Acta Linguistica Lithuanica 81

(Atsisiųsti „Acta Linguistica Lithuanica“ 81)

 

TURINYS / CONTENTS

S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S

Ilja Lemeškin

Seniausias baltų tekstas ir jo antroponimai………………………….….……………………11

The Oldest Baltic Text and Its Anthroponyms

Marie-Luise Heckmann

Prussica und Lithuanica in der Staatsbibliothek zu Berlin –

Preußischer Kulturbesitz………………………………………………………………………………… 22

Prussica ir Lithuanica Berlyno valstybinėje bibliotekoje – Prūsijos kultūros paveldas Annotation

Václav Blažek

Volga – the First River of Europe………………………………………….……….……………….52

Volga – pirmoji Europos upė

Darius Ivoška

Litauische historische Personennamen in dem Marienburger

Tresslerbuch der Jahre 1399–1409.…………………………………..………….…………..97

Lietuvių asmenvardžiai Marienburgo iždininko 1399–1409 metų knygoje

Dalia Sviderskienė

Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija…………………….……………..110

Motivation of Suffixal Helonyms of Marijampolė County

Pavel Skorupa

Semantic Oppositions in Vilnius County Toponyms…………………………..……………141

Vilniaus apskrities toponimų semantinės opozicijos

Zinaida Pakholok

Category of Repetition in Linguistic Discourse………….…………………………………162

Kartojimosi kategorija lingvistiniame diskurse

Laura Geržotaitė

Jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės

vaizdiniai…………………………………………………………………………..……175

Images of Linguistic Homeland of the Young Eastern Aukštaitians of Kupiškis

and Utena

Margarita Matulytė

Antano ir Jono Juškų mokslinės veiklos Kazanėje ideologiniai

kontekstai…………………………………………………………………..……………………………199

The Ideological Context of Scholarly Work of Antanas and Jonas Juška in Kazan

Roma Bončkutė

Daukantiškas Granausko alsavimas………………………………………………………….…………215

Breath-writing of Granauskas in Way of Daukantas

Į Ž VA L G O S / I N S I G H T S

Giedrius Alkauskas

Kalba poezijoje: filologija vs. biofilija…..………………….……………………………..235

R E C E N Z I J O S / R E V I E W S

Donatella Bremer

Volker Kohlheim. Der Name in der Literatur………………………………………………………. 253

Vilija Ragaišienė

Laima Kalėdienė (sudarytoja). Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika……………….261

Vilija Ragaišienė

Asta Leskauskaitė (sudarytoja). Leipalingio apylinkių tekstai…………………………………….269

Nurodymai autoriams……………………………………………………………………………………………279

Guidelines for contributors…………………………………………………………………………………….280