Acta Linguistica Lithuanica 76

TURINYS / CONTENTS

Naglis Kardelis
Lengvi lietuvių kalbos sparnai………………………………………………………………. 11

S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S

Václav Blažek
An Attempt at an Etymological Analysis of Ptolemy´s Hydronyms of Eastern Balticum……25
Bandymas etimologiškai analizuoti Ptolemajo užfiksuotus rytinio Baltijos regiono hidronimus

Brian D. Joseph
Balto-Slavic: what Meillet was Thinking,
or, what was Meillet Thinking?!……………………………………………………………………………………40
Baltų ir slavų prokalbė: ką manė Meillet, arba ką Meillet spėjo?!

Anželika Smetonienė
Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai Jono Jaknavičiaus 
Ewangelie Polskie y Litewskie
1647, 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. leidimuose
……………….……………………………………………………………………………….…….51
Alternation of Slavic-Root Words in Ewangelie Polskie y Litewskie by
Jonas Jaknavičius from 1647, 1674, 1679, 1690 and 1705

Dalius Jarmalavičius
Dėl žodžių darybos teorijoje vartojamų terminų ir darybinių
elementų klasifikacijos……..………………………………………..………….…………..75
Regarding the Used Terminology and Classification of Formative Elements in
the Theory of Word-Formation

Vilija Sakalauskienė, Zofia Sawaniewska-Mochowa
Dvikalbiai žodynai kaip kultūros tekstai
(XIX a. kun. Antano Juškos žodynų pagrindu)………….…………………………………..89
Translational Dictionaries as Texts of Culture (On the Example of the
Nineteenth-Century Dictionaries by Rev. Antanas Juška)

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Funkcinis reciprokinių žymeklių monadinėse konstrukcijose
aspektas …………………………………………………………………………………………105
Functional Aspect of Reciprocal Markers in Monadic Constructions

Aurelija Gritėnienė
Vainiklapių spalvos ir atspalviai šiuolaikinėje lietuvių prozoje:
balta ir juoda ………………………………..…………………………………………………134
Colours and Shades of Petals in Modern Lithuanian Prose: Black and White

Janina Švambarytė-Valužienė
Tarmės įtaka Mariaus Katiliškio raštų kalbai …………………………..…………………155
Influence of Dialect on the Language of Marius Katiliškis’ Works

Jürgen Udolph
Heimat und Ausbreitung indogermanischer Stämme im Lichte der
Namenforschung ……………………………..………………………………………………173
Indoeuropiečių genčių tėvynė ir paplitimas vardyno tyrimo šviesoje

Į Ž VA L G O S / I N S I G H T S

Linas Kontrimas
Integruotas kaitos modelis. Metmenys I…………………………………….……………253

Pietro Umberto Dini
Tarp baltistikos ir balticitas, arba užsienio baltistikos klausimais…………………….…256

Ilja Lemeškin
Kur veda užsienio lituanistikos kelias?……………………………………………………………………266

R E C E N Z I J O S / R E V I E W S

Ulrich Geupel
Altlitauisches Etymologisches Wörterbuch (ALEW)……………………………………..271

Dalia Pakalniškienė
Danguolė Mikulėnienė, Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Laura
Geržotaitė, Nijolė Birgelienė. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje:
Lenkijos lietuvių šnektos …..………………………………………………………..……………283

Vilija Ragaišienė
Seirijų šnektos tekstai …………………………………………………………….………………288

Vytautas Kardelis
Rytis Ambrazevičius, Asta Leskauskaitė. Priebalsių akustinės ypatybės:
palatalizacija ir balsingumas….………………………………………………………….296

Arnoldas Piročkinas
Aldonas Pupkis. Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m. ………………….……………….301

I N   M E M O R I A M

Grasilda Blažienė, Anta Trumpa
Ojārs Bušs……………………………………………………………………………………………………………318

Nurodymai autoriams…………………………………………………………………………………………………….323
Guidelines for contributors…………………………………………………………………………………………….324