Agnė Aleksaitė

dr. Agnė Aleksaitė

Junior researcher

Bendrinės kalbos normų tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2015 metais baigė Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijo dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. 2017 metais baigė Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį. 2017 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje. Institute dirba nuo 2013 metų.

 1. Aleksaitė A. 2013: Ar gali būti bendrinis žodis rotbandas? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 9, 17–18.
 2. Aleksaitė A. 2013: Kas yra dula ir ar vartotinas šis žodis? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 10, 16–17.
 3. Aleksaitė A. 2014: Ekspresyviosios antraštės naujienų portale Delfi.lt. – Bendrinė kalba 87. ISSN 2351-7204.
 4. Aleksaitė A. 2014: Asmenukė ar selfis? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 4, 15–16.
 5. Aleksaitė A. 2014: Ar reikalingas žodis sofistikuotas? – Gimtoji kalba 12, 12–16.
 6. Aleksaitė A. 2015: Jausmų raiška jaustukais mokinių kalboje. – Bendrinė kalba 88. ISSN 2351-7204.
 7. Aleksaitė A. 2016: Vaizdingoji leksika kaip politikų portretų kūrimo priemonė naujienų portale delfi.lt. – Bendrinė kalba 89. ISSN 2351-7204.
 8. Aleksaitė A. 2017: Metų žodžio rinkimai užsienyje ir Lietuvoje. – Gimtoji kalba 3, 22–25.
 9. Aleksaitė A. 2017: Madinga kalba – madingas žmogus? – Gimtoji kalba 8, 26–30.
 1. Aleksaitė A. 2017: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno panaudos galimybės. Pranešimas skaitytas 4-oje tarptautinėje vertimo tyrimų konferencijoje „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“. Vilnius, 2017 m. spalio mėn. 6 d.
 1. Projekto „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ dalies „Mokinių apklausos apie lietuvių kalbos leksiką (2015 m.)“ rezultatų pristatymas. – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. spalio 26 d.; Vilnius, Antakalnio gimnazija, 2015 m. lapkričio 20 d.; Vilnius, „XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2016“, 2016 m. vasario 5 d.; Švenčionys, 2016 m. vasario 23 d.; Kėdainiai, 2016 m. kovo 2 d.; Šiauliai, „Gimtoji kalba mokykloje VI“, 2017 m. kovo 24 d.
 2. „Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai Lietuvoje“. – Ukmergė, Antano Smetonos gimnazija, Lietuvių kalbos draugijos XVII suvažiavimas, 2017 rugsėjo 23 d.; Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai, 2017 m. lapkričio 24 d.
 3. „Skaitmeninių kalbos išteklių (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno ir Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvo) panaudos galimybės“. – Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai, 2017 m. lapkričio 24 d.
 1. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno bazės tvarkytoja. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt/.

Other Members