Acta Linguistica Lithuanica 73

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

| Rolandas Kregždys, Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubriumPergrubrius ir kt.); lie. maselis / Origin of the Baltic Mythonyms: West Balt. Pargrubi(j)us(G[r]ubriumPergrubrius, etc.), Lith. maselis

38 Darius Ivoška, Litauische Personennamen in den Ordensdokumenten / Lietuvių asmenvardžiai vokiečių ordino dokumentuose

55 Alma Ragauskaitė, Seniausios Lietuvoje 1599–1621 metų Joniškio krikšto metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai lietuvių istorinės antroponimijos kontekste / Personal Names of Joniškis Women from the Oldest Lithuanian Baptismal Register of Joniškis of 1599–1621 in the Context of Lithuanian Historical Anthroponymy

82 Daiva Sinkevičiūtė, Nauji dvikamieniai asmenvardžiai 1991–2010 m. Lietuvos vardyne / New Compound Proper Names of the Period 1991–2010 in the Lithuanian Onomasticon

101 Ojārs BušsRenāte SiliņaPiņķe, Die Landkarte des Schlossgebietes Bērzaune vom 17. Jahrhundert und die baltische Hydronymie / XVII a. Berzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija

117 Sanda Rapa, Toponymization in the Latvian Language / Toponimizacija latvių kalboje

130 Ilga Jansone, Housenames of Fauna (Bird Names) Semantics in Vidzeme: Materials of Historical (Souls) Revisions  in Vidzeme Guberniya 1826 / Vidžemės sodybų pavadinimai, suponuoti ornitonimų (paukščių pavadinimų): 1826 m. Vidžemės gubernijos kadastro duomenys

166 Dalia Sviderskienė, Dėl pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais) / On Pragmatic Linguistic Analysis of Place Names (Based on the Place Names of Marijampolė County)

200 Jūratė Pajėdienė, Jano Otrębskio Gramatyka językalitewskiego (III – 1956, I – 1958, II – 1965): istorija ir dabartis / Jan Otrębski’s Gramatyka języka litewskiego (III – 1956, I –1958, II – 1965): History and Today

220 Regina Rinkauskienė, Daiktavardžių kamienų kaitos tendencijos XIX amžiaus raštuose rytų aukštaičių patarme / The Tendencies of Substantive Stem Alteration in 19th Century Texts Written in the Eastern Aukštaitian Dialect

230 Anželika Gaidienė, Antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių semantiniai atsiradimo ypatumai / Semantic Peculiarities of Occurrence of Eating Verbs of Secondary Indirect Nomination

252 Daiva Šveikauskienė, High Quality Syntactic Annotated Corpus of Lithuanian – VILSINTEKS / Aukštos kokybės sintaksiškai anotuotas lietuvių kalbos tekstynas VILSINTEKS

 

RECENZIJOS / REVIEWS

271 | Grasilda Blažienė, Siegfried Hanke, Rainer Vogel (Hg.). Urbare des Fürstentums Jägerndorf aus der Zeit der Markgrafen von BrandenburgAnsbach Rainer Vogel. Familiennamen in der Altvaterregion. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Personennamen im Fürstentum Jägerndorf und in der Herrschaft Freudenthal (ehemals Österreich-Schlesien)

 

IN MEMORIAM

286 | Sonata Vaičiakauskienė, Didysis Mažosios Lietuvos leksikografas

291 | Nurodymai autoriams

292 | Guidelines for contributors

 

73 TOMO SANTRAUKOS