Acta Linguistica Lithuanica 69

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

11 | Ilja Lemeškin, Bazelio ketureilis / dvieilis – dovanų prašymo pavyzdys / Quatrain / Couplet of Basel: Example of a Plea for Gifts

30 | Virginija Vasiliauskienė, Konstantino Sirvydo Punktų sakymų spaudmenys ir rašyba / Typefaces and Orthography in Konstantinas Sirvydas’ Book of Sermons Gospel Points

63 | Rolandas Kregždys, Rytų baltų fitonimo avietė (rubus) morfologinė raida ir etimologinių sąsajų problematika / East Baltic Names of the Raspberry (Rubus): Morphological Analysis, Retrieval of the Etymological Links of the Phytonym

81 | Janina Švambarytė-Valužienė, Frazeologijos pateikimas Mato Slančiausko žodyne / The Phraseology Presenting in the Dictionary of Matas Slančiauskas

99 | Willy van Langendonck, A Semantic-Pragmatic Theory of Proper Names / Semantinė pragmatinė tikrinių žodžių teorija

130 | Daiva Šveikauskienė, Sintaksinė žodžių trauka / Syntactic Pull of Words

154 | Rima Bakšienė, Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: kokybiniai požymiai / Syllable Accents of Diphthongs in the Marijampolė Sub-dialect: Qualitative Features

168 | Agnė Pukevičiūtė, Asta Kazlauskienė, Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė / Cluster Analysis of Typological Groups of Language Rhythm

185 | Aurelija Tamulionienė, Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po– ir pa– vedinių kirčiavimas / Adjectives Denoting an Indefinite Amount of Peculiarity: Accentuation of Derivatives

201 | Hans-Harry Drößiger, Zur Handhabung deutscher Realienbezeichnungen in den ins Litauische übersetzten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm / Vokiškų realijų pavadinimų atitikmenys Brolių Grimų Vaikų ir namų pasakų vertimuose į lietuvių kalbą

219 | Daiva Aliūkaitė, Kalbos variantiškumas paauglių akimis: lyties kintamasis / Variability of Language in the Eyes of Teenagers: The Variable of Gender

269 | Ilja Lemeškin, Prahos vokiečių–lietuvių rankraštinio žodyno autorystės klausimu / On the issue of authorship of the Prague manuscript German–Lithuanian dictionary

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

283 | Volker Kohlheim, Das Nomem, das Allonom und die Nomematik. Zugleich Besprechung von Silvio Brendlers Buch Nomematik / Nomema, alonomas ir nomematika. Pastabos apie Silvio Brendlerio knygą Nomematik

 

RECENZIJOS / REVIEWS

299 | Aldona Paulauskienė, Sarma Kļaviņa, Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. 1980–2010 m.

324 | Aldona Paulauskienė, Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?

 

SVEIKINIMAI / GREETINGS

335 | Saulius Vasiliauskas, Tarp kalbos ir politikos, tarp kalbininko ir visuomenės. Daktaro Prano Kniūkštos aštuoniasdešimtmečiui

338 | Nurodymai autoriams

339 | Guidelines for contributors

 

69 TOMO SANTRAUKOS