Agnė Aleksaitė

dr. Agnė Aleksaitė

mokslo darbuotoja

Bendrinės kalbos normų tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-3755-7406

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2015 m. su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademiją ir įgijo dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. 2017 m. su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademiją ir įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį. 2017 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje. 2019 m. gavo Lietuvos mokslo tarybos skiriamą stipendiją už akademinius pasiekimus. 2022 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos naujažodžių daryba (2011–2019 m. Naujažodžių duomenyno pagrindu)“ (disertacijos vadovė –  dr. Daiva Murmulaitytė). Institute dirba nuo 2013 m.

Nuo 2023 m. žurnalo „Bendrinė kalba“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė.

Mokslinių tyrimų sritys: neologija, žodžių daryba, stilistika, interneto lingvistika

 1. Aleksaitė Agnė 2023: Rimvydo Valatkos komentarų apie Rusijos ir Ukrainos karą ypatumai: stilistinis aspektas. – Lietuvių kalba 18. eISSN 1822-525X. Straipsnio DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2023.18.4. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/33220/32444.
 2. Aleksaitė Agnė 2022: Kalbinis mandagumas nekilnojamojo turto skelbimuose: prašymai. – Res Humanitariae 30. ISSN 2538-922X. Straipsnio DOI: doi.org/10.15181/rh.v30i0.2451. Prieiga internete: https://doi.org/10.15181/rh.v30i0.2451.
 3. Aleksaitė Agnė 2022: Naujieji pavadinimai pagal lyties skirtumą. – Acta Linguistica Lithuanica 87. ISSN 2669-218X. Straipsnio DOI: doi.org/10.35321/all87-11. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2193/2297.
 4. Aleksaitė Agnė 2021: Lexical blends in the Lithuanian language: the case of the Database of Lithuanian Neologisms. – Scientific Bulletin / A Series, Philology Fascicle XXX. ISSN 1583-1264. Prieiga internete: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3278576.
 5. Aleksaitė Agnė 2021: Lietuvių kalbos naujadarų neoklasikinės darybos polinkiai: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis. – Lituanistica 67 (1). eISSN 2424-4716. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4394/3496.
 6. Aleksaitė Agnė 2019: Emocinė-ekspresinė leksika Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne – naujadarų radimosi aplinkybės ir darybos būdai. – Bendrinė kalba 92. ISSN 2351-7204. Straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.04. Prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92.
 7. Aleksaitė Agnė 2019: Kalbos aktai Naujosios Romuvos (1931–1940) higienos ir kosmetikos reklamose. – Bendrinė kalba 92. ISSN 2351-7204. Straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.06. Prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92.
 8. Aleksaitė Agnė 2018: Ypatybių pavadinimai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne– Bendrinė kalba 91ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/91/Aleksaite_BK_91_straipsnis_apie_pavadinimus.pdf 
 9. Aleksaitė Agnė 2018: Meilės konceptas ir jo sinonimai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. – Bendrinė kalba 91. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/91/Aleksaite_BK_91_straipsnis_apie_meiles_koncepta.pdf.
 10. Aleksaitė Agnė, Murmulaitytė Daiva 2018: Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Linguistica Lettica 26, 236258. ISSN 1407-1932.
 11. Aleksaitė Agnė 2016: Emocinė-ekspresinė leksika kaip kalbinė politikų portretų kūrimo priemonė naujienų portale Delfi.lt. – Bendrinė kalba 89. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Aleksaite_BK_89_straipsnis.pdf.
 12. Aleksaitė Agnė 2015: Jausmų raiška jaustukais mokinių kalboje. – Bendrinė kalba 88. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/88/Aleksaite_BK_88_straipsnis.pdf.
 13. Aleksaitė Agnė 2014: Ekspresyviosios antraštės naujienų portale Delfi.lt. – Bendrinė kalba 87. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Aleksaite_BK_87_Straipsnis.pdf.
 1. Aleksaitė Agnė 2023: Rusijos ir Ukrainos karas: disfemistiniai asmenų pavadinimai. – Gimtoji kalba 11, 17–22.
 2. Aleksaitė Agnė 2023: Rusijos ir Ukrainos karo atgarsiai lietuvių kalboje. – Gimtoji kalba 1, 4–8.
 3. Aleksaitė Agnė 2023: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas – naujų žodžių lobynas. – Pasaulio lietuvis. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/lietuviu-kalbos-naujazodziu-duomenynas-nauju-zodziu-lobynas/.
 4. Aleksaitė Agnė 2022: Kokios naujažodžių darybos tendencijos? – Gimtoji kalba 9, 5–10.
 5. Aleksaitė Agnė 2022: Migrantų įvaizdis elektroninėje komunikacijoje. – Gimtoji kalba 1, 3–6.
 6. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita 2021: Penktieji Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai. – Gimtoji kalba 12, 20–24.
 7. Aleksaitė Agnė 2021: Žmonės apie namų ūkį. – Gimtoji kalba 5, 9–11.
 8. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita 2020: Pandemijos kalba ir mes. – Gimtoji kalba 11, 3–7.
 9. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita 2020: Pandemžodžiai Lietuvoje ir svetur. – Gimtoji kalba 4, 17–22.
 10. Aleksaitė Agnė 2019: Lauksiu sąskaitėlės ir siuntinuko, arba deminutyvinė kalba suaugusiųjų pasaulyje. – Gimtoji kalba 4, 8–13.
 11. Aleksaitė Agnė 2018: Neužmiršta kalbų įvairovė. – Gimtoji kalba 1, 9–15.
 12. Aleksaitė Agnė 2017: Madinga kalba – madingas žmogus? – Gimtoji kalba 8, 26–30.
 13. Aleksaitė Agnė 2017: Metų žodžio rinkimai užsienyje ir Lietuvoje. – Gimtoji kalba 3, 22–25.
 14. Aleksaitė Agnė 2014: Ar reikalingas žodis sofistikuotas? – Gimtoji kalba 12, 12–16.
 15. Aleksaitė Agnė 2014: Asmenukė ar selfis? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 4, 15–16.
 16. Aleksaitė Agnė 2013: Kas yra dula ir ar vartotinas šis žodis? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 10, 16–17.
 17. Aleksaitė Agnė 2013: Ar gali būti bendrinis žodis rotbandas? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 9, 17–18.
 1. Aleksaitė Agnė 2023: Neologizmai – lietuvių kalbos raidos atspindys. – Tradicijos ir modernybės sąveika: 7-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija, 2023 m. lapkričio 16–17 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas.
 2. Aleksaitė Agnė 2023: Rimvydo Valatkos komentarų apie Rusijos ir Ukrainos karą ypatumai: stilistinis aspektas. – Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje: 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2023 m. rugsėjo 21–22 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 3. Aleksaitė Agnė 2023: Naujieji pavadinimai pagal lyties skirtumą. – Grammar and Word Formation: prof. Artūro Ozolo dienų 58-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2023 m. kovo 16–17 d., Ryga, Latvijos universitetas.
 4. Aleksaitė Agnė 2022: Kas kuria naujažodžius ir kodėl jų reikia? – Idėjų forumas: tarptautinė nuotolinė studentų konferencija, 2022 m. balandžio 28 d., Kaunas, Kauno kolegija.
 5. Aleksaitė Agnė 2021: Lietuvių kalbos naujadara: „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno“ ir „Žodžių darybos vedlio“ apžvalga. – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 6. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita 2021: Koronaviruso pandemijos atspindžiai lietuvių kalboje: kovos leksika ir įvaizdžiai. – Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III. Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. spalio 7–8 d., Vilnius, Vilniaus universitetas.
 7. Aleksaitė Agnė 2021: Laisvėjanti lietuvių kalbos naujadarų daryba: kontaminacinių darinių atvejis. – Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje: tarptautinė mokslinė baltistikos konferencija, 2021 m. rugsėjo 20–21 d., Varšuva, Varšuvos universitetas.
 8. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita 2021: Manifestations of linguistic creativity as a reaction to COVID-19 pandemic in Lithuania. – The 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University, 2021 m. balandžio 15–16 d., Latvija, Daugpilio universitetas.
 9. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita 2020: Creative Responses to COVID-19 Pandemic in Lithuania: from Neologisms to Reinterpretation of Folklore. – Folk – folklor – folkloryzm: tarptautinė mokslinė konferencija, 2020 m. gruodžio 10–11 d., Lenkija, Liublinas.
 10. Aleksaitė Agnė 2019: Emocinė-ekspresinė leksika Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne – radimosi priežastys ir darybos būdai. – Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas: 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2019 m. spalio 3–4 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 11. Aleksaitė Agnė 2019: Okaziniai dariniai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – V tarptautinis lituanistų kongresas, 2019 m. gegužės 16–17 d., Lenkija, Vroclavo universitetas.
 12. Aleksaitė Agnė 2018: Ypatybių pavadinimai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Variantiškumas kalbose ir jų atmainose: 25-oji Jono Jablonskio tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilnius, Vilniaus universitetas.
 13. Aleksaitė Agnė, Murmulaitytė Daiva 2018: Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Language in its Diversity: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta akademiko Janio Endzelyno 145-osioms gimimo metinėms, 2018 m. vasario 22–23 d., Ryga.
 14. Aleksaitė Agnė 2017: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno panaudos galimybės. – Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė: 4-oji tarptautinė vertimo tyrimų konferencija, 2017 m. spalio 6 d., Vilnius.
  1. Interviu su Agne Aleksaite apie 2023-iųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų pradžią, visuomenės pateiktus siūlymus (Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai). – LNK Vidurdienio žinios, 2023 m. gruodžio 6 d. Prieiga internete: https://lnk.lt/zinios/visi/225375?fbclid=IwAR3pUJ-c6ZKS538NFYhrYgjKoC1Q5QQgVbS1kv7At3U25z2OIzNy2Ptucsg.
  2. Aleksaitė Agnė 2023: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: struktūra ir panaudos galimybės, 2023 m. lapkričio 23 d., Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai.
  3. Aleksaitė Agnė 2023: Kokiomis stiliaus priemonėmis kuriamas karo agresorės Rusijos įvaizdis?, 2023 m. balandžio 27 d., Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai.
  4. Aleksaitė Agnė 2023: Bendrinės kalbos tyrimų centras: kryptys, darbuotojai, ištekliai, 2023 m. balandžio 26 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, susitikimas su Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dėstytojais ir studentais.
  5. Interviu su Agne Aleksaite apie Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną ir naujažodžius. – „Saulės radijo“ laida „Graži kalba žmogų puošia“, 2023 m. balandžio 13 d.
  6. Aleksaitė Agnė 2023: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas ir visuomenė, 2023 m. balandžio 12 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, susitikimas su Vilniaus universiteto lietuvių filologijos 4 kurso studentėmis.
  7. Aleksaitė Agnė 2023: 2022-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų rezultatų apžvalga, 2023 m. kovo 8 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
  8. Aleksaitė Agnė 2023: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas ir visuomenė, 2023 m. kovo 3 d., Tauragė, Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka.
  9. Interviu su Agne Aleksaite apie naujadarus – metų žodžius. – Tauragės radijas, 2023 m. kovo 3 d.
  10. Interviu su Agne Aleksaite apie metų žodžius (naujadarus) ir metų posakius (Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai). – LNK Vidurdienio žinios, 2023 m. vasario 15 d. Prieiga internete: https://lnk.lt/zinios/Visi/190745.
  11. Interviu su Agne Aleksaite apie naujadarus – metų žodžius (Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai). – LNK žinios [nuo 34 min. 23 s.], 2023 m. sausio 28 d. Prieiga internete: https://lnk.lt/zinios-1830/lnk-zinios-1830/187767.
  12. Interviu su Agne Aleksaite apie naujadarus – metų žodžius (Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai). – Labas vakaras, Lietuva, 2062 laida [nuo 1 val. 7 min.], 2022 m. lapkričio 18 d. Prieiga internete: https://lnk.lt/labas-vakaras-lietuva.
  13. Aleksaitė Agnė 2022: Lietuvių kalbos naujažodžiai: samprata, radimosi priežastys ir darybos tendencijos. – Lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras, 2022 m. lapkričio 17 d., Šiauliai, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.
  14. Aleksaitė Agnė 2022: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas – leksikos pokyčių registras, 2022 m. rugsėjo 8 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
  15. Aleksaitė Agnė 2022: Kas kuria naujažodžius ir kodėl jų reikia? [paskaitų ciklas] – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektas Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo), 2022 m. gegužės 9–12 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
  16. Aleksaitė Agnė 2022: Kokie naujažodžiai patenka į Metų žodžio rinkimų sąrašus? – Lietuvių kalbos draugijos IV skaitymai. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų patirtis, 2022 m. kovo 1 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
  17. Aleksaitė Agnė 2022: „E. kalba“ – atnaujinta skaitmeninių lietuvių kalbos išteklių sistema. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno ir Žodžių darybos vedlio pristatymas, 2022 m. vasario 24 d., Vilnius, Vilniaus knygų mugė.
  18. Interviu su Agne Aleksaite. Ką lietuvių kalbos naujažodžiai pasako apie šių dienų aktualijas: nuo blatavakserio iki kovidnešio – Lrt.lt, 2021 m. birželio 23 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1438226/ka-lietuviu-kalbos-naujazodziai-pasako-apie-siu-dienu-aktualijas-nuo-blatavakserio-iki-kovidnesio?fbclid=IwAR16x6YtHmfW0uNQLEeai0C8iCwihCpkmVM-yy1LFT1rbUPIZYd0ZpGDMWw).
  19. Interviu su Agne Aleksaite apie Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus. – Info diena, 1537 laida  [nuo 40:35 min.], 2021 m. vasario 12 d.  Prieiga internete: https://lnk.lt/video/info-diena-1537/119618.
  20. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita. Metų žodis ir Metų posakis: pažintis su pretendentais – Alfa.lt, 2021 m. gruodžio 21 d. Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodis-ir-metu-posakis-pazintis-su-pretendentais/240847/.
  21. Aleksaitė Agnė 2020: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: žvilgsnis iš kalbos vartotojų pozicijos, 2020 m. kovo 6 d., Vilnius, Žodynų diena Lietuvių kalbos institute.
  22. Aleksaitė Agnė, Urnėžiūtė Rita. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: dar registruojami kandidatai – Alfa.lt, 2020 m. gruodžio 3 d. Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50433060/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-dar-registruojami-kandidatai?fbclid=IwAR3mrhfTsFD8xj3PTqjH0J33ElQISnw256GM2OAcQeqAuGENAJjWJUuZVkQ.
  23. Aleksaitė Agnė 2019: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas ir jo naujienos, 2019 m. spalio 16 d., Alytus, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka.
  24. Pokalbis su Agne Aleksaite apie vaikiškąją, vaikų ir infantiliąją kalbą. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas [nuo 13:47 min.], 2019 m. spalio 2 d., kalbino Lina Smolskienė. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080191/ryto-allegro-kodeljauciame-nostalgija-90-iesiems.
  25. Aleksaitė Agnė 2019: Skaitmeninės lietuvių kalbos mokymo(si) priemonės, 2019 m. gegužės 3 d., Jurbarkas, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija.
  26. Aleksaitė Agnė 2019: Šiuolaikinė visuomenė ir lietuvių kalba, 2019 m. kovo 19 d., Joniškis, Joniškio „Aušros“ gimnazija.
  27. Aleksaitė Agnė 2018: Lietuvių kalba virtualioje erdvėje: skaitmeniniai ištekliai ir mokomieji žaidimai, 2018 m. kovo 22 d., Vilnius, Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA.
  28. Aleksaitė Agnė 2018: Metų žodžio rinkimų ištakos: kaip viskas prasidėjo?, 2018 m. kovo 13 d., Utena.
  29. Aleksaitė Agnė 2018: Pirmųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų apžvalga. – Gimtoji kalba mokykloje VII, 2018 m. kovo 9 d., Šiauliai.
  30. Pokalbis su Agne Aleksaite ir Rita Urnėžiūte apie Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus bei Tarptautinės gimtosios kalbos dienos ištakas. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas [nuo 30:45 min.], 2018 m. sausio 24 d., kalbino Lina Smolskienė. Prieiga internete: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683761/ryto-allegro-2018-01-24-08-10.
  31. Pokalbis su Agne Aleksaite ir Rita Urnėžiūte apie Metų žodžio rinkimus. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas [nuo 33 min.], 2017 m. gruodžio 6 d., kalbino Lina Smolskienė. Prieiga internete: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680477/ryto-allegro-2017-12-06-08-10#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=6037000.
  32. Aleksaitė Agnė 2017: Skaitmeninių kalbos išteklių (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno ir Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvo) panaudos galimybės, 2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai.
  33. Aleksaitė Agnė 2017: Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai Lietuvoje, 2017 m. rugsėjo 23 d., Ukmergė, Lietuvių kalbos draugijos XVII suvažiavimas; 2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai.
  34. Aleksaitė Agnė: Projekto Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas dalies Mokinių apklausos apie lietuvių kalbos leksiką (2015 m.) rezultatų pristatymas, 2015 m. spalio 26 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas; 2015 m. lapkričio 20 d., Vilnius, Antakalnio gimnazija; 2016 m. vasario 5 d., Vilnius, „XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2016“; 2016 m. vasario 23 d., Švenčionys; 2016 m. kovo 2 d., Kėdainiai; 2017 m. kovo 24 d., Šiauliai, „Gimtoji kalba mokykloje VI“.
 1. Miliūnaitė Rita, Aleksaitė Agnė 2020: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: tęstinis internetinis žinynas nuo 2011 m., sud. R. Miliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-147-1. DOI: https://doi.org/10.35321/neol. Prieiga internete: https://ekalba.lt/naujazodziai/.
 2. Murmulaitytė Daiva, Aleksaitė Agnė 2021: Žodžių darybos vedlys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. DOI: https://doi.org/10.35321/zodziu-darybos-vedlys. Prieiga internete: https://ekalba.lt/zodziu-darybos-vedlys/.
 1. 2020–2024 m.: dalyvauja COST (angl. European Cooperation in Science and Technology, liet. Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimas) tarptautinio bendradarbiavimo programoje LITHME (angl. Language in The Human-Machine Era, liet. Kalba žmogaus-mašinos epochoje). Koordinatorė – dr. Albina Auksoriūtė. Kiti vykdytojai: dr. Agnė Čepaitienė, dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Aurelija Tamulionienė, dokt. Pavel Skorupa.
 2. 2018 m. rugsėjis – 2020 m. birželisES struktūrinių fondų projekto Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba) (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006) e. paslaugos E. patarimai dalies Žodžių darybos vedlys ir Kalbos patarimai kūrimas.
 1. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: putlaižiavimas (2023-01-31). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodis-ir-metu-posakis-putlaiziavimas/279439/.
 2. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: orkupantai (2023-01-26). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodis-ir-metu-posakis-orkupantai/278974/?fbclid=IwAR18QEHaGHiH1AwDbMHJZJthuy5VWSl50ZG9zDnF64epZnCaIO2aYSWVXgE.
 3. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: rašistai (2023-01-24). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-rasistai/278718/.
 4. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: klaikotarpis (2023-01-23). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-klaikotarpis/278637/?fbclid=IwAR0m2eQ7Ob0alIloP-ugiG52ZgsEqp92QobdcWiqUVnGdau2qN1U0PiMJEg.
 5. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: migrantai (2022-01-31). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-migrantai/244378/?fbclid=IwAR054b0kSK2rmnOM8KC0zhz6aBwogu-HTTKoVQUJ-t1b8LqhdlfxCCIXjew.
 6. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: galimybių pasas (2022-01-25). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-galimybiu-pasas/243850/.
 7. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: skiepai, –as (2022-01-22). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-skiepai-as/243649/.
 8. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: triummoteratas (2021-02-04). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50437555/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-triummoteratas.
 9. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: saviizoliacija (2021-01-29). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50437141/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-saviizoliacija.
 10. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: melagiena (2021-01-28). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50437049/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-melagiena.
 11. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: kovidas (2021-01-27). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50436978/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-kovidas.
 12. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: iškištanosis, –ė (2021-01-25). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50436787/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-iskistanosis.
 13. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: riestanagystė (2020-02-05). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50411663/riestanagyste.
 14. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: knygomatas (2020-01-29). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50411134/knygomatas.
 15. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: antiskiepininkas, –ė (2020-01-25). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50410900/antiskiepininkas.
 16. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: trinkelizacija (2020-01-22). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50410612/trinkelizacija.
 17. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: puslapiakarpys, –ė ir veryganas, –ėLzinios.lt [nebeveikiantis portalas].
 18. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: užkandnešys, –ė ir kriminalizuotas sumuštinisLzinios.lt [nebeveikiantis portalas].
 19. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: ilgasėdis, –ėLzinios.lt [nebeveikiantis portalas].
 20. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: naisiadaLzinios.lt [nebeveikiantis portalas].
 21. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: kirtimasLzinios.lt [nebeveikiantis portalas].

Other Members