Acta Linguistica Lithuanica 49

TURINYS

 

Straipsniai

1 | Romualdas Apanavičius, Lith. šienas, OChSl. sěno ‘hay’ and IE *kei- ‘to lie’

5 | Bernd Gliwa, Etymologische Bemerkungen zu lit. kamanos, kamienas, kumelė

33 | Gina Kavaliūnaitė, Postpozicinių vietininkų sistema Chylinskio Naujojo Testamento vertime

51 | Milda Lučinskienė, Rašybos norminimo apraiškos Ewangelie polskie y litewskie 1647 ir 1674 metų leidimuose

61 | Witold Mańczak, Etymologie du lituanien ir ‘et’ et yra ‘est’

63 | Antanas Smetona, Žodžių daryba rankraštinėje Kazimiero Kristupo Daukšos lietuvių kalbos gramatikoje

103 | Wojciech Smoczyński, Neopierwiastki litewskie na –s

 
Recenzijos 

131 | ö. Dahl. M. Koptjevskaja-Tamm (eds.) The Circum-Baltic Languages, vols. 1, 2 (W. R. Schmalstieg)

Naujų darbų apžvalga

153 | Lietuvių kalbotyra 2002 metais: Lietuvoje išleisti darbai (A. Judžentis)

Personalia

171 | Aloyzas Vidugiris (K. Garšva)

 

In memoriam

173 | Adolf Erhart (B. Vykypěl)

177 | Santraukos

Gauti leidiniai

Rodyklės

 

49 TOMO SANTRAUKOS