Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslininkai dalyvavo XXIII tarptautinėje onomastikos konferencijoje

Šių metų spalio 19–21 d. Opolėje, Lenkijoje vyko XXIII tarptautinė onomastikos konferencija (lenk. XXIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna). Joje pranešimus skaitė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslininkai.

Mokslo darbuotojas dr. Darius Ivoška pranešime „Peculiarities of Personal Identification and Anthroponymic Place Names in Documents of the German Order“ („Asmens identifikavimo ypatumai bei antroponiminiai vietovardžiai Vokiečių ordino dokumentuose“) analizavo Vokiečių ordino kanceliarijos raštininkų pasitelktus asmens įvardijimo būdus, rengiant dokumentus, kuriuose paliudyti dvasininkijos atstovai, Ordino pareigūnai ir valstiečiai. Taip pat aptarė ir asmenvardinės kilmės vietovardžius, užrašytus XIII–XV a. Vokiečių ordino rankraštiniuose dokumentuose.

Jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Pavelas Skorupa skaitė pranešimą „Exploring the Correlation Between Worldview and Toponyms: The Analysis of Appellatival Oikonyms in Present-Day Vilnius County“ („Pasaulėvaizdžio ir vietovardžių sąsajų tyrinėjimas: dabartinės Vilniaus apskrities apeliatyvinių oikonimų analizė“), kuriame nagrinėjo pasaulėžiūros ir oikonimų ryšį, atkreipdamas dėmesį į tai, kaip gyvenamųjų vietų vardai atspindi vietinių gyventojų įsitikinimus, vertybes, tapatybę, paribio zonų kultūrinę įvairovę. Taip pat atskleidė šių oikonimų istorinę ir kalbinę reikšmę.

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro dokt. Alisa Stunžaitė pranešime „Manifestation of Cultural Mettonymy in Lithuanian Drimonymy“ („Kultūrinės metonimijos apraiškos Lietuvos dromonimijoje“) pristatė naujausio Lietuvos miškų vardų tyrimo rezultatus. Analizuojamoje medžiagoje mokslininkė ieškojo miškų įvardijimo tradicijoje užkoduotų kultūros atspindžių.