the anonymous catechism of 1605, Kalbotyra (68), 2016, p. 148–179, prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/issue/view/891; ISSN 1392–1517 (Print), ISSN 2029–8315 (Online); DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2016.10322.
 8. Smetonienė, A., Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai J. Jaknavičiaus „Ewangelie Polskie y Litewskie“ 1647, 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. leidimuose, Acta Linguistica Lithuanica (76), 2017, p. 50–73, ISSN 1648-4444.
 9. Smetona, M., Smetonienė, A., XVI–XVII a. šunų vardų motyvacija (remiantis J. Ostrorugo Nomenklatura ogarów), Lituanistica, T. 63. Nr. 3(109), 2017, p. 149–167. Prieiga internete: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3571; ISSN 0235-716X, E-ISSN 2424-4716 (Online), DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v63i3.3571
 10. Smetonienė, A., M. Petkevičiaus katekizmo (1598) skoliniai: neaiškios kilmės slavizmai, Lietuvių kalba (11), 2017. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/issue/view/136; ISSN: 1822-525X; DOI: org/10.15388/Lietkalb.2016.10.9938
 11. Smetonienė, I., Smetonienė, A., Nuo valnystės iki laisvės, Incontri Baltictici in Pisa, Studi e Saggi II, 2018, p. 157–179, ISBN-13: 978887536424-3
 12. Smetonienė, I., Smetonienė, A., KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė, Respectus Philologicus, 2018, 34 (39), p. 9–24. Prieiga internete: http://www.rephi.knf.vu.lt/lt/numeriai/2018-metai/nr-34-39-2018; ISSN 1392-8295, E-ISSN 2335-2388; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.01
 13. Smetonienė, A., K. Sirvydo Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum – XVII a. kalbinės situacijos LDK atspindys, Lituanistica, T. 64. Nr. 4(114), 2018, p. 243–454. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3883; ISSN 0235-716X, E-ISSN 2424-4716 (Online); DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v64i4.3883
 14. Smetonienė, A., M. Petkevičiaus katekizmo (1598) absoliutieji sinonimai kitų XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštų fone, Acta Linguistica Lithuanica (79), 2018, p. 235–252, ISSN 1648-4444.
 15. Сметонене, А., Лингвистическая ситуация в ВКЛ через призму словаря К. Сирвидаса (1620 г.), Scriptorium Nostrum, Nr. 2 (11), 2018, p. 217–227, ISSN 2411-0078.
 1. Smetonienė, A., XVI–XVII a. LDK tekstų veiksmažodinių hibridų problema. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltų filologijos perspektyvos II. Lenkų – lietuvių kontaktai ir kontrastai kalboje ir literatūroje“, Poznanė (Lenkija), gegužės 20–21 d., 2010.
 2. Smetonienė, A., Kai kurių XVI–XVII a. LDK tekstuose minėtų skolintų veiksmažodžių šaltinių patikslinimas. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltic Languages and White Nights“, Helsinkis (Suomija), birželio 11–12 d., 2012.
 3. Smetonienė, A., Slavizmai veiksmažodžiai ir jų variantai hibridai. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Vilnius (Lietuva), spalio 26–27 d., 2015.
 4. Сметонене, А., Влияние славянских языков на К. Сирвидаса и его словарь 1620 г. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Столетие государственного ренессанса в Литве: украино-литовские параллели“, Chersonas (Ukraina), rugsėjo 13–14 d., 2018.

Other Members