Acta Linguistica Lithuanica 42

„Lietuvių kalbotyros klausimai“ 42   1

R i t a  M i l i ū n a i t ė. Nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka   3New language phenomena: natural and artificialselection. Summary   14

J u r g i t a  M i k e l i o n i e n ė. Naujažodžiai Vytauto Didžiojo universitetokompiuteriniame tekstyne (paieška, atranka,klasifikavimas)   15Neologisms in the computerised corpus of Vytautas Magnus university. Summary   21

A s t a  R y k l i e n ė. 
Nauji nekaitomi žodžiai dabartinėje lietuvių kalboje   22New uninflected words in modern Lithuanian. Summary   32

J u r g a  G i r č i e n ė. 
Naujųjų skolinių atitikmenys – naujadarai   33Neologisms as equivalents of new borrowings. Summary   56
J o n a s  K l i m a v i č i u s.
Geradėjas, piktadėjas, niekadėjas – grynai lietuviški žodžiai   58Geradėjas, piktadėjas, niekadėjas – purely Lithuanian words. Summary   65
A d e l ė  V a l e c k i e n ė. 
Linksnis ir jo funkcijos lietuvių kalboje   66Case and its functions in the Lithuanian language. Summary   104
A x e l  H o l v o e t. 

Lietuvių dativus cum infinitivo ir latvių infinityviniai santykiniai sakiniai   105The Lithuanian dativus cum infinitivo and the Latvian non-finitive relative clauses. Summary 113
R a s u o lė  V l a d a r s k i e n ė.

Nederinamosios žodžių grupės valstybės dokumentų kalboje  114Non-agreeing groups of words in the language of state documents. Summary   123
K a z i m i e r a s  Ž u p e r k a. 

Kalbos dabartiškumo nuorodos nelingvistiniuose tekstuose   124Metalingual indices of modernity in non-linguistic texts. Summary   131
R a s u o l ė  V l a d a r s k i e n ė.
Apie funkcinius stilius ir registrus   132On functional styles and registers. Summary   140
D a i v a  M u r m u l a i t y t ė. 

Vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ pamatinių žodžių straipsniuose   141Presentation of derivatives in the entries of their underlying words in the Dictionary of modern Lithuanian  (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas). Summary    159
V i o l e t a  Č e r n i u t ė.
Šnekamosios kalbos ir emocinės-ekspresinės leksikos apibūdinimo problemos   160Problems of colloquial and emotional-expressive lexis. Summary    178
R i t a  M i l ū n a i t ė. 
Nuo senojo prie naujojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo   180Guidelines on language use („Kalbos praktikos patarimai“). From the old edition to the new one. Summary   188
P r a n a s  K n i ū k š t a.

Kanceliarinės kalbos pradmenys Jono Jablonskio raštuose   190Elements of office language in Jonas Jablonskis’ writings. Summary   199
L o r e t a  V a i c e k a u s k i e n ė.
Lietuvių kalbos leksikos gryninimo tradicija ir dabarties tendencijos   200Tradition of purification of Lithuanian lexis and tendencies today. Summary   208

Apžvalgos. Recenzijos. Pastabos / Opinions. Rewievs. Observations /  Überblicke. Rezensionen. Anmerkungen

A. Valeckienė. Funkcinė lietuvių kalbos gramatika
(A.  R u ž ė)   209Nauji prancūzų mokslininko darbai apie lietuvių kalbą
(V.  A m b r a z a s)   214Kanceliarinės kalbos patarimai
(A.  S a m u l i o n i s)   221Dialektologė iš pašaukimo
(J.  P a u l a u s k a s)   222Janis Endzelynas mokinių ir bendradarbių atmintyje
(A.  S a b a l i a u s k a s)   224Lietuvių kalbos instituto kronika 1999
(I.  A n d r i u k a i t i e n ė)   227 Nurodymai „Lietuvių kalbotyros klausimų“ autoriams, sudarytojams, redaktoriams  (R.  M i e l k u v i e n ė)   242