OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adelė Noreikaitė

redaktorė
  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1973 m. baigė Jiezno vid. mokyklą, 1977 m. su pagyrimu baigė Kauno maisto pramonės technikumą ir buvo paskirta dirbti inžiniere į Maisto pramonės ministerijos Projektavimo-konstravimo biurą su bandomąją gamykla. Ten dirbo iki 1989 m.

1987 m. baigė Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto (dabar Vilniaus universiteto) Filologijos fakultetą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybę).

Nuo 1989 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros (vėliau Lietuvių kalbos) instituto Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje vyr. laborante, po metų buvo paskirta jaunesn. moksline bendradarbe. Nuo 1991 m. dirba atsiskyrusiame Terminologijos skyriuje (dabar centre). Nuo 2004 m. gegužės 1 d. perkelta dirbti į redaktorės pareigas Terminologijos centre.

Rengia spaudai kasmetinį Terminologijos leidinį. Sukirčiavo daugiau nei 10 terminų žodynų: Lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų informatikos terminų žodyną (parengė Z. Kudirka ir kt., Vilnius, 1997), Botanikos vardų žodyną (sudarė R. Jankevičienė, Vilnius, 1998), Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminus (sudarė L. Daugnora ir kt., Kaunas, 1998), Aplinkos apsaugos terminų žodyną (sudarė V. Raškauskas ir kt., Vilnius, 2000), K. V. Paulausko Aiškinamąjį kompiuterijos terminų santrumpų žodyną (Kaunas, 2000), Aiškinamąjį tekstilės terminų žodyną (moksl. red. A. Vitkauskas, Kaunas, 2001), L. Daugnoros, R. R. Budrio, R. Trainienės Paukščių anatomijos terminus (Kaunas, 2002), Žinduolių pavadinimų žodyną (sudarė P. Bluzma, R. Mažeikytė ir kt., Vilnius, 2002), Paukščių pavadinimų žodyną (sudarė M. Žalakevičius, I. Žalakevičienė, Vilnius, 2009) ir kt.

Parengė bibliografijos rodykles: Kazimieras Gaivenis: bibliografijos rodyklė (Vilnius, 2003), Stasys Keinys: bibliografijos rodyklė (Vilnius, 2006), Lietuvių kalbos terminų žodynai: anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė (sudarė J. Gaivenytė-Butler, St. Keinys, A. Noreikaitė, Vilnius, 2008), Jonas Klimavičius: bibliografijos rodyklė (Vilnius, 2008).

Other Members