Acta Linguistica Lithuanica 39

„Lietuvių kalbotyros klausimai“ 39 (K.  M o r k ū n a s) 1
G u i d o  M i c h e l i n i. Mažvydo Gesmes Chriksczoniskas ir Geistliche Lieder 3
Die Gesmes Chriksczoniskas von Mažvydas und die Geistliche Lieder. Zusammenfassung 30
N i j o l ė  Č e p i e n ė. Mikalojaus Daukšos raštų germanizmai 31
Die Germanismen in Schriften des Mikalojus Daukša. Zusammenfassung 38
O n a  A l e k n a v i č i e n ė. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: „Kosanies“ šaltiniai 39
Die Frage nach dem Übersetzer der Perikpoen in der Postille von Jonas Bretkūnas: Quellen von „Kosanis“. Zusammenfassung 80
V i n c e n t a s  D r o t v i n a s. F. W. Haacko „Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm et Germanico-Litthvanicvm“ (Halle, 1730) 82
Das „Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm et Germanico-Litthvanicvm“ von F. W. Haack (Halle, 1730). Zusammenfassung 100
J o n a s  P a l i o n i s. Lietuvių rašomosios kalbos ir tarmių santykis XVIII a. LDK 101
Beziehungen zwischen der litauischen Schriftsprache und den Mundarten im Grossfürstentum Litauen im 18. Jahrhundert. Zusammenfassung 132
J u o z a s  K a r a c i e j u s. Dėl XVIII a. raštų kalbos 134
Über die Schriftsprache des 18. Jahrhunderts. Zusammenfassung 138
A n n a  S t a f e c k a. Par dažām personu vietniekvārdu locījumu formām senākajos latgaliešu rakstos un mūsdienu izloksnēs 140
Dėl kai kurių asmeninių įvardžių linksnių formų seniausiuose latgalių raštuose ir dabartinėse tarmėse. Santrauka 146
On some case forms of personal pronouns in ancient Latgalian Written sources and up-to-date dialects. Summary 147
S a u l i u s  A m b r a z a s. Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su priesaga *-no- darybos raida. 148
The development of nomina attributiva with the suffix *-no- in Lithuanian. Summary 176
D a n u t a  R o s z k o  i  R o m a n  R o s z k o. O konfrontaciji językowej na przykładzie języka litewskiego i bułgarskiego 177
Apie lietuvių ir bulgarų kalbų gretinamąjį tyrimą. Santrauka 182
A l o y z a s  V i d u g i r i s. Dėl daugkartinio veiksmo raiškos pietrytinėse lietuvių kalbos tarmėse 183
Über die Ausdrucksmöglichkeiten der Frequentativen Handlung in den südöstlichen litauischen Dialekten. Zusammenfassung 191
S a u l i u s  A m b r a z a s,  O n a  A l e k n a v i č i e n ė,  V y t a u t a s  Z i n k e v i č i u s. Istorinis lietuvių kalbos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas 192
Historical dictionary of Lihtuanian and computerisation of old texts. Summary 210
A n i t a  O z o l i ņ a. Seno tekstu datorfonda izveides programmatūra 211
Senųjų tekstų kompiuterizuotos duomenų bazės sudarymo programinė įranga. Santrauka 217
Software for Latvian ancient text analysis. Summary 218
V i d a  Ž i l i n s k i e n ė. Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (pirmieji tyrimo rezultatai) 219
Häufigkeitswörterbuch der litauischen Schriftsprache (erste Forschungsrezultate). Zusammenfassung 227
V i l i j a  L a z a u s k a i t ė. Dėl tarmybių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ 228
Zum Problem der Dialektismen im „Wörterbuch der litauischen Gegenwartssprache“ („Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“). Zusammenfassung 239
D a i v a  M u r m u l a i t y t ė. Žodžių sąsajos žymėjimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (santrumpos žr. vartojimas) 240
The Indication of the Connection of Words in the Dictionary of the modern Lithuanian Language (The usage of the abbreviation žr. (see)). Summary 246

Apžvalgos. Recenzijos. Pastabos / Opinions. Reviews. Observations / Überblicke.
Rezensionen. Anmerkungen

  
Reikšmingas baltistikos veikalas (A.  S a b a l i a u s k a s) 248
Pietro Dini. Le Lingue Baltiche (G.  S u b a č i u s) 253
Rūdolfui Grabiui atminti (A.  S a b a l i a u s k a s) 257
Im memoriam Antuonina Rekena (1928–1998) (A.  S a b a l i a u s k a s) 259
Lietuvių kalbos instituto kronika. 1997 (A.  J u d ž e n t i s) 261