Anželika Smetonienė

dr. Anželika Smetonienė

mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1985 m. sausio 30 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus Simono Konarskio vidurinėje mokykloje. 2008 m. Vilniaus universitete suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2010 m. baigė Vilniaus universiteto lietuvių kalbotyros programą ir buvo suteiktas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūroje. 2015 m. birželio 30 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties disertaciją Lietuvių kalbos priesaginiai veiksmažodžiai slavizmai ir hibridai (XVI–XVII a. LDK tekstuose) (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Temčinas). Nuo 2016 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre mokslo darbuotoja.

Mokslinių tyrimų sritys: LDK raštija, baltų ir slavų kalbų bei kultūrų sąveika, lietuvių kalbos žodžių daryba, skoliniai ir jų integravimas, XVI–XIX a. bažnytinės metrikos.

 1. Smetonienė Anželika 2022: Anoniminio katekizmo (1605) ir Daukšos katekizmo (1595) skolintų daiktavardžių integravimas į lietuvių kalbos morfologinę sistemą . – Lietuvių kalba 17, 2022, 25–38. eISSN: 1822-525X. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/29384
 2. Smetonienė Anželika 2021: M. Petkevičiaus katekizmo (1598) deverbatyvai. – Acta Linguistica Lithuanica 84, p. 50–66. ISSN 1648-4444; E-ISSN 2669-218X. DOI: https://doi.org/10.35321/all84-03. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2080/2188.
 3. Smetonienė Anželika 2021: Anoniminis 1605 m. katekizmas: slavizmai ir hibridai. – Lietuvių kalba 16. E-ISSN: 1822-525X. DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2021.6. Prieiga internetu: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24970/24777.
 4. Smetonienė Anželika, Smetona Marius 2020: Sąvokos žemė genezė. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, p. 277–287. ISBN 978-609-07-0457-8.
 5. Smetonienė Anželika 2020: Žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ dūriniai. – Res Humanitariae 28, p. 133–145. ISSN: 2538-922X. DOI: https://doi.org/10.15181/rh.v28i0.2229. Prieiga internete: https://e-journals.ku.lt/journal/RH/article/2236/info.
 6. Smetonienė Anželika 2019: Patterns of morphological integration of Slavic loan nouns in Petkevičius’ Catechism (1598) as an indication of their origin and chronology. – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 54. ISSN 2392-2435.
 7. Smetonienė Anželika 2019: PK slaviškos šaknies veiksmažodžiai: skoliniai ir probleminiai atvejai. – Lietuvių kalba 13. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/issue/view/141.
 8. Сметонене Анжелика 2018: Лингвистическая ситуация в ВКЛ через призму словаря К. Сирвидаса (1620 г.). – Scriptorium Nostrum 2(11), 217–227. ISSN 2411-0078.
 9. Smetonienė Anželika 2018: M. Petkevičiaus katekizmo (1598) absoliutieji sinonimai kitų XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštų fone. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 235–252. ISSN 1648-4444.
 10. Smetonienė Anželika 2018: K. Sirvydo Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum – XVII a. kalbinės situacijos LDK atspindys. – Lituanistica 64, 4(114), 243–454. ISSN 0235-716X, E-ISSN 2424-4716 (Online); DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v64i4.3883. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3883.
 11. Smetonienė Irena, Smetonienė Anželika 2018: KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė. – Respectus Philologicus 34(39), 9–24. ISSN 1392-8295, E-ISSN 2335-2388; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.01. Prieiga internete: http://www.rephi.knf.vu.lt/lt/numeriai/2018-metai/nr-34-39-2018.
 12. Smetonienė Irena, Smetonienė Anželika 2018: Nuo valnystės iki laisvės. – Incontri Baltictici in Pisa, Studi e Saggi II, 157–179. ISBN-13: 978887536424-3.
 13. Smetonienė Anželika 2017: M. Petkevičiaus katekizmo (1598) skoliniai: neaiškios kilmės slavizmai. – Lietuvių kalba 11. ISSN 1822-525X; DOI: org/10.15388/Lietkalb.2016.10.9938. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/issue/view/136.
 14. Smetona Marius, Smetonienė Anželika 2017: XVI–XVII a. šunų vardų motyvacija (remiantis J. Ostrorugo Nomenklatura ogarów). – Lituanistica 63, 3(109), 149–167. ISSN 0235-716X, E-ISSN 2424-4716 (Online); DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v63i3.3571. Prieiga internete: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3571.
 15. Smetonienė Anželika 2017: Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai J. Jaknavičiaus „Ewangelie Polskie y Litewskie“ 1647, 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. leidimuose. – Acta Linguistica Lithuanica 76, 50–73. ISSN 1648-4444.
 16. Smetonienė Anželika 2016: The textual influences of Jacob Ledesma’s catechism and the catechism of Mikalojus Daukša on the anonymous catechism of 1605. – Kalbotyra 68, 148–179. ISSN 1392-1517 (Print), ISSN 2029-8315 (Online); DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2016.10322. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/issue/view/891.
 17. Smetonienė Anželika 2016: Veiksmažodiniai daiktavardžiai abstraktai su priesaga -imas / -ymas M. Petkevičiaus katekizme (1598): jų daryba ir vertimas. – Lietuvių kalba 10. ISSN 1822-525X; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Lietkalb.2016.10.9913. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/212.
 18. Smetona Marius, Smetonienė Anželika 2016: Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga. – Lituanistica 62, 2(104), 91–109. ISSN 0235-716X (Print), ISSN 2424-4716 (Online); DOI: http://dx.doi.org/10.6001/lituanistica.v62i2.3342. Prieiga internete: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3342.
 19. Smetonienė Anželika 2016: Slavizmai veiksmažodžiai ir slaviškos šaknies hibridai. – Acta Linguistica Lithuanica LXXXIV, 68–88. ISSN 1648-4444.
 20. Smetonienė Anželika 2014: Kelių skolintų veiksmažodžių (XVI–XVII A. LDK tekstų pagrindu) analizė. – Lietuvių kalba 8. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 21. Smetonienė Anželika 2012: Kai kurių XVI–XVII a. LDK tekstuose minėtų skolintų veiksmažodžių šaltinių patikslinimas. – Baltu filoloģija XXI(2), 79–98. ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-730-7.
 22. Smetonienė Anželika 2011: XVI–XVII a. LDK tekstų veiksmažodinių hibridų problema. – Perspectives of Baltic philology II, 71–83. ISSN 9788360517796.
 1. Smetonienė Anželika 2022: Anoniminio katekizmo (1605) skolintų daiktavardžių integravimas. – Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės: tarptautinė mokslinė konferencija, 2022 m. gegužės 26 d., Panevėžio raj. (Lietuva).
 2. Smetonienė Anželika 2021: Leksemų „laisvė“ ir „laisvas“ atitikmenys senuosiuose lietuvių kalbos raštuose. – „Forms of freedom“: tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. rugsėjo 21 d.
 3. Smetonienė Anželika 2019: Slavizmų ir hibridų įvairovė M. Valančiaus „Patarlėse žemaičių“. – 26-oji Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“: tarptautinė mokslinė konferencija, 2019 m. spalio 3 d., Vilnius (Lietuva).
 4. Сметонене Анжелика 2018: Влияние славянских языков на К. Сирвидаса и его словарь 1620 г. – Столетие государственного ренессанса в Литве: украино-литовские параллели: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. rugsėjo 13–14 d., Chersonas (Ukraina).
 5. Smetonienė Anželika 2015: Slavizmai veiksmažodžiai ir jų variantai hibridai.Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: tarptautinė mokslinė konferencija, 2015 m. spalio 26–27 d., Vilnius (Lietuva).
 6. Smetonienė Anželika 2012: Kai kurių XVI–XVII a. LDK tekstuose minėtų skolintų veiksmažodžių šaltinių patikslinimas. – Baltic Languages and White Nights: tarptautinė mokslinė konferencija, 2012 m. birželio 11–12 d., Helsinkis (Suomija).
 7. Smetonienė Anželika 2010: XVI–XVII a. LDK tekstų veiksmažodinių hibridų problema. – Baltų filologijos perspektyvos II. Lenkų–lietuvių kontaktai ir kontrastai kalboje ir literatūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gegužės 20–21 d., Poznanė (Lenkija).
 1. Smetonienė Anželika 2022: M. Daukšos ir 1605 m. katekizmų ištraukų palyginimas: slavizmai ir hibridai. – Gimtoji kalba 11, p. 13–17. ISSN: 2538-8851.
 2. Smetonienė Anželika 2020: Neįprastos žodžių reikšmės Konstantino Sirvydo žodyne „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“. – Gimtoji kalba 10, 8–13. ISSN 2538-8851.
 3. Smetonienė Anželika 2020: Unikali žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ leksika. – Gimtoji kalba 9, 18–23. ISSN 2538-8851.
 4. Smetonienė Anželika 2020: M. Daukšos raštų atsiradimo aplinkybės. – Pasaulio lietuvis. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/m-dauksos-rastu-atsiradimo-aplinkybes.
 5. Smetonienė Anželika 2019: M. Valančiaus „Patarlės žemaičių“: slavizmų tendencijos. – Tautodailės metraštis 37. ISSN 1392-8198. Prieiga internete: http://lietuvostautodaile.lt/leidyba/metrasciai/998-tautodailes-metrastis-zemaitija-nr-37-2019.

Other Members