AG

Aidas Gudaitis

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1997 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo aplinkotyros magistro laipsnį.
Nuo 2021 m. studijuoja Lietuvių kalbos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.
Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre.
Nuo 2022 m. dalyvauja VLKK finansuojamame projekte „Mažeikių, Telšių, Kretingos apskričių tarpukario Lietuvos žemės vardyno anketų skaitmenizavimas, sklaida ir anketose pateiktų duomenų moksliniai tyrimai“.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, kalbos geografija, GIS technologijos taikymas kalbotyroje.

 1. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Rytų aukštaičių panevėžiškių diferencinio požymio kaita: geoerdvinis aspektas. – Acta Linguistica Lithuanica 84, 149–172.
 1. Gudaitis Aidas 2022: Pietryčių Lietuvos daugiakalbio arealo XIX a. pab. ir XX a. pr. etnolingvistinių ribų rekonstrukcija Platerio, Anonimo, Rozwadowskio duomenimis. – Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022“, Vilnius, 2022 m. balandžio 28 d. Prieiga internete: http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-doktorantu-moksline-konferencija-naujausi-moksliniai-tyrimai-ir-inovacijos-2022/.
 2. Gudaitis Aidas 2022: Daugiakalbės Pietryčių Lietuvos etnolingvistinių ribų dinamika XIX a. pab. / XXI a. pr. Dynamics of ethnolinguistic borders of multilingual region of the Eastern Lithuania during the period of the end of 19th and the beginning of 21st centuries. – The International Scientific Conference “Regional Varieties of Language” to commemorate the 149th anniversary of the academician Jānis Endzelīns, Ryga: Latvijos universitetas, 2022 m. vasario 22–23 d. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 3. Gudaitis Aidas 2022: Pietryčių Lietuvos daugiakalbiškumo raida dinaminiuose skaitmeniniuose žemėlapiuose – Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija, Vilnius, 2022 m. sausio 24 d. Prieiga internete: http://lki.lt/ivyko-lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/.
 4. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Kalbinių, socioekonominių ir sociokultūrinių duomenų geoerdvinė analizė įrankiu „ArcGIS Insights“. – 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 m. lapkričio 26 d. Prieiga internete: http://lki.lt/2-oji-tarptautine-moksline-konferencija-jaunieji-humanitarai-ir-kazimieras-buga/.
 5. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Sociokultūrinių tinklų tyrimo modelis tarmės kaitai nustatyti. – XIII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimo tezės, Ryga: Latvijos universitetas, 2021 m. spalio 13–16 d. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 6. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Petro Būtėno pėdsakais po okuojančiąsias šnektas. – Tarptautinė mokslinė konferencija „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“, Panevėžys, 2021 m. balandžio 27 d. Prieiga internete: https://www.pavb.lt/2021/04/tarptautine-moksline-konferencija-kalbininkui-etnologui-pedagogui-petrui-butenui-pagerbti/.

Other Members