Acta Linguistica Lithuanica 64-65

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

Rainer Eckert, Zur Phraseologie in der Bibel des Johann Bretke / Dėl Jono Bretkūno Biblijos frazeologijos

31 Audronė Kaupienė, Imitatyvinės kilmės veiksmažodžiai prūsų kalboje / The Origin of Verbs of Imitation in Prussian

51 Lucie Hofírková, Václav Blažek, Baltic Loanwords in Saami / Baltų skoliniai samių kalboje

65 Jurgita Jaroslavienė, Prienų šnektos izoliuotieji ir rišliosios kalbos balsiai: akustiniai ir artikuliaciniai požymiai / Acoustic and articulatory features of vowels of the subdialect of Prienai

pronounced both in isolation and in sentences

87 Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis, Lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminė struktūra / The Morphemic Structure of Lithuanian Verbs

106 Markus Roduner, Ambipersonalas – ar ši kategorija tinka ir baltų kalboms? /Ambipersonal: A Suitable Category for the Baltic Languages too?

120 Albrecht Greule, Das geistliche Lied im Forschungsspektrum der Theolinguistik / Religinė giesmė teolingvistikos tyrimų spektre

 

DISKUSINĖS PUBLIKACIJOS / DISCUSSION PAPERS

137 Rolandas Kregždys, Rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo ypatumai (etninės žodžių identifikacijos problematika) / Morphological segmentation peculiarities of Eastern Baltic Phytonymes (ethnical identification topics of the lexemes)

 

PASTABOS / NOTES

167 Zigmas Zinkevičius, Jono Jaknavičiaus Evangelijos XVIII a. pabaigoje

169 Zigmas Zinkevičius, Apie Konstantino Sirvydo Promptuarium egzempliorių

 

RECENZIJOS / REVIEWS

173 Götz Keydana, Particles and Connectives in Baltic

180 Jonas Palionis, Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas

 

SUKAKTYS / ANNIVERSARIES

191 Grasilda Blažienė, Corollarium Magistro certissimo et devotissimo a sodalibus et aminis

 

IN MEMORIAM

197 Laima Kalėdinė, Vale, Magister… In memoriam Aleksui Girdeniui (1936–2011)

203 Laima Kalėdinė, Birutė Rokaitė-Vanagienė (1934-11-09)

205 Nurodymai autoriams

206 Guidelines for contributors

 

6465 TOMŲ SANTRAUKOS