Acta Linguistica Lithuanica 43

TURINYS / CONTENTS / INHALT

 

Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 43 (K. Morkūnas)
G r a ž i n a A k e l a i t i e n ė. Balsių kaitos aprašai nuo Augusto Schleicherio iki Kazimiero Jauniaus. 3
The description of vowel aletrnations from August Schleicher to Kazimieras Jaunius. Summary 10
A u d r a Z a v a d z k a i t ė – I v a n a u s k i e n ė. Mikalojaus Daukšos Postilės daiktavardžio linksniavimo tipų hierarchija (pagal „oksitoninių“ daiktavardžių paradigmas). 11
The Hierarchy of substantival declension types in Mikalojus Daukša’s Postilė
(the oxytonic paradigms). Summary 16
W o j c i e c h S m o c z y ń s k i. Starolitewskie żmuo, żmunį na tle prabałtyckich rzeczowników atematycznych 18
Senosios lietuvių kalbos žmuo, žmunį atsižvelgiant į atematinių daiktavardžių paradigmą. Santrauka 32
Old Lithuanian žmuo, žmunį against the background of the Proto-Baltic athematic nouns. Summary 33
N i j o l ė Č e p i e n ë. Vokiškos kilmės namų apyvokos daiktų pavadinimai F. W. Haacko, P. Ruigio ir K. G. Milkaus žodynuose 34
Deutsche Lehnwörter im Bereich der Bezeichnungen für Hausgeräte in den Wörterbüchern von F. W. Haack, P. Ruhig und Chr. G. Mielcke. Zusammenfassung 38
J o n a s P a l i o n i s. Gotfrido Ostermejerio 1775 m. „Agendos“ žodžių bei žodžių formų rodyklė 39
Die Wörter und Wortformen im Buch von Gottfried Ostermeyer „Agenda“, 1775. Zusammenfassung 92
A l m a R a g a u s k a i t ė. XVII a. pirmosios pusės Kauno miestiečių asmenvardžių kilmė 93
On the origin of proper names borne by residents of Kaunas in the first half of the 17th century. Summary 109
S a u l i u s A m b r a z a s. Lietuvių ir latvių kalbų daiktavardžių darybos svarbiausi skirtumai 111
The main derivational differencies of substantives in Lithuanian and Latvian. Summary 126
A n n a S t a f e c k a. Izloksne, norma un tradīcija Latgales rokraksta literatūrā 128
Tarmė, norma ir tradicija Latgalos rankraštinėje literatūroje. Santrauka 134
Dialect, standard and tradition in Latgallian hand-written literature. Summary 135
I n e t a K u r z e m n i e c e. Guļžogu nosaukumi latviešu valodas izlokšņu leksikā 136
Gulsčių tvorų pavadinimai latvių kalbos tarmių leksikoje. Santrauka 142
Benennungen des Zaunes aus liegenden Hölzern in der Lexik lettischer Mundarten. Zusammenfassung 143
E v i j a L i p a r t e. Iliatyvo resp. prieveiksmio laukan reikšmės ir galimi sinonimai lietuvių tarmėse 144
Die Bedeutungen und mögliche Synonyme des Illativs bzw. Adverbs laukan in den litauischen Mundarten. Zusammenfassung 152
A s t a L e s k a u s k a i t ė. Seirijų šnektos mišriųjų dvigarsių priegaidės 153
Pitch in diphthongoid sequences in the Seirijai dialect. Summary 164
K a z i m i e r a s G a r š v a. Šiaurės vakarų panevėžiškių „murmamieji balsiai“ 165
Whispered vowels in the North-Western Panevėžiškiai dialect. Summary 174
Северно-западно паневежские „шепотные гласные “. Резюме 175
V i d a Ž i l i n s k i e n ė. Technikos terminai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ III leidime 176
Technical terms in the third edition of the „Dictionary of Contemporary Lithuanian“. Summary 182

Apžvalgos. Recenzijos. Pastabos / Opinions. Rewiews. Observations / Überblicke. Rezensionen. Anmerkungen

Acta baltico-slavica / Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia / XXIII (A. V i d u g i r i s). 183
In memoriam Tatjana Bulygina (1929–2000) (A. S a b a l i a u s k a s). 186
Nurodymai ,,Lietuvių kalbotyros klausimų” autoriams, sudarytojams, redaktoriams 188