Agne_Cepaitiene-1

dr. Agnė Čepaitienė

Researcher

Humanitarinių mokslų daktaro disertaciją XXI a. pradžios aukštaičių patarmių kaita: gretinamasis geolingvistinis aspektas apgynė 2018 m. kovo 2 d. (mokslinė vadovė – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė).

Scientific research areas: dialektologija, geolingvistika, sociolingvistika, sakytinės lietuvių kalbos ypatybės.

1. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura. Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai . Kolektyvinė monografija. Sud. D. Aliūkaitė, D. Mikulėnienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, 326 p. ISBN 978-609-459-913-2.

1. Čepaitienė Agnė. Pasvalio geolektas: tarminės ypatybės dialektometrijos požiūriu. Taikomoji kalbotyra 12, 2019, 39–74. ISSN: 2029-8935.

2. Čepaitienė Agnė. Tarminių ypatybių kaita Ramygalos apylinkėse. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5. Sud. R. Bakšienė, N. Morozova, 44–75, 2018. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).

3. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė. Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA. Linguistica Lettica 25, 203–229, 2017. ISSN 1407-1932.

4. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė. Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės. Baltistica 52 (1), 105–135, 2017. ISSN: 0132-6503.

5. Čepaitienė Agnė. Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai. Taikomoji kalbotyra 8, 136–159, 2016. ISSN: 2029-8935. Prieiga internetu:http://mif.vu.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/95/86 .

6. Čepaitienė Agnė. Kiekybinis diferencinių tarminių požymių tyrimas: rytų aukštaičių panevėžiškių ir širvintiškių atvejis. Acta Linguistica Lithuanica 74, 143–174, 2016. ISSN 1648-4444.

7. Geržotaitė Laura, Čepaitienė Agnė. Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės. Verbum 7, 84–100, 2016. ISSN: 2029-6223. Prieiga internetu:http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/1028.

8. Pukevičiūtė Agnė. Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: klasterinė analizė ieškant tarmiškumo. Acta Linguistica Lithuanica 72, 175–195, 2015. ISSN 1648-4444.

9. Pukevičiūtė A., Kazlauskienė A. 2013: Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė. Acta Linguistica Lithuanica 69, 2013, 166–182. ISSN 1648-4444.

1. [Parengė || Edited by Agnė Čepaitienė, Jurgita Jaroslavienė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė ] Tarptautinės mokslinės konferencijos Profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 metų gimimo sukakčiai paminėtiBaltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje pranešimų tezės, Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, Vilnius, 2017 m. balandžio 20–21 d. || Abstracts of the International scientific conference dedicated to the 85thanniversary of birth of professor Anatolij Nepokupnyj (1932–2006) Baltic and Slavic Languages and Dialects in Central Europe, Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio st. 5, Vilnius, 20 th–21st April 2017 (elektroninis leidinys || online edition). Prieiga internetu: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Konferencijos_programa.pdf.

2. [Parengė || Edited by Jurgita Jaroslavienė, Agnė Čepaitienė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėtiDabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos pranešimų tezės, Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, Vilnius, 2016 m. spalio 19–21 d. || Abstracts of the International scientific conference dedicated to the 80thanniversary of birth of professor Aleksas Girdenis (1936–2011) Transformations of contemporary Baltic languages and dialects, Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio st. 5, Vilnius, 19 th–21st October 2016. ISBN 978-609-411-173-0 (elektroninis leidinys || online edition). Prieiga internetu: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/A.Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZES_2016.pdf .

3. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė (sud.). Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, 444 p., 2015. ISBN 978-609-411-158-7.

1. Jaroslavienė Jurgita, Čepaitienė Agnė. Tarptautinės mokslinės konferencijos Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos apžvalga. Gimtoji kalba 11, 27–29, 2016. ISSN 0868-5134.

2. Pukevičiūtė A. 2014: Geolingvistikos projektas Švedijoje. Gimtoji kalba 3, 29–31.

1. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė. Transcription of Lithuanian Dialects by Using IPA Symbols: A Case of the Eastern Aukštaitian Subdialects. IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2018 07 23–27.

2. Čepaitienė Agnė. Variantų arealų identifikavimas Gabmap instrumentais perceptyviojoje dialektologijoje. Tarptautinė mokslinė konferencija Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Kaunas, 2017 04 27.

3. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė. Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA. Teksts un vārds. LU Latvių kalbos institutas, Ryga, 2017 02 22–23.

4. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė. Tarptautinės fonetinės abėcėlės (angl. IPA) taikymas lietuvių tarmių tekstams: galimybės ir problemos. Tarptautinė mokslinė konferencija Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos. Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2016 10 19–21.

5. Čepaitienė Agnė. Šiuolaikiniai tarmių tyrimai: naujų metodų taikymas. Mokslinis seminaras Tvarioji regiono tapatybė: kalbinė, kultūrinė ir ekonominė sinergija . Alytaus kraštotyros muziejus, Alytus, 2016 09 19.

6. Čepaitienė Agnė. Etnografiškumas ir šiuolaikiniai tyrimo metodai. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras Lietuvos etnografiniai regionai: požymiai, gyvybingumas, perspektyvos . Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilnius, 2015 11 04.

7. Čepaitienė Agnė. Diferencinių tarminių požymių atranka tarmių prognostiniam modeliui. XII Tarptautinis baltistų kongresas. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2015 10 28–31.

8. Čepaitienė Agnė. Rytų aukštaičių panevėžiškių socialinių tinklų tyrimas. Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2015 10 26–27.

9. Čepaitienė Agnė. Kaip nuspėti tarmės ateitį? Prognostiniai tyrimai. Mokslinis seminaras Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės perspektyvos . VU Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas, 2015 10 16.

10. Pukevičiūtė Agnė. Kompiuterinė dialektologija ir dialektometrija: programa GABMAP. Mokslinis seminaras. Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2015 06 30.

11. Pukevičiūtė Agnė. Klasterinė analizė. Mokslinis seminaras, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2015 04 28.

12. Pukevičiūtė Agnė. Fonetiniai kalbos ritmiškumo koreliatai. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis (Nr. LIT-5-4) mokslinis seminaras. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2014 11 22.

13. Pukevičiūtė Agnė. Sociogeolingvistika ir jos užuomazgos rytų aukštaičių panevėžiškių šnektų tyrimuose. Tarptautinė mokslinė konferencija Aktualieji baltų kalbų istorijos ir dialektologijos klausimai. Latvijos universitetas, Ryga, 2014 11 7–8.

1. 2019 02 26–2019 11 01: Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektasEuropos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas52-asis redakcinės kolegijos susitikimas (Nr. P-MOR-19-31), vadovė.

2. 2019–2021: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (Nr. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) (vadovė Danutė Mukienė), tekstų rengėja.

3. 2018 11 01–2018 12 31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Tarmių tekstynas (Nr. K-5/2017) (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė), vykdytoja.

4. 2016 10 24–2016 12 31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Lietuvių kalbos tarmių medžiagos kaupimas (Nr. K-19/2016) (vadovė dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė), vykdytoja.

5. 2016 09 01–2017 12 31: Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektasMonografijos „Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta“ leidyba (Nr. LIP-120/2016) (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė), redaktorė, korektorė.

6. 2014–2016: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis(Nr. K-11/2014) (vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė), vykdytoja.

7. 2014–2016 (dirbta nuo 2016 02 15): Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje (Nr. K-5/2014) (vadovė prof. dr. Daiva Aliūkaitė), vykdytoja.

8. 2012–2014: Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) (vadovė doc. dr. Laima Anglickienė), vykdytoja.

9. 2012–2014: Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis (Nr. LIT-5-4) (vadovė prof. dr. Asta Kazlauskienė), vykdytoja.

1. 2016 03 17 skaityta mokslinė paskaita Etnografiškumas ir šiuolaikiniai tyrimo metodai Vilniaus universiteto Kauno fakulteto studentams.

1. Tarptautinės mokslinės konferencijos Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos, vykusios Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilniuje, 2016 m. spalio 19–21 d., organizacinio komiteto narė.

2. Tarptautinės mokslinės konferencijos Profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 metų gimimo sukakčiai paminėti Baltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje, vykusios Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilniuje, 2017 m. balandžio 20–21 d., organizacinio komiteto narė.

Other Members