Acta Linguistica Lithuanica – recenzuojamas mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1957 m., skirtas humanitarinių ir kitų sričių mokslininkams (istorikams, archeologams, antropologams ir t. t.), taip pat visiems, besidomintiems lietuvių ir baltų kalbotyra, jos kontekstu lyginamosios ir bendrosios kalbotyros bei naujausių lingvistikos krypčių atžvilgiu.

Per metus išeina du Acta Linguistica Lithuanica tomai.

Vyriausioji redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė, el. paštas

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja dr. Aurelija Tamulionienė, el. paštas

Redakcijos sekretorius dr. Darius Ivoška, el. paštas

TEMATIKA
Acta Linguistica Lithuanica turi susiformavusią aiškią misiją Lietuvos ir pasaulio lituanistinių žurnalų kontekste: daugiausia jame spausdinami straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, lyginamosios ir bendrosios kalbotyros problemomis, naujausiomis lingvistikos kryptimis ir metodais. Žurnalas prisideda ir prie tyrimų krypčių formavimo: straipsniuose diskutuojama, sprendžiami tiek sinchroninei, tiek diachroninei lingvistikai aktualūs teorijos klausimai.

RECENZAVIMAS
Žurnalui Acta Linguistica Linguistica įteikti straipsniai anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai. Recenzavimas paprastai trunka apie mėnesį. Recenzuojant vertinama:
• straipsnio struktūros atitikimas mokslinėms publikacijoms keliamus reikalavimus;
• pavadinimo atitikimas straipsnio turinį;
• tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimas, metodikos tinkamumas;
• tyrimo naujumas ir originalumas;
• anotacijos, esminių žodžių tinkamumas;
• literatūros ir šaltinių sąrašo išsamumas ir reprezentatyvumas;
• išvadų formulavimas, jų pagrįstumas, sąsaja su pavadinimu;
• kalbos taisyklingumas ir atitikimas moksliniam stiliui keliamus reikalavimus.

KALBOS
Žurnale straipsniai spausdinami šiomis kalbomis: lietuvių, anglų, latvių, prancūzų, rusų, vokiečių. Atskirai susitarus su redakcija, gali būti spausdinami ir kitomis kalbomis.

DUOMENŲ BAZĖS
Žurnalas įtrauktas į šias tarptautines bibliografijos duomenų bazes: CEEOL, EBSCO, Lituanistika. Nuo 2017 metų pabaigos žurnalas įtrauktas į Italijos akademijos pripažintų A rūšies žurnalų grupę, nuo 2018 metų į duomenų bazę.

VIEŠA PRIEIGA
Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio. Tai skatina didesnius žinių mainus pasauliniu mastu.

KONTAKTAI
Pašto adresas
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius
Lietuva

Straipsnius, recenzijas bei siūlomus recenzuoti leidinius prašome siųsti redakcijos adresu.